Praca socjalna ukierunkowana na aktywizację zawodową

Praca socjalna jest to działalność zawodowa mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

Działania podejmowane w ramach pracy socjalnej ukierunkowanej na aktywizację zawodową:

 1. realizacja kontraktu socjalnego ukierunkowanego na podjęcie zatrudnienia
  Kontrakt socjalny jest to pisemna umowa zawarta z osobą ubiegającą się o pomoc, określająca uprawnienia i zobowiązania stron umowy, w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej osoby lub rodziny
 2. wsparcie w kontaktach z Powiatowym Urzędem Pracy
 3. pomoc w poszukiwaniu możliwości podjęcia zatrudnienia
 4. wsparcie w uzyskaniu wszelkich możliwych uprawnień w tym pomoc w rozwiązaniu problemów z zadłużeniem zajmowanego lokalu mieszkalnego
 5. kierowanie do udziału w Programie Aktywizacja i Integracja realizowanego wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni
  Program Aktywizacja i Integracja, to działania w zakresie aktywizacji zawodowej i integracji społecznej osób bezrobotnych realizowane przez powiatowy urząd pracy samodzielnie lub we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej. Do udziału w Programie Aktywizacja i Integracja kierowane są osoby bezrobotne, dla których został ustalony profil pomocy III, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, w szczególności realizujące kontrakt socjalny, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej
 6. kierowanie do udziału w programie prac społecznie – użytecznych
  Prace społecznie użyteczne to instrument rynku pracy skierowany do osób bezrobotnych. Organizowane są one przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub działalnością na rzecz społeczności lokalnej. Prace te mogą być wykonywane w wymiarze do 10 godzin tygodniowo. W trakcie wykonywania prac społecznie użytecznych osoba nadal posiada status osoby bezrobotnej
 7. kierowanie do udziału w Centrum Integracji Społecznej w Sopocie
  Celem działalności Centrum Integracji Społecznej jest aktywizacja osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo. Trudności ze znalezieniem pracy napotyka dziś wiele grup społecznych. Do grup tych należą m. in.: osoby niepełnosprawne, uzależnione, bezdomne, opuszczające zakłady karne czy też ofiary przemocy w rodzinie. Pracownicy Centrum Integracji Społecznej starają się podtrzymać motywację tych osób poprzez reintegrację społeczną i zawodową. Reintegracja społeczna obejmuje prowadzenie kursów, warsztatów i konsultacji indywidualnych. Za organizację tych form wsparcia odpowiedzialni są psycholodzy specjalizujący się w pracy z osobami niezatrudnionymi. Celem zajęć jest wzmocnienie kompetencji osobistych i społecznych ważnych w życiu osobistym i zawodowym. Uczestnicy kursów poznają m. in. swoje mocne i słabe strony, korzyści ze wzmocnienia własnej wartości czy też sposoby przezwyciężania barier utrudniających komunikację. Rozwijając kompetencje osobiste i społeczne uczestnicy dostosowują się do aktualnych wymagań rynku pracy. Pracodawcy bowiem coraz częściej doceniają osoby pewne siebie, umiejące odpowiednio się zaprezentować i skutecznie komunikować. W sopockim CIS funkcjonują 4 ścieżki rozwoju zawodowego – warsztat pielęgnacji terenów zielonych zajmujący się Parkiem Grodowym, warsztat remontowo – porządkowy, opiekun osoby starszej, hotelarsko – gastronomiczny.
 8. Kierowanie do podjęcia zatrudnienia w ramach Sopockiej Spółdzielni Socjalnej Kooperacja
  Spółdzielnia Socjalna Kooperacja prowadzi działalność o charakterze wielobranżowym.
  Jednym z obszarów działań Spółdzielni jest prowadzenie Agencji Zatrudnienia. W celu wprowadzenia osób bezrobotnych na rynek pracy Spółdzielnia Socjalna Kooperacja wykonuje również szereg działań towarzyszących takich jak doradztwo zawodowe, szkolenia i kursy zawodowe, współpraca z organizacjami pozarządowymi i publicznymi instytucjami rynku pracy. Spółdzielnia pozyskuje również różnego rodzaju zlecenia od Klientów biznesowych i prywatnych, przy realizacji których zatrudnia osoby bezrobotne. W Spółdzielni zatrudnionych jest ok. 20 osób, które często kierowane są do niej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie. Pracownicy Spółdzielni pracują m.in. przy obsłudze parkingów letnich w Sopocie, pielęgnacji terenów zielonych, remontach mieszkań komunalnych i pracach budowlanych.
  Ponadto Spółdzielnia prowadzi również pierwszy w Sopocie sklep charytatywny LukLuk, w którym zatrudnione są osoby bezrobotne i niepełnosprawne.

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close