RODO

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Kolejowej 14, 81-835 Sopot (MOPS); numer telefonu: 58 5511710, adres e-mail: mops@mopssopot.pl

Inspektor ochrony danych
Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Kamila Stachewicz.
Można się z nią kontaktować listownie na adres Kolejowa 14, 81 – 835 Sopot lub e-mailem na adres: iod@mopssopot.pl
Do IOD w MOPS należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez MOPS.

Cele i podstawy przetwarzania
Przetwarzanie Państwa danych osobowych w MOPS, odbywać się będzie:
1) w przypadku udzielenia przez osobę, której dane dotyczą,  zgody na przetwarzanie danych osobowych  (na podstawie art.6 ust. 1 lit. a RODO),
2) w przypadku niezbędności do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy ( na podstawie art.6 ust. 1 lit. b RODO),
3) gdy, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  RODO),
4) w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej ( na podstawie art.6 ust. 1 lit. d RODO),
5) w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w  interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi ( na podstawie art.6 ust. 1 lit e RODO)

Odbiorcy danych osobowych
Państwa dane mogą być ujawnione podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym usługi na rzecz MOPS w Sopocie na podstawie umów np. organizacje pozarządowe, kancelarie prawnicze, podmioty sektora teleinformatycznego, telekomunikacyjnego.

Okres przechowywania danych
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane a następnie przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji obowiązujących w MOPS w Sopocie.

Prawa osób, których dane dotyczą
Przysługuje Państwu:
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
3) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
4) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, jeśli do przetwarzania doszło na podstawie zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
5) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
W zależności od relacji prawnej z Państwem, Administrator danych będzie realizować obowiązek informacyjny zgodnie z RODO.

Informujemy, że z treścią klauzuli informacyjnej – pomoc społeczna dotyczącej udzielania świadczeń z pomocy społecznej można zapoznać się w budynkach MOPS w których udzielane są świadczenia lub świadczone usługi (wiadomości zamieszczone są na tablicy ogłoszeń).

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych, a także przysługujących z tego tytułu praw dostępne są poniżej lub w poszczególnych komórkach organizacyjnych realizujących zadania tut. Ośrodka i przekazywane są zgodnie ze sposobem komunikacji.
TREŚĆ WYPEŁNIANIA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO  –  POMOC SPOŁECZNA
do pobrania:
  Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych – pomoc społeczna  

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close