Współpraca z organizacjami

Organizacje pozarządowe zalicza się do trzeciego sektora aktywności społeczno-gospodarczej, obok sektora państwowego i rynkowego. Prowadzą schroniska, hospicja, świetlice dla dzieci, organizują wszelkiego rodzaju imprezy i festiwale. Pomagają zwierzętom oraz ludziom – niepełnosprawnym, chorym, ofiarom przemocy w rodzinie, bezrobotnym i seniorom.

Współpracę organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 w sferze zadań publicznych określa ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz corocznie uchwalany przez Radę Miasta Sopotu Roczny Program Współpracy.

Współpraca ta odbywa się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności, i polega m.in. na:

  • Zlecaniu organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 realizowania zadań publicznych,
  • Wzajemnym informowaniu się o planowanych kierunkach działalności,
  • Konsultowaniu projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
  • Konsultowaniu projektów aktów normatywnych, dotyczących sfery zadań publicznych, z radami działalności pożytku publicznego,
  • Tworzeniu wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym.

Zlecanie realizacji zadań publicznych może mieć formy:

  • Powierzenia wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji;
  • Wspierania wykonania zadana publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Zlecanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 w sferze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób odbywa się poprzez otwarte konkursy ofert. Organizacje mogą również składać oferty w trybie pozakonkursowym (art. 19 a).