Świadczenie pielęgnacyjne

Przysługuje z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Niepełnosprawność musi być potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności. W orzeczeniach tych dodatkowo powinny być wpisane wskazania o konieczności:

  1. stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji
  2. stałego współudziału opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Świadczenie przysługuje w wysokości  2458 zł miesięcznie.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje nie tylko rodzicom osoby niepełnosprawnej, ale także opiekunowi faktycznemu dziecka, a także krewnemu w linii prostej, jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Wymagane dokumenty:

  1. wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
  2. orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
  3. oświadczenie o podleganiu (lub nie) ubezpieczeniom zdrowotnym z tytułu posiadania statusu członka rodziny
  4. wszystkie świadectwa pracy celem wyliczenia okresu zatrudnienia (również zaświadczenie z MOPS o pobieraniu zasiłku stałego) do celów emerytalno – rentowych
  5. dokument potwierdzający nie pozostawanie w zatrudnieniu na dzień złożenia wniosku.

Uwaga

Opiekunowie, którzy po śmierci podopiecznych stracą prawo do świadczenia pielęgnacyjnego będą mogli ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych lub świadczenie przedemerytalne. Warunkiem otrzymania prawa do zasiłku dla bezrobotnych jest m.in. pobieranie powyższego świadczenia przez okres co najmniej 365 dni w okresie 18 miesięcy bezpośrednio przed rejestracją w urzędzie pracy.

Forma załatwienia

Decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia

Informacji udziela

Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
Sopot, ul. Kolejowa 14
godziny przyjęć interesantów:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00
tel. 58 551 61 63
e-mail: dsrifa@mopssopot.pl

Dokumenty do pobrania

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego (przekierowanie na stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej)
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (PDF) 

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close