Zasiłek stały

Przysługuje osobie pełnoletniej:

  1. samotnej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego wskazanego w ustawie o pomocy społecznej tj. 701 zł
  2. pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli dochód tej osoby, jak również dochód na osobę w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego tj. 528 zł

Zobacz Zasady udzielania pomocy

Całkowita niezdolność do pracy – oznacza zarówno całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych albo zaliczenie do I lub II grupy inwalidów lub legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Osobę przebywającą w domu pomocy społecznej lub ubiegającą się o przyjęcie do niego uznaje się za osobę samotnie gospodarującą, jeżeli przed przyjęciem do domu pomocy społecznej lub rozpoczęciem oczekiwania na miejsce w takim domu była uprawniona do zasiłku stałego.

Wysokość zasiłku stałego stanowi:

 1. w przypadku osób samotnych – różnicę pomiędzy kwotą kryterium na osobę samotnie gospodarującą tj. 701 zł, a posiadanym przez osobę dochodem
 2. w przypadku osób w rodzinie – różnicę pomiędzy kwotą kryterium dochodowym na osobę w rodzinie tj. 528 zł, a faktycznie posiadanym dochodem na osobę w rodzinie

W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, zasiłek stały nie przysługuje.

Wysokość przyznanego zasiłku stałego nie może przekraczać kwoty 645 zł miesięcznie, a także nie może być niższa niż 30 zł.

Wymagane dokumenty

 1. ustny lub pisemny wniosek o przyznanie zasiłku stałego
 2. dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu
 3. kserokopia orzeczenia określającego stopień niepełnosprawności lub całkowitą niezdolność do pracy lub zaliczenie do I lub II grupy inwalidów(oryginał do wglądu)
 4. dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy
 5. w razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określa pracownik socjalny
 6. rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego

Forma załatwienia

Decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania zasiłku stałego.

Informacje na temat trybu odwoławczego

Od decyzji administracyjnej wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Wniesienie odwołania nie podlega opłatom.

Miejsce składania wniosków i udzielania informacji

Dział Pracy Socjalnej
al. Niepodległości 759 A, 81-838 Sopot
tel. 58 550 31 89 lub 58 550 04 23
poniedziałek-piątek w godz. 7.30-15.30

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close