Dofinansowanie do ogrzania mieszkania i zakupu leków

Zasiłek celowy

Osoby starsze i osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o pomoc pieniężną w formie zasiłków celowych na pokrycie kosztów leków i leczenia oraz kosztów opału i dogrzania mieszkania

W przypadku przyznawania zasiłku celowego na zakup leków oraz dogrzania mieszkań na podstawie Uchwały Rady Miasta Sopotu w Sopocie obowiązuje podwyższone kryterium dochodowe:

  1. dla osoby samotnej, której dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego ustalonego w ustawie o pomocy społecznej, tj. 1051,5 zł
  2. dla osoby w rodzinie, w której dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 130% kryterium dochodowego ustalonego w ustawie o pomocy społecznej, tj. 686,4 zł.

Osoby samotnie gospodarujące w wieku poprodukcyjnym, tj. kobiety od 60 roku życia i mężczyźni od 65 roku życia, mogą ubiegać się o zasiłek celowy na pokrycia części lub całości kosztów zakupu leków i leczenia, jeżeli ich dochód dochód nie przekracza 200% ustawowego kryterium dochodowego, tj. 1.402 zł

Specjalny zasiłek celowy

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe ustalone zgodnie z ustawą o pomocy społecznej może być przyznany specjalny zasiłek celowy. Wysokość specjalnego zasiłku celowego nie może przekroczyć odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.

Wymagane dokumenty

  1. wniosek o przyznanie zasiłku celowego lub zgłoszenie ustne do protokołu,
  2. dowód osobisty lub inny dokument opatrzony zdjęciem (np. paszport, prawo jazdy) stwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu,
  3. dokumenty potwierdzające sytuację dochodową wnioskodawcy/ów (np. zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach, decyzja przyznająca świadczenie z systemu zabezpieczenia społecznego, zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia),
  4. inne dokumenty uzasadniające żądanie zawarte we wniosku (np. zaświadczenie lekarskie; orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie ZUS o niezdolności do pracy).

Forma załatwienia

Decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania zasiłku celowego lub specjalnego zasiłku celowego.

Informacje na temat trybu odwoławczego

Od decyzji administracyjnej wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Wniesienie odwołania nie podlega opłatom.

Informacji udziela 

Dział Pracy Socjalnej
al. Niepodległości 759 A, 81-838 Sopot
tel. 58 550 31 89
poniedziałek-piątek w godz. 7.30 -15.30

Miejsce składania wniosków

Punkt Obsługi Klienta
ul. Kolejowa 14

 

 

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close