Instytucjonalna piecza zastępcza

Zapewniana jest w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Dziecko pozbawione częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej może zostać umieszczone w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu: interwencyjnego, rodzinnego lub socjalizacyjnego. Dziecko może przebywać w placówce opiekuńczo-wychowawczej, zapewniającej całodobową opiekę, do uzyskania pełnoletniości, a po uzyskaniu pełnoletniości, na dotychczasowych zasadach, do czasu ukończenia szkoły, w której rozpoczęło naukę przed osiągnięciem pełnoletniości.

Skierowanie dziecka do Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej może być wydane na podstawie orzeczenia sądu albo wniosku rodziców lub opiekunów prawnych o umieszczenie dziecka w placówce. Całodobowy pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej powinien mieć charakter przejściowy – do czasu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub umieszczenia w rodzinie zastępczej.

Do placówki opiekuńczo – wychowawczej dziecko kieruje powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, posiadający miejsce w placówce opiekuńczo-wychowawczej. W Sopocie znajduje się Dom Dziecka „Na Wzgórzu” – placówka wielofunkcyjna typu socjalizacyjno – interwencyjnego.

Placówko opiekuńczo – wychowawcza zapewnia dzieciom warunki do rozwoju, wsparcie psychologiczno – pedagogiczne, profilaktykę i prewencję zdrowotną. Zapewnia wychowankom organizację czasu wolnego, wypoczynek letni i zimowy, zajęcia niwelujące zaległości szkolne. Poza tym placówka podejmuje pracę a rzecz reintegracji rodziny czy poprawy relacji dzieci z rodzicami.

Osobą usamodzielnianym opuszczającym placówkę opiekuńczo – wychowawczą   przysługuje pomoc: pieniężna na usamodzielnianie, na kontynuowanie nauki, na zagospodarowanie, pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych w tym  w mieszkaniu chronionym oraz pomoc w uzyskaniu zatrudnienia.

Za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej opłatę ponoszą, do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania, rodzice dziecka, osoba pełnoletnia lub jej rodzice, a także opiekunowie prawni lub kuratorzy, w przypadku gdy dysponują dochodami dziecka, z tym że opłata ponoszona przez opiekunów prawnych, kuratorów lub osobę pełnoletnią nie może być wyższa niż 50 % kwoty stanowiącej dochód dziecka lub osoby pełnoletniej.

Pomocy udziela:

Dom Dziecka „Na Wzgórzu”
23 Marca 16
81-820 Sopot
tel. (58) 551 19 94

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close