Fundusz alimentacyjny

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się i wypłaca na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego. Wniosek ten składa się w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego MOPS w Sopocie.

Przysługuje osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna (tj. w wyniku której w okresie ostatnich 2 miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych; za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającymi poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu: braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika lub braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą).

Przysługuje:
a. do ukończenia przez osobę uprawnioną 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bez względu na wiek;
b. jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza 900,00 zł netto;
c. w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, do wysokości 500,00 zł miesięcznie.

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o świadczenie z funduszu alimentacyjnego;
 2. zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c,art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 200, z późn. zm. 23) ), każdego członka rodziny;
 3. zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o: a) formie opłacanego podatku, b) wysokości przychodu, c) stawce podatku, d) wysokości opłaconego podatku – w roku bazowym (oryginał).
 4. orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej
 5. prawomocny tytuł wykonawczy zobowiązujący do alimentów na rzecz osoby uprawnionej (oryginał lub odpis)
 6. zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji
 7. informacja właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności
 8. zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o łącznej kwocie wyegzekwowanych od dłużnika alimentów w roku bazowym (oryginał)
 9. inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia z funduszu alimentacyjnego będącego przedmiotem wniosku.

Uwaga, wszystkie wymagane dokumenty należy przedłożyć skserowane, w Urzędzie nie ma możliwości wykonania kserokopii!

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:
a. została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej
b. zawarła związek małżeński

Forma załatwienia

Decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia

Informacji udziela

Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
al. Niepodległości 876 Sopot, tel. 58 551 61 63

Druki do pobrania na nowy okres świadczeniowy rozpoczynający się 1 października  

 1. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (PDF)
 2. Wzory wniosków – strona Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej [KLIK}

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy tj. od miesiąca października br, do miesiąca września roku następnego.

Okres świadczeniowy 

Okres świadczeniowy w Funduszu Alimentacyjnym trwa od 1 października  danego roku do 30 września następnego roku.

Aktualne informacje dotyczące nowego okresu świadczeniowego dostępne pod linkiem  https://mopssopot.pl/od-lipca-mozesz-zlozyc-elektroniczny-wniosek-na-swiadczenia-na-dzieci-oraz-z-funduszu-alimentacyjnego/

Aby zachować ciągłość wypłat między okresami świadczeniowymi należy złożyć wniosek na nowy okres świadczeniowy wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, wtedy ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 października.

Następnie w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.

Gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku. (UWAGA świadczenie przysługuje od miesiąca listopada!)

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku. (UWAGA świadczenie przysługuje od miesiąca grudnia!)

Prawo do wszystkich świadczeń ustala się na podstawie złożonego wniosku.

Osoby zainteresowane i  spełniające kryteria do przyznania świadczenia mogą składać wnioski w:
Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
al. Niepodległości 876, Sopot

godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek – piątek w godz. 10.00-14.00
(ze względu na pandemię prosimy o telefoniczne umówienie wizyty na konkretną godzinę,
tel. 58 551 61 63)

UWAGA! ZMIANA RACHUNKU BANKOWEGO

Od 1 stycznia 2021 r. nastąpiła zmiana rachunku bankowego przeznaczonego do realizacji wpłat z tytułu zadłużenia alimentacyjnego. Prosimy o dokonywanie wpłat uwzględniając rodzaj zadłużenia na poniższe numery rachunków:

MOPS SOPOT, ul. Kolejowa 14, 81-835 Sopot

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski
 • zaliczka alimentacyjna: 41 1020 1811 0000 0202 0373 2005
 • fundusz alimentacyjny: 46 1020 1811 0000 0002 0373 2013

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close