Koncert zespołu Remont Pomp z okazji Dnia Pracownika Socjalnego
przejdź na stronę ePUAP Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej
przejdź na stronę Urzędu Miasta Sopotu
Przejdź na stronę Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie
Drukuj stronę

RADA MIASTA SOPOTU PRZYJĘŁA JEDNOGŁOŚNIE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MOPS-U ZA ROK 2010

Rada Miasta Sopotu przyjęła jednogłośnie Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie w 2010 roku. Działalność nasza została wysoko oceniona przez Radnych Miasta. Otrzymaliśmy podziękowania za codzienną pracę i jej wyniki.

Sprawozdanie znajdą Państwo w zakładce Informacje ogólne – Sprawozdania

http://mopssopot.pl/pliki/SPR_2010.pdf

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie realizował wszystkie zadania gminne, powiatowe i zlecone przez administrację rządową wynikające z: ustawy o pomocy społecznej. Realizowano także zadania wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy. Dodatkowo na zlecenie Prezydenta Miasta Sopotu realizowano zadania z ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. W 2010 roku realizowano projekty finansowane z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Podejmowano nowe działania, inicjatywy i pilotażowe projekty mające na celu wzmocnienie funkcjonowania Ośrodka.

W roku sprawozdawczym liczba rodzin objętych pomocą w ramach ustawy o pomocy społecznej wyniosła 1 192 i wzrosła o 5,7 % w stosunku do roku poprzedniego. W pracy socjalnej włączono elementy aktywnej integracji oparte o indywidualną pracę z klientami m.in. kontrakt socjalny, Indywidualny Program Wychodzenia z Bezdomności, kierowanie do prac społecznie – użytecznych. Podejmowano próbę zmotywowania klientów do zmiany swoich postaw i przygotowania do podjęcia pracy.

Zawarto łącznie 94 kontrakty socjalne, w tym w ramach projektu systemowego Przyszłość w Twoich rękach finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego zawarto 32 kontrakty z 32 osobami bezrobotnymi i nieaktywnymi zawodowo w wieku 18 – 25 lat. Zrealizowano kontrakty w 90,4 %. Kontynuowano pracę asystentów rodziny wspierających głównie rodziny bezradne w sprawach opiekuńczo – wychowawczych (łącznie w 27 rodzinach).

W zakresie wsparcia osób bezdomnych zawarto 8 Indywidualnych Programów Wychodzenia z Bezdomności, 2 zostały zakończone. Włączono nowy element pracy – Centrum Integracji Społecznej, gdzie udzielano szerokiego wsparcia ukierunkowanego na reintegrację społeczną i zawodową osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym. Udzielano pomocy przy opłacaniu wynajmu mieszkań przez osoby bezdomne. Osoby bezdomne przebywające w miejscach niemieszkalnych w czasie mrozów miały możliwość skorzystania ze schronienia w Zimowym Punkcie Interwencyjnym w Sopocie przy Caritas Archidiecezji Gdańskiej. W nocy przebywały średnio 23 osoby. Zwiększono liczbę pracowników działających w zakresie wsparcia osób bezdomnych.

W związku z rosnącą liczbą osób bezrobotnych w Sopocie wzrosła liczba osób kierowanych do prac społecznie – użytecznych (o 53,8 % do 40 osób).

Od 2006 roku obowiązuje niezmienione ustawowe kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej. Miasto Sopot traktuje priorytetowo pomoc rodzinom oraz osobom starszym w dożywianiu, zakupie leków, dogrzewaniu mieszkań. W Sopocie obowiązuje podwyższone kryterium dochodowe uprawniające do przyznania pomocy na wspomniane cele.

W 2010 roku przekazano 19 rodzinom poszkodowanym w wyniku pożarów pomoc finansową ze środków miejskich.

Wzrosła liczba osób i koszty wypłaty zasiłków stałych oraz opłacania składek za te osoby. Spowodowane jest to procesem starzenia się społeczeństwa i brakiem uprawnień do świadczeń emerytalnych.

Wsparcie osób starszych jest ważnym elementem systemu pomocy w Sopocie. W roku sprawozdawczym został uruchomiony Dom Pomocy Społecznej z 83 miejscami dla mieszkańców Sopotu w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych. W okresie październik – grudzień w domu zamieszkały 33 osoby. Dzienny Dom Pomocy Społecznej (będący w strukturze MOPS do 31.08.2010r.) został przekształcony w Dzienny Dom Pobytu działający w ramach Sopockiego Centrum Seniora przy ul. Mickiewicza 49.

Osobom niesamodzielnym zapewniano usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania. W roku sprawozdawczym opracowano lokalny standard usług wdrażany pilotażowo do realizacji. W ramach działań nakierowanych na podniesienie jakości usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania, zapewniano dowóz posiłków osobom niesamodzielnym, co racjonalizuje wykorzystanie środków na pomoc społeczną.

Rok 2010 ogłoszono Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. W ramach jego obchodów zrealizowano projekt Sopockie Targi Seniora, którego celem było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych. Targi odwiedziło 2100 osób, byli to seniorzy, ich rodziny, opiekunowie, ale również mieszkańcy Sopotu i Trójmiasta w różnym wieku, co miało podnieść świadomość społeczeństwa w zakresie problemów starości i budowania postaw akceptacji i tolerancji zapobiegających zjawisku wykluczenia społecznego ludzi w podeszłym wieku, a także ukazać seniora jako klienta – konsumenta usług i produktów rynkowych.

MOPS pozyskał środki na realizację zadań z różnych źródeł:

  1. projekt systemowy: dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego,
  2. Sopockie Targi Seniora: dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,
  3. Superwizja konsultacyjna dla rodzin zastępczych zawodowych: dofinansowanie z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Zadania w zakresie pomocy społecznej realizowano we współpracy i partnerstwie z organizacjami pozarządowymi w formie wsparcia i powierzenia. Wdrożono realizację dożywiania dla osób objętych usługami opiekuńczymi w formie dowozu.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej Dyrektor MOPS składa Radzie Miasta coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej. Kierunki działań na lata następne:

1)        dalszy rozwój form wsparcia dla osób niesamodzielnych i nieaktywnych zawodowo z powodu wieku,

2)        rozwój form wsparcia dla osób objętych ustawą o zdrowiu psychicznym (w tym powstanie zespołów mieszkalnictwa wspieranego dla osób niepełnosprawnych intelektualnie),

3)        wdrażanie programów aktywizacji społeczności lokalnej,

4)        rozwój indywidualnych form pracy z klientem z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji,

5)        rozwój narzędzi niezbędnych w pracy socjalnej (w tym asystentury oraz streetworkingu),

6)        rozwój mieszkalnictwa chronionego, w tym dla usamodzielniających się wychowanków, dla osób bezdomnych realizujących Indywidualne Programy Wychodzenia z Bezdomności, osób niezaradnych życiowo,

7)        wzmocnienie pieczy zastępczej w oparciu o rodzinne formy,

8)        rozwój form wsparcia dla ofiar i sprawców przemocy.

Budowa strony dofinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji Emblemat Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
Znajdź nas na Znajdź nas na YouTube
Identyfikacja Wizualna Certyfikatu Zwycięzca Plebiscytu Urząd Przyjazny Mediom i Społeczeństwu
Identyfikacja Wizualna Certyfikatu Strona Internetowa bez barier
Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.