Pomoc w uzyskaniu orzeczenia o niepełnosprawności oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej

Orzeczenia, legitymacje osoby z niepełnosprawnością, karty parkingowe dla mieszkańców Sopotu wydaje Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (PZON) w Gdyni.

PZON przyjmuje mieszkańców Sopotu w siedzibie Fundacji Nasz Przyjazny Dom w Sopocie
ul. Władysława IV 1C
w poniedziałki i środy w godz. 9.00-14.00.

W pozostałe dni PZON przyjmuje w siedzibie Zespołu w Gdyni
ul. Władysława IV 43 II piętro (budynek Republik dawniej Hossa)
Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek-piątek, w godz. 8.00-14.30.

Kontakt z pracownikami PZON:
tel. 58 880 83 77, 58 880 83 23, e-mail: pzon@gcz.gdynia.pl

aktualne informacje: www.gcz.gdynia.pl  → niepełnosprawność

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdyni rozpoczął posiedzenia wyjazdowe Składu Orzekającego dla mieszkańców Sopotu.
Posiedzenia będą organizowane w siedzibie fundacji Nasz Przyjazny Dom przy ul. Władysława IV 1C.
Rozpatrywane będą sprawy dotyczące schorzeń neurologicznych, narządu ruchu oraz chorób wewnętrznych.
Posiedzenia będą się odbywały raz w tygodniu, w każdy wtorek, do południa lub po południu, zgodnie z dostępnością lekarzy specjalistów oraz wyznaczonym terminem.

Wymagane dokumenty

 1. wniosek o wydanie orzeczenia
 2. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, pod opieką którego znajduje się osoba zainteresowana lub dziecko (zaświadczenie jest ważne 30 dni od dnia wystawienia przez lekarza)
 3. kopię dokumentacji medycznej: karty informacyjne z pobytów w szpitalu, wyniki badań, opinie psychologiczne
 4. kopie orzeczeń wydanych przez inne organy (ZUS, MSW, MON, KRUS).

Termin wydania orzeczenia

Rozpatrzenie sprawy wg KPA, tj. 30 dni

Forma załatwienia

Decyzja administracyjna – orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności

Informacje na temat trybu odwoławczego

Wg KPA, Wojewódzki Zespół Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gdańsku za pośrednictwem Powiatowego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gdyni

Uwagi

Orzeczenie Powiatowego Zespołu poza ustaleniem niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, zawiera wskazania dotyczące:

 1. odpowiedniego zatrudnienia uwzględniającego psychofizyczne możliwości danej osoby;
 2. szkolenia, w tym specjalistycznego;
 3. zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej;
 4. uczestnictwa w terapii zajęciowej;
 5. konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne, ułatwiające funkcjonowanie danej osoby;
 6. korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, przez co rozumie się korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki;
 7. konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji;
 8. konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 9. spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym;
 10. stwierdzenia, że niepełnosprawność osoby wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

Po uprawomocnieniu się orzeczenia osoba zainteresowana lub opiekun dziecka może ubiegać się o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej.

Warunkiem uzyskania takiej legitymacji jest złożenie następujących dokumentów:

 1. wniosek o wydanie legitymacji
 2. kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu)
 3. jedno aktualne zdjęcie (dla osób powyżej 16 roku życia)
 4. dowód osobisty osoby zainteresowanej do wglądu

Druki do pobrania:

 1. Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osoby powyżej 16 r. ż. (PDF)
 2. Zaświadczenie lekarskie dla osoby powyżej 16 r. ż. (PDF)
 3. Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności dla dziecka do lat 16 (PDF)
 4. Zaświadczenie lekarskie dla dzieci do 16 r. ż. (PDF)

Pomoc w uzyskaniu legitymacji osoby niepełnosprawnej

UWAGA
Zmiany zasad wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej

Z dniem 1 września 2017 r. zmianie ulegają zasady wydawania legitymacji osób niepełnosprawnych w zakresie określonym w ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r, poz. 2046 z zm.) oraz rozporządzeniem MRPiPS z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2017 r. poz. 1541). Zmianie ulega m.in. wzór blankietu legitymacji dokumentującej niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności.

Osoba ubiegająca się o wydanie od dnia 1 września 2017 r. legitymacji osoby niepełnosprawnej zobowiązana jest złożyć do powiatowego zespołu:

 1. wniosek na obowiązującym druku,
 2. kserokopię ostatniego prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu),
 3. 1 aktualną fotografię o wymiarach 35×45 mm,
 4. dowód osobisty do wglądu,
 5. pełnomocnictwo lub upoważnienie jeżeli w imieniu osoby niepełnosprawnej wniosek składa inna osoba, wraz z dowodem osobistym wnioskodawcy i osoby upoważnionej.

Legitymację osoby niepełnosprawnej wydaje się na okres ważności orzeczenia, nie dłużej niż na:

 • 5 lat – w przypadku legitymacji dokumentującej niepełnosprawność (dzieci);
 • 10 lat – w przypadku legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności dla osób które nie ukończyły 60 roku życia;
 • na stałe – dla osób które ukończyły 60 rok życia.

Ważne: Za wydanie duplikatu legitymacji pobiera się opłatę w wysokości 15 zł (słownie: piętnaście zł).

Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej (PDF)

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close