Projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej

logotypy Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska

Projekt „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych”

12 października 2022 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej podpisał z Gminą Miasta Sopotu Umowę o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego realizowanego przez Ministerstwo rodziny i Polityki Społecznej  pt. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych”  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś  priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Wartość grantu wynosi 1 371 668,60 PLN z czego ze środków europejskich 1 156 042,29 PLN  co stanowi 84,28% wartości projektu.

Termin realizacji grantu: do 31.08.2023 r.

Główne działania  zaplanowane do realizacji  w ramach grantu:

 • opracowanie i wdrożenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych,
 • objęcie 20 osób indywidualnym planem deinstytucjonalizacji,
 • szkolenia pracowników opieki instytucjonalnej.

logotypy Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Unia Europejska

Projekt „Sopot – Aktywni mieszkańcy (etap 2)”

Projekt „Sopot – Aktywni mieszkańcy (etap 2)” jest częścią Metropolitalnego Systemu Aktywizacji Społeczno – Zawodowej. Celem projektu na zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym w szczególności osób z niepełnosprawnościami, poprzez realizację ścieżki reintegracji z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym i edukacyjnym.

W wyniku realizacji działań projektowych dla każdego uczestnika zostanie zaplanowana ścieżka reintegracji z wykorzystaniem zindywidualizowanych form wsparcia w celu wzmocnienia kompetencji społecznych, a także wyposażenia w kompetencje i kwalifikacje potrzebne na rynku pracy.

Planowane działania to w szczególności:

 • diagnoza funkcjonowania odbiorcy projektu,
 • stworzenie ścieżki,
 • poradnictwo psychologiczne,
 • doradztwo zawodowe,
 • szkolenia i kursy.

Ponadto, każdy z uczestników zostanie objęty dodatkowymi działaniami, które będą wynikały z indywidualnych potrzeb odbiorców.

Projekt realizowany jest przez Gminę Miasta Sopotu – realizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Na Drodze Ekspresji”

Projekt „Sopot – Aktywni Mieszkańcy (etap 2)” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa 6 „Integracja” , Działanie 6.1 „Aktywna Integracja”,

Poddziałanie 6.1.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa – mechanizm ZIT”.

Wartość projektu: 866 140,81 zł

Dofinansowanie ze środków UE: 736 219,69 zł

Projekt „Sopot – Dostępne Usługi (etap 2)”

Projekt realizowany jest przez MOPS w Sopocie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Na Drodze Ekspresji z myślą o mieszkańcach, o różnym stopniu niesamodzielności, w szczególności do seniorów, osób z niepełnosprawnościami i z chorobami przewlekłymi oraz ich opiekunach.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do spersonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych, świadczonych w lokalnej społeczności Sopotu.

W ramach projektu zaplanowano takie działania jak:

 • Działania wspierające opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi w postaci usług z zakresu wsparcia wytchnieniowego, w tym:
 1. Telefon wsparcia opiekuna – telefon wsparcia dla opiekunów, gdzie będą mogli otrzymać wsparcie specjalisty – psychologa.
 2. Wizyty domowe psychologa – wzmacniające domowe wizyty psychologa dla opiekunów rodzinnych.
 3. Grupy wsparcia – udział opiekunów w grupach wsparcia nastawionych na dyskusję, wymianę doświadczeń, pomoc specjalisty.
 4. „Nauka wytchnienia dla siebie” – pakiet rehabilitacyjno-leczniczy dla opiekunów rodzinnych, osób niesamodzielnych. – Szkolenia dla opiekunów rodzinnych z zakresu pielęgnacji i opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi.
 5. Opcjonalne, w zależności od potrzeb, zapewnienie opieki w postaci usług opiekuńczych.
 • Działania kompleksowe w zakresie rozwoju usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami wraz z wsparciem i aktywizacją społeczną osób niesamodzielnych w tym:
 1. Zapewnienie usług w postaci asystenta osoby niesamodzielnej, pełniącego funkcje kompensacyjne dostosowanej do zindywidualizowanych potrzeb beneficjenta usługi
 2. Działania klubu dla osób z niepełnosprawnościami – miejsca opieki krótkoterminowej stanowiącego równocześnie element w postaci m.in. animacji czasu wolnego odbiorców.

Projekt „Sopot – Dostępne Usługi (etap 2)” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 „Integracja,  Działanie 6.2. „Usługi społeczne”, poddziałanie 6.2.1. „Rozwój usług społecznych – mechanizm ZIT”.

Wartość projektu: 642 808,05 zł

Dofinansowanie ze środków UE:  546 386,84 zł

Projekt grantowy „Pomorskie Dzieciom”

Celem projektu  jest wsparcie w walce z epidemią COVID-19 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, tj: dzieci i młodzieży przebywających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej (w tym opuszczających pieczę zastępczą) lub objętych opieką hospicjów domowych, jak również wsparcie kadry placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej (placówek opiekuńczo-wychowawczych – POW i regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej – RPOT), wsparcie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, pracowników organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej pracujących bezpośrednio z rodzinami zastępczymi oraz kadry realizującej specjalistyczne usługi w hospicjach domowych dla dzieci.

Projekt realizowany jest przez Gminę Miasta Sopotu – Grantobiorcą nr 1 jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie, a Grantobiorcą nr 2 Dom Dziecka „Na Wzgórzu” w Sopocie.

W ramach projektu Grantobiorca nr 1 – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie – zaplanował działania wspierające dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej, rodziców zastępczych, usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej oraz pracowników organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Zrealizowane zostaną następujące działania:

 • sporządzenie diagnozy FAS,
 • organizacja terapii logopedycznej,
 • organizacja psychoterapii,
 • organizacja pomocy w zakresie korepetycji,
 • doposażenie pracowników organizatora pieczy zastępczej w sprzęt komputerowy,
 • przekazanie bonów edukacyjnych wychowankom pieczy zastępczej.

Okres realizacji projektu – 09.2021-30.06.2022

Umowa o udzielenie grantu nr 23/U-ROPS-EFS/2021

Po zakończeniu realizacji grantu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie zobowiązuje się do zachowania trwałości 15 miejsc świadczenia usług społecznych.  W tym czasie będzie pozostawał w gotowości do świadczenia wyżej wymienionych form wsparcia przez okres minimum 10 miesięcy. Wskazane formy wsparcia świadczone będą w zakresie zbliżonym do usług świadczonych w ramach projektu i w podobnej jakości, w zależności od indywidualnych potrzeb dzieci przebywających w pieczy zastępczej i usamodzielniających się wychowanków.

Projekt „Pomorskie Dzieciom” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych.

Wartość projektu: 176 040,00 zł

Kwota dofinansowania ze środków UE: 166 260,00 zł

Kwota dofinansowania z budżetu państwa: 9 780,00 zł

Projekt „Zaangażowanie – Zrozumienie – Czas. Wysoka jakość usług opiekuńczych w gminnych środowiskach lokalnych”

Projekt „Zrozumienie – Zaangażowanie – Czas” to projekt partnerski Fundacji Niesiemy Pomoc, Gminy Miasta Sopotu (w której imieniu realizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie) i sektora prywatnego.

Celem projektu jest:

 • podniesienie jakości życia osób niesamodzielnych poprzez zapewnienie opieki i wsparcia aktywizacyjnego w miejscu zamieszkania i w najbliższym otoczeniu;
 • integracja samotnych seniorów ze społecznością lokalną, z rodzinami poprzez zajęcia animacyjne, środowiskowe, edukacyjne, międzypokoleniowe  w małych grupach;
 • podniesienie wiedzy i umiejętności opiekuńczych opiekunów, sąsiedztwa, wolontariuszy, przygotowanie ich do świadczenia usług opiekuńczych w społeczności lokalnej;
 • wsparcie psychologiczne, specjalistyczne w realizacji usług opiekuńczych.

Ostatecznymi odbiorcami wsparcia są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodziny, w tym przede wszystkim: seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami i chorobami przewlekłymi, dzieci i młodzież, opiekunowie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, kandydaci oraz osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą, usamodzielniani wychowankowie pieczy zastępczej.

Projekt realizowany jest na terenie siedmiu gmin wiejskich i wiejsko-miejskich o wysokim stopniu wykluczenia społecznego, w powiatach: chojnickim, kościerskim, starogardzkim.

W ramach działań projektowych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie przeprowadzi trening dla kadr opiekuńczych w gminach objętych działaniami projektowymi. Zajęcia dotyczyć będą dobrych praktyk i standardów wsparcia opiekuńczego.

Projekt „Zaangażowanie – Zrozumienie – Czas. Wysoka jakość usług opiekuńczych w gminnych środowiskach lokalnych” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6. Integracja,  Działanie 6.2. Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych.

Kwota dofinansowania ze środków UE: 2 014 783,23 zł.

„Dostępny Samorząd – granty”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie otrzymał dofinansowanie w ramach projektu pt. „Dostępny Samorząd – granty”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem planowanego przez MOPS przedsięwzięcia jest poprawa dostępności do usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami.

MOPS w Sopocie zaplanował w ramach projektu montaż windy w budynku przy ul. Kolejowej, dzięki czemu stanie się on jeszcze bardziej przyjazny dla osób z niepełnosprawnościami. Dzięki inwestycji osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi będą mogły korzystać z pełnej dostępności do piętra i pomieszczeń MOPS.

Ponadto pracownicy MOPS zamierzają skorzystać również ze wsparcia doradczego w zakresie dostępności cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej, aby podnieść swoje kompetencje w tym zakresie i jeszcze lepiej świadczyć pomoc na rzecz mieszkańców Sopotu.

Przedsięwzięcie pt. „Likwidacja barier w sopockich jednostkach miejskich w celu poprawy dostępności usług publicznych” realizowane jest w ramach projektu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Dostępny Samorząd – granty”,  działanie 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

 

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close