Koncert zespołu Remont Pomp z okazji Dnia Pracownika Socjalnego
przejdź na stronę ePUAP Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej
przejdź na stronę Urzędu Miasta Sopotu
Przejdź na stronę Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie
Drukuj stronę

Pilotażowy Program Aktywny Samorząd

Terminy przyjmowania wniosków o dofinansowanie:

Moduł II (semestr letni) – od 1 marca 2019 r. – 31 marca 2019 r.
Moduł II (semestr zimowy) – od 1 września 2019 r. – 10 października 2019 r.
Moduł I – od 3 czerwca 2019 r – 31 sierpnia 2019 r.

Moduły, obszary i zadania programu, realizowane w 2019 roku, maksymalne kwoty dofinansowania oraz wymagany udział własny w cenie zakupu/usługi:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,

Kwota dofinansowania – 10 000 zł
Udział własny – 15%

Druki do pobrania

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,

Kwoty dofinansowania:

 1. koszty kursu i egzaminów kategorii B – 2 100 zł
 2. koszty kursu i egzaminów pozostałych kategorii innych niż B – 3 500 zł
 3. pozostałe koszty uzyskania prawa jazdy (w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania Wnioskodawcy – koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 800 zł

Udział własny – 25%

Druki do pobrania

Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,

Kwoty dofinansowania:

 1. koszty kursu i egzaminów kategorii B – 2 100 zł
 2. koszty kursu i egzaminów pozostałych kategorii innych niż B – 3 500 zł
 3. pozostałe koszty uzyskania prawa jazdy (w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania Wnioskodawcy – koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 800 zł
 4. koszt usługi tłumacza języka migowego – 500 zł

Udział własny – 25%

Druki do pobrania

Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu,

Kwota dofinansowania – 4 000 zł
Udział własny – 15%

Druki do pobrania

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,

Kwoty dofinansowania:

 1. dla osoby niewidomej – 24 000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie – 15 000 zł
 2. dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 9 000 zł
 3. dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 5 000 zł

Udział własny – 10 %

Druki do pobrania

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

 1. dla osoby głuchoniewidomej – 4 000 zł
 2. dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3 000 zł
 3. dla pozostałych adresatów obszaru – 2 000 zł

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku lub słuchu wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia

Udział własny – nie jest wymagany.

Druki do pobrania

Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,

Kwota dofinansowania – 6 000 zł
Udział własny – 30 %

Druki do pobrania

Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,

Kwota dofinansowania – 2 500 zł
Udział własny – 10 %

Druki do pobrania

Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

Kwota dofinansowania – 1 500 zł
Udział własny – 10 %

Druki do pobrania

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, które posiadają dysfunkcje uniemożliwiające im samodzielne poruszanie się za pomocą wózka o napędzie ręcznym. 

Kwota dofinansowania – do 10 000 zł
Udział własny – 10 procent ceny brutto wózka

Druki do pobrania

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

Kwota dofinansowania – 3 500 zł
Udział własny – nie jest wymagany

Druki do pobrania

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,

Kwoty dofinansowania:

 • w zakresie ręki – 9 000 zł
 • przedramienia – 20 000 zł
 • ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 26 000 zł
 • na poziomie podudzia – 14 000 zł
 • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20 000 zł
 • uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25 000 zł

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON,

Udział własny – 10%

Druki do pobrania

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,

Kwoty dofinansowania – do 30% kwot o których mowa w zadaniu 3 (Obszar C)
Udział własny – 10%

Druki do pobrania

Uwaga, w zadaniu 3 i 4 (Obszar C) możliwa jest refundacja kosztów dojazdu beneficjenta programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z beneficjentem programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł

Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania,

Kwota dofinansowania – 5 000 zł
Udział własny – 35 %

Druki do pobrania

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka;

Kwota dofinansowania – 200 zł miesięcznie, tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną.
Udział własny – 15 %

Druki do pobrania

Moduł II – Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Kwoty dofinansowania:

1)    dodatek na pokrycie kosztów kształcenia – do 1 000 zł

2)    dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego
– do 4 000 zł

3)    opłata za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku), maksymalnie 3 000 zł – niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 3 000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Udział własny:

15% wartości czesnego – dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy pobierają naukę na jednym kierunku,

65% wartości czesnego – dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie pobierają naukę na więcej niż jednej formie kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) – warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków),

– z zastrzeżeniem, iż z obowiązku wniesienia ww. udziału własnego w module II zwolniony jest wnioskodawca, gdy wysokość jego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Treść programu „Aktywny samorząd”. 

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku.

Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

ZARZĄDZENIE NR 16/2019 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SOPOCIE z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 48 /2019 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SOPOCIE z dnia 10 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 r.

Załącznik do Zarządzenia nr 48/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie z dnia 10 lipca 2019 r.

 

Druki do pobrania do Modułu II: 

 1. wniosek
 2. wkładka – moduł II
 3. załącznik 1 – zaświadczenie z uczelni
 4. załącznik 2 – uchylony
 5. załącznik 3 – klauzula informacyjna
 6. załącznik 4 – oświadczenie o wysokości dochodu
 7. załącznik 5 – uchylony
 8. załącznik 6 – oświadczenie
 9. załącznik 7 – przebieg studiów

Szczegółowych informacji na temat programu „Aktywny samorząd” udziela:

Zespół ds. Rehabilitacji Społecznej
Dział Pomocy Seniorom i Osobom Niepełnosprawnym MOPS Sopot
ul. Kolejowa 14, pokój nr 05 na parterze
tel. 58 555 15 76

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 8.00 – 14.00
wtorek 9.00 – 12.00
środa 10.00 – 13.00
czwartek 10.00 – 15.30

 

Budowa strony dofinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji Emblemat Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
Znajdź nas na Znajdź nas na YouTube
Identyfikacja Wizualna Certyfikatu Zwycięzca Plebiscytu Urząd Przyjazny Mediom i Społeczeństwu
Identyfikacja Wizualna Certyfikatu Strona Internetowa bez barier
Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.