grupa seniorów siedzi na piłkach naprzeciw trenera i ćwiczy podnosząc do góry drążki Zajęcia gimnastyczne podczas Sopockich Targów Seniora
przejdź na stronę ePUAP Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej
przejdź na stronę Urzędu Miasta Sopotu
Przejdź na stronę Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie
Drukuj stronę

Dzienny Dom Pobytu

Dzienny Dom Pobytu w Sopockim Centrum Seniora

Dzienny Dom Pobytu zapewnia pomoc osobom w wieku emerytalnym i niepracującym osobom niepełnosprawnym w organizowaniu aktywności ich życia bez konieczności zmiany miejsca zamieszkania przez:

 1. zaspokajanie potrzeb kulturalnych i towarzyskich,
 2. zajęcia kulturalno-oświatowe oraz terapię zajęciową służące utrzymaniu sprawności psychofizycznej,
 3. całodzienne wyżywienie (śniadanie lub obiad lub podwieczorek),
 4. wydawanie posiłków dla osób leżących w domu,
 5. udostępnianie urządzeń do utrzymania higieny osobistej

Do placówki przyjmowane są osoby mieszkające w Sopocie. Pierwszeństwo w przyjęciu do placówki mają osoby spełniające kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz osoby samotne.

Pobyt w Dziennym Domu Pobytu obejmuje korzystanie z:

 1. usług opiekuńczych i wspomagająco-terapeutycznych i/lub
 2. dziennego domu pomocy i/lub
 3. wyżywienia

Odpłatność za pobyt w dziennym domu pomocy ustala się w wysokości kosztów wyżywienia, w uzgodnieniu z osobą kierowaną, zgodnie z tabelą odpłatności, określoną w załączniku nr 1 i 2 do uchwały.

Ustala się, że koszt obiadu wynosi 50% dziennej stawki wyżywienia,

Dyrektor MOPS podaje do publicznej wiadomości w formie ogłoszenia wywieszanego na tablicy ogłoszeń w dziennym domu pomocy, w terminie 14 dni od uchwalenia budżetu państwa, informację o dziennej stawce wyżywienia.

Aktualnie, obowiązująca dzienna stawka wyżywienia wynosi: 18,56 zł, koszt obiadu: 9,28 zł,

Szczegółowe zasady odpłatności określa uchwała.

Osoby nie ponoszą opłat, jeżeli:

 1. dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza kwoty 634 zł
 2. dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 514 zł.

Wymagane dokumenty

 1. ustny lub pisemny wniosek o pobyt w Dziennym Domu Pobytu,
 2. dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu,
 3. kserokopia dowodu otrzymania renty lub emerytury (oryginał do wglądu),
 4. zaświadczenia o dochodach rodziny,
 5. rodzinny wywiad środowiskowy,
 6. inne dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy,
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na ponoszenie odpłatności za pobyt i/lub wyżywienie,
 8. w razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową.

Forma załatwienia

Decyzja administracyjna o skierowaniu i odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pobytu w Sopocie.

Informacje na temat trybu odwoławczego

Od decyzji administracyjnej wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie nie podlega opłatom.

Miejsce składania wniosków i udzielania informacji

Dział Pomocy Seniorom i Osobom Niepełnosprawnym
ul. Kolejowa 14, 81-835 Sopot
tel. 58 551-17-10 w 230, 231

Godziny przyjmowania interesantów

poniedziałek, piątek – 8.00 – 10.00
wtorek, środa, czwartek — 8:00 – 10:00 oraz 14:00 – 15:00

Budowa strony dofinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji Emblemat Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
Znajdź nas na Znajdź nas na YouTube
Identyfikacja Wizualna Certyfikatu Zwycięzca Plebiscytu Urząd Przyjazny Mediom i Społeczeństwu
Identyfikacja Wizualna Certyfikatu Strona Internetowa bez barier
Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.