grupa seniorów siedzi na piłkach naprzeciw trenera i ćwiczy podnosząc do góry drążki Zajęcia gimnastyczne podczas Sopockich Targów Seniora
przejdź na stronę ePUAP Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej
przejdź na stronę Urzędu Miasta Sopotu
Przejdź na stronę Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie
Drukuj stronę

Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób dementywnych, w tym z chorobą Alzheimera

Uczestnikami ŚDS mogą być osoby dorosłe zamieszkujące w granicach administracyjnych Sopotu. W szczególnych przypadkach, na mocy porozumienia pomiędzy gminami, uczestnikami ŚDS mogą być osoby nie zamieszkujące w granicach administracyjnych Sopotu.

Ośrodek przeznaczony jest dla 15 osób. Uczestnicy objęci są całodzienną opieką od poniedziałku do piątku przez wykwalifikowany personel, który prowadzi zajęcia terapeutyczne według planu wspierająco – aktywizującego opracowanego indywidualnie dla każdego uczestnika, w tym m.in. zajęcia terapeutyczne, trening pamięci, zajęcia plastyczne, kulinarne i kulturalne.

Celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy jest postępowanie rehabilitacyjne rozumiane jako zespół działań zmierzających do osiągnięcia przez uczestników jak najpełniejszej samodzielności życiowej. Priorytetem kierunku działań wspierająco – aktywizujących „Domu” jest: kształtowanie i pogłębianie umiejętności samodzielnego funkcjonowania, kształtowanie i pogłębianie umiejętności interpersonalnych, rozwijanie zainteresowań i inspirowanie do nowych form aktywności, wsparcie w zakresie rehabilitacji społecznej. Budynek Ośrodka przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Pobyt i wyżywienie w środowiskowym domu samopomocy są odpłatne.

Uczestnicy nie ponoszą opłat za pobyt, jeżeli:

 1. dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza kwoty 1 902 zł
 2. dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1 542 zł.

W przypadku przyznawania pomocy w formie posiłków na podstawie Uchwały Rady Miasta Sopotu podwyższającej kryterium dochodowe, osobie dorosłej do 150% ustawowego kryterium dochodowego tj. 951 zł (dla osoby samotnie gospodarującej) lub 771 zł (dla osoby w rodzinie).

Wymagane dokumenty

 1. ustny lub pisemny wniosek o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy oraz przyznania pomocy w formie posiłku,
 2. zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych,
 3. zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu,
 4. orzeczenie i niepełnosprawności,
 5. dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu,
 6. kserokopia dowodu otrzymania renty lub emerytury (oryginał do wglądu),
 7. zaświadczenia o dochodach rodziny,
 8. inne dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy,
 9. rodzinny wywiad środowiskowy,
 10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na ponoszenie odpłatności za pobyt i/lub wyżywienie,
 11. w razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową.

Forma załatwienia

Decyzja administracyjna o skierowaniu i odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy w formie posiłków.

Informacje na temat trybu odwoławczego

Od decyzji administracyjnej wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie nie podlega opłatom.

Miejsce składania wniosków i udzielania informacji

Dział Pomocy Seniorom i Osobom Niepełnosprawnym
ul. Kolejowa 14, 81-835 Sopot
tel. 058 551 – 17 – 10 wew. 230, 231

Godziny przyjmowania interesantów:

poniedziałek i piątek: 8.00- 10.00
wtorek, środa, czwartek: 8.00-10.00 i 14.00-15.00

Budowa strony dofinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji Emblemat Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
Znajdź nas na Znajdź nas na YouTube
Identyfikacja Wizualna Certyfikatu Zwycięzca Plebiscytu Urząd Przyjazny Mediom i Społeczeństwu
Identyfikacja Wizualna Certyfikatu Strona Internetowa bez barier
Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.