Koncert zespołu Remont Pomp z okazji Dnia Pracownika Socjalnego
przejdź na stronę ePUAP Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej
przejdź na stronę Urzędu Miasta Sopotu
Przejdź na stronę Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie
Drukuj stronę

Praca socjalna ukierunkowana na aktywizację zawodową

Praca socjalna jest to działalność zawodowa mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

Działania podejmowane w ramach pracy socjalnej ukierunkowanej na aktywizację zawodową:

 1. realizacja kontraktu socjalnego ukierunkowanego na podjęcie zatrudnienia
  Kontrakt socjalny jest to pisemna umowa zawarta z osobą ubiegającą się o pomoc, określająca uprawnienia i zobowiązania stron umowy, w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej osoby lub rodziny
 2. wsparcie w kontaktach z Powiatowym Urzędem Pracy
 3. pomoc w poszukiwaniu możliwości podjęcia zatrudnienia
 4. wsparcie w uzyskaniu wszelkich możliwych uprawnień w tym pomoc w rozwiązaniu problemów z zadłużeniem zajmowanego lokalu mieszkalnego
 5. kierowanie do udziału w Programie Aktywizacja i Integracja realizowanego wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni
  Program Aktywizacja i Integracja, to działania w zakresie aktywizacji zawodowej i integracji społecznej osób bezrobotnych realizowane przez powiatowy urząd pracy samodzielnie lub we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej. Do udziału w Programie Aktywizacja i Integracja kierowane są osoby bezrobotne, dla których został ustalony profil pomocy III, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, w szczególności realizujące kontrakt socjalny, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej
 6. kierowanie do udziału w programie prac społecznie – użytecznych
  Prace społecznie użyteczne to instrument rynku pracy skierowany do osób bezrobotnych. Organizowane są one przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub działalnością na rzecz społeczności lokalnej. Prace te mogą być wykonywane w wymiarze do 10 godzin tygodniowo. W trakcie wykonywania prac społecznie użytecznych osoba nadal posiada status osoby bezrobotnej
 7. kierowanie do udziału w Centrum Integracji Społecznej w Sopocie
  Celem działalności Centrum Integracji Społecznej jest aktywizacja osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo. Trudności ze znalezieniem pracy napotyka dziś wiele grup społecznych. Do grup tych należą m. in.: osoby niepełnosprawne, uzależnione, bezdomne, opuszczające zakłady karne czy też ofiary przemocy w rodzinie. Pracownicy Centrum Integracji Społecznej starają się podtrzymać motywację tych osób poprzez reintegrację społeczną i zawodową. Reintegracja społeczna obejmuje prowadzenie kursów, warsztatów i konsultacji indywidualnych. Za organizację tych form wsparcia odpowiedzialni są psycholodzy specjalizujący się w pracy z osobami niezatrudnionymi. Celem zajęć jest wzmocnienie kompetencji osobistych i społecznych ważnych w życiu osobistym i zawodowym. Uczestnicy kursów poznają m. in. swoje mocne i słabe strony, korzyści ze wzmocnienia własnej wartości czy też sposoby przezwyciężania barier utrudniających komunikację. Rozwijając kompetencje osobiste i społeczne uczestnicy dostosowują się do aktualnych wymagań rynku pracy. Pracodawcy bowiem coraz częściej doceniają osoby pewne siebie, umiejące odpowiednio się zaprezentować i skutecznie komunikować. W sopockim CIS funkcjonują 4 ścieżki rozwoju zawodowego – warsztat pielęgnacji terenów zielonych zajmujący się Parkiem Grodowym, warsztat remontowo – porządkowy, opiekun osoby starszej, hotelarsko – gastronomiczny.
 8. Kierowanie do podjęcia zatrudnienia w ramach Sopockiej Spółdzielni Socjalnej Kooperacja
  Spółdzielnia Socjalna Kooperacja prowadzi działalność o charakterze wielobranżowym.
  Jednym z obszarów działań Spółdzielni jest prowadzenie Agencji Zatrudnienia. W celu wprowadzenia osób bezrobotnych na rynek pracy Spółdzielnia Socjalna Kooperacja wykonuje również szereg działań towarzyszących takich jak doradztwo zawodowe, szkolenia i kursy zawodowe, współpraca z organizacjami pozarządowymi i publicznymi instytucjami rynku pracy. Spółdzielnia pozyskuje również różnego rodzaju zlecenia od Klientów biznesowych i prywatnych, przy realizacji których zatrudnia osoby bezrobotne. W Spółdzielni zatrudnionych jest ok. 20 osób, które często kierowane są do niej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie. Pracownicy Spółdzielni pracują m.in. przy obsłudze parkingów letnich w Sopocie, pielęgnacji terenów zielonych, remontach mieszkań komunalnych i pracach budowlanych.
  Ponadto Spółdzielnia prowadzi również pierwszy w Sopocie sklep charytatywny LukLuk, w którym zatrudnione są osoby bezrobotne i niepełnosprawne.
Budowa strony dofinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji Emblemat Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
Znajdź nas na Znajdź nas na YouTube
Identyfikacja Wizualna Certyfikatu Zwycięzca Plebiscytu Urząd Przyjazny Mediom i Społeczeństwu
Identyfikacja Wizualna Certyfikatu Strona Internetowa bez barier
Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.