grupa seniorów siedzi na piłkach naprzeciw trenera i ćwiczy podnosząc do góry drążki Zajęcia gimnastyczne podczas Sopockich Targów Seniora
przejdź na stronę ePUAP Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej
przejdź na stronę Urzędu Miasta Sopotu
Przejdź na stronę Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie
Drukuj stronę

Instytucjonalna piecza zastępcza

PIECZA ZASTĘPCZA W PLACÓWCE OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJ

Piecza zastępcza zapewniana jest w rodzinie zastępczej lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej

Dziecko pozbawione częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej może zostać umieszczone w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu: interwencyjnego, rodzinnego lub socjalizacyjnego. Dziecko może przebywać w placówce opiekuńczo-wychowawczej, zapewniającej całodobową opiekę, do uzyskania pełnoletniości, a po uzyskaniu pełnoletniości, na dotychczasowych zasadach, do czasu ukończenia szkoły, w której rozpoczęło naukę przed osiągnięciem pełnoletniości.

Skierowanie do Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej może być wydane na podstawie orzeczenia sądu albo wniosku rodziców lub opiekunów prawnych o umieszczenie dziecka w placówce.

Skierowanie dziecka pozbawionego częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej do placówki opiekuńczo-wychowawczej na pobyt całodobowy może nastąpić po wyczerpaniu możliwości udzielenia pomocy w rodzinie naturalnej lub umieszczenia w rodzinie zastępczej.

Całodobowy pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej powinien mieć charakter przejściowy – do czasu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub umieszczenia w rodzinie zastępczej.

Do placówki opiekuńczo-wychowawczej dziecko kieruje powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, posiadający miejsce w placówce opiekuńczo-wychowawczej. W Sopocie znajduje się Dom Dziecka „Na wzgórzu” – placówka wielofunkcyjna typu socjalizacyjno – interwencyjnego.

Za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej opłatę ponoszą, do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania, rodzice dziecka, osoba pełnoletnia lub jej rodzice, a także opiekunowie prawni lub kuratorzy, w przypadku gdy dysponują dochodami dziecka, z tym że opłata ponoszona przez opiekunów prawnych, kuratorów lub osobę pełnoletnią nie może być wyższa niż 50 % kwoty stanowiącej dochód dziecka lub osoby pełnoletniej.

Obowiązek wnoszenia opłaty dotyczy również rodziców pozbawionych władzy rodzicielskiej lub których władza rodzicielska została zawieszona albo ograniczona.

Opłatę ustala, w drodze decyzji administracyjnej, starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed skierowaniem do placówki.

Starosta może częściowo zwolnić lub odstąpić od ustalenia opłaty na wniosek lub z urzędu, ze względu na trudną sytuację materialną rodziny lub osoby.

Starosta, ustalając wysokość opłaty uwzględnia sytuację rodzinną, zdrowotną, dochodową i majątkową rodziny lub osoby.

Zobacz jakie formy pomocy pieniężnej przysługują osobom usamodzielnianym: pomoc pieniężna na usamodzielnienie oraz pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki oraz pomoc niepieniężna pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie – w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych

Wymagane dokumenty

Pisemny wniosek rodzica (opiekuna prawnego), małoletniego lub postanowienie sądu

Forma załatwienia

Wydanie skierowania do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej oraz wydanie decyzji o ustaleniu odpłatności lub zwolnieniu z odpłatności za pobyt dziecka w placówce.

Informacje na temat trybu odwoławczego

Od decyzji administracyjnej wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Wniesienie odwołania nie podlega opłatom.

Pomocy udziela

Dział Pieczy Zastępczej
Al. Niepodległości 759 A, 81-838 Sopot
Tel. 058 555 – 10 – 22
Poniedziałek – piątek w godz. 7.30 – 15.30

Budowa strony dofinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji Emblemat Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
Znajdź nas na Znajdź nas na YouTube
Identyfikacja Wizualna Certyfikatu Zwycięzca Plebiscytu Urząd Przyjazny Mediom i Społeczeństwu
Identyfikacja Wizualna Certyfikatu Strona Internetowa bez barier
Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.