Nowe świadczenie pielęgnacyjne

Od 1 stycznia 2024 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad członkiem rodziny z niepełnosprawnością.

Komu przysługuje nowe świadczenie pielęgnacyjne?

Świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach przysługuje wyłącznie opiekunom dzieci – do ukończenia 18. roku życia.

Nie zmieniają się jednak rodzaje orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, które są wymagane przy ubieganiu się o świadczenie pielęgnacyjne. Jak dotychczas, osoby wymagające opieki muszą posiadać aktualne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Rozszerzony został katalog osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Od stycznia 2024 r. świadczenie pielęgnacyjne przysługuje:

  • matce albo ojcu,
  • innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1359 oraz z 2022 r. poz. 2140) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom,
  • opiekunowi faktycznemu dziecka,
  • rodzinie zastępczej, osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektorowi regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo dyrektorowi interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.

Nie ma już kolejności osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Dotąd, pierwszeństwo w ubieganiu się o świadczenie pielęgnacyjne mieli rodzice dzieci, zaś nowe zasady dopuszczają do kręgu uprawnionych przed rodzicami, innych krewnych, na których ciąży obowiązek alimentacyjny.

Czy można pracować i otrzymywać świadczenie pielęgnacyjne?

Ważną zmianą jest uchylenie warunku rezygnacji lub niepodejmowania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Oznacza to, że osoby, które sprawują opiekę nie muszą rezygnować z aktywności zawodowej, aby otrzymać świadczenie pielęgnacyjne. Świadczenie przysługuje również w przypadku, gdy opiekun dziecka ma ustalone prawo do własnej emerytury, renty lub innego świadczenia emerytalno-rentowego.

Jaka będzie wysokość świadczenia pielęgnacyjnego?

Świadczenie pielęgnacyjne od stycznia 2024 r. wynosi 2988 zł i będzie co roku waloryzowane. Ponadto nowe zasady dotyczące świadczenia pielęgnacyjnego przewidują, że w przypadku  gdy opiekun sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem z niepełnosprawnością, to wysokość świadczenia pielęgnacyjnego jest zwiększana o 100% na każde z nich.

Nowym rozwiązaniem jest zachowanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego po śmierci osoby, która wymaga opieki, do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpił zgon tej osoby.

Jak ubiegać się o nowe świadczenie?

Organami właściwymi do przyjmowania rozpatrywania i wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego pozostają wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast właściwi ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o to świadczenie. W Sopocie zadanie to realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Tak jak dotychczas, wnioski można składać tradycyjnie na formularzach papierowych lub drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu Emp@tia.

Uwaga!

Rodzice dzieci z niepełnosprawnościami, którzy mają przyznane prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na zasadach obowiązujących do 31 grudnia 2023 r., mogą zdecydować, czy pozostają przy starym świadczeniu, czy starać się będą o świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach.

W tym przypadku należ złożyć pismo z prośbą o uchylenie decyzji przyznającej świadczenie pielęgnacyjne. Jednocześnie można złożyć wniosek o ponowne przyznanie świadczenia, który zostanie rozpatrzony na podstawie nowych przepisów.

Wnioski o przyznanie nowego świadczenia pielęgnacyjnego można składać osobiście w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Kolejowa 14, codziennie w godz. 8:00- 15:00 lub elektronicznie za pośrednictwem portalu Emp@tia.

O powyższych zmianach i przysługujących prawach poinformowaliśmy naszych świadczeniobiorców już we wrześniu 2023 r. Jednakże w razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt pod nr 58 551 61 63.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz.U. 2023. Poz.1429)

Informacji udziela

Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
Sopot, ul. Kolejowa 14
godziny przyjęć interesantów:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00
tel. 58 551 61 63
e-mail: dsrifa@mopssopot.pl

Dokumenty do pobrania

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close