Zasiłek rodzinny

Przysługuje:

 1. rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka
 3. osobie uczącej się (pełnoletniej, niepozostającej na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub z zasądzeniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową od rodziców na jej rzecz alimentów).

Kryterium dochodowe:

 1. dochód rodziny z 2014 r. w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł miesięcznie
 2. jeśli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne kwota nie może przekroczyć 764 zł miesięcznie (należy przedstawić orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o znacznym albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności).

Okres przysługiwania zasiłku:

Zasiłek przyznawany jest na okres zasiłkowy trwający rok. W 2015r. okres ten rozpocznie się od dnia 1 listopada 2015. i trwać będzie do dnia 31 października 2016.

Zasiłek w zależności od sytuacji, przysługuje:

 1. do ukończenia przez dziecko 18 roku życia
 2. do zakończenia nauki w szkole, nie dłużej niż do końca 21 roku życia
 3. do 24 roku życia w przypadku kontynuowania nauki przez osobę niepełnosprawną w stopniu znacznym lub umiarkowanym
 4. do 24 roku życia w przypadku kontynuowania nauki przez osobę uczącą się, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub zasądzeniem od rodziców na jej rzecz alimentów.

Wysokość zasiłku rodzinnego:

 1. 89 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia
 2. 118 zł na dziecko powyżej 5 lat do ukończenia 18 roku życia
 3. 129 zł na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 lat.

Wymagane dokumenty:

  1. wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
  2. kopia dowodu osobistego lub paszportu – oryginał do wglądu
  3. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka
  4. kopia karty pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej posiadającego status uchodźcy lub posiadającego zezwolenie na osiedlenie się w Rzeczpospolitej Polskiej
  5. orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności dziecka
  6. zaświadczenia z Urzędu Skarbowego oraz oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny wszystkich pełnoletnich członków rodziny, uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
  7. zaświadczenie lub oświadczenie o opłacanych składkach zdrowotnych każdego pełnoletniego członka rodziny
  8. oświadczenie członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu nie podlegającego opodatkowaniu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
  9. zaświadczenie z Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Sopotu o prawie lub braku prawa do stypendium socjalnego (oryginał)
  10. zaświadczenie ze szkoły gdy dziecko ukończyło 18 lat i nadal się uczy
  11. kopia odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację lub kopia aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko
  12. kopia odpisu prawomocnego wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz dziecka lub wyroku zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka lub orzeczenia sądu o oddaleniu powództwa o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców albo kopia odpisu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub kopia odpisu zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko
  13. informacja sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka.

Forma załatwienia:

Decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia

Informacji udziela:

Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
Al. Niepodległości 876 Sopot, tel. 58 551 61 63

Dokumenty do pobrania

 1. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (PDF)
 2. Wzory wniosków – strona Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej [KLIK}

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close