Dzienny Dom Pobytu

Dzienny Dom Pobytu w Sopockim Centrum Seniora

Dzienny Dom Pobytu zapewnia pomoc osobom w wieku emerytalnym i niepracującym osobom niepełnosprawnym w organizowaniu aktywności ich życia bez konieczności zmiany miejsca zamieszkania przez:

 1. zaspokajanie potrzeb kulturalnych i towarzyskich,
 2. zajęcia kulturalno-oświatowe oraz terapię zajęciową służące utrzymaniu sprawności psychofizycznej,
 3. całodzienne wyżywienie (śniadanie lub obiad lub podwieczorek),
 4. wydawanie posiłków dla osób leżących w domu,
 5. udostępnianie urządzeń do utrzymania higieny osobistej

Do placówki przyjmowane są osoby mieszkające w Sopocie. Pierwszeństwo w przyjęciu do placówki mają osoby spełniające kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz osoby samotne.

Pobyt w Dziennym Domu Pobytu obejmuje korzystanie z:

 1. usług opiekuńczych i wspomagająco-terapeutycznych i/lub
 2. dziennego domu pomocy i/lub
 3. wyżywienia

Miesięczną odpłatność za pobyt w dziennym domu pomocy ustala się w wysokości procentowej określonej od dochodu, w uzgodnieniu z osobą kierowaną, zgodnie z tabelą odpłatności, określoną w załączniku nr 1 uchwały. 

Ustala się, że koszt obiadu wynosi 50% dziennej stawki wyżywienia,

Dyrektor MOPS podaje do publicznej wiadomości w formie ogłoszenia wywieszanego na tablicy ogłoszeń w dziennym domu pomocy, w terminie 14 dni od uchwalenia budżetu państwa, informację o dziennej stawce wyżywienia.

Aktualnie, obowiązująca dzienna stawka wyżywienia wynosi: 24 zł, koszt obiadu: 12 zł,

Szczegółowe zasady odpłatności określa uchwała.

Osoby nie ponoszą opłat, jeżeli:

 1. dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza kwoty 776 zł
 2. dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 600 zł.

Wymagane dokumenty

 1. ustny lub pisemny wniosek o pobyt w Dziennym Domu Pobytu,
 2. dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu,
 3. kserokopia dowodu otrzymania renty lub emerytury (oryginał do wglądu),
 4. zaświadczenia o dochodach rodziny,
 5. rodzinny wywiad środowiskowy,
 6. inne dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy,
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na ponoszenie odpłatności za pobyt i/lub wyżywienie,
 8. w razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową.

Forma załatwienia

Decyzja administracyjna o skierowaniu i odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pobytu w Sopocie.

Informacje na temat trybu odwoławczego

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Kolejowej 14 w Sopocie w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Strona ma prawo do zrzeczenia się odwołania od niniejszej decyzji poprzez doręczenie Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sopocie stosownego oświadczenia. Z chwilą zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania przez wszystkie strony, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Informacji udziela 

Dział Pracy Socjalnej
al. Niepodległości 759 A, 81-838 Sopot
tel. 58 550 31 89
poniedziałek-piątek w godz. 7.30 -15.30

Miejsce składania wniosków

Punkt Obsługi Klienta
ul. Kolejowa 14

 

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close