Świadczenia rodzinne

Zasady udzielania pomocy

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2022 r., poz. 615)
 2. rozporządzenie rady ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych  (Dz.U.  z 2018 poz. 1497)
 3. rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i
  oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. poz. 1466)

Świadczeniami rodzinnymi są:

 1. Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego

ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Przysługują obywatelom polskim oraz cudzoziemcom, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne. Chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe stanowią inaczej. Przyznanie świadczeń rodzinnych uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego, które w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764 zł.

 1. Świadczenia opiekuńcze – uzależnione od orzeczonej niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

 • zasiłek pielęgnacyjny – wynosi 215,84 zł i przysługuje:

 1. dziecku niepełnosprawnemu z orzeczoną niepełnosprawnością
 2. osobie niepełnosprawnej w stopniu znacznym, osobie niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym jeśli niepełnosprawność powstała  do ukończenia 21 roku życia
 3. osobie, która ukończyła 75 lat.

Powyższe świadczenie nie przysługuje:

 1. jeżeli członkowi rodziny zamieszkałemu za granicą przyznano tożsame świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby
 2. osobie pobierającej dodatek pielęgnacyjny z ZUS
 3. osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie
 • specjalny zasiłek opiekuńczy
  przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Świadczenie przysługuje w wysokości 620 zł miesięcznie.
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764 zł. Przysługuje na okres zasiłkowy.

Obowiązuje kryterium dochodowe 764 zł na osobę w rodzinie.

Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, gdy osoba sprawująca opiekę :

 1. ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej, innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego
 2. ma prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekunów
 3. legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 • świadczenie pielęgnacyjne
  przysługuje z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Niepełnosprawność musi być potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności. W orzeczeniach tych dodatkowo powinny być wpisane wskazania o konieczności:
  a. stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji
  b. stałego współudziału opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Świadczenie podlega corocznej waloryzacji. Obecnie wynosi 2 458 zł.

Świadczenie nie przysługuje jeżeli:

 1. osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego
 2. osoba wymagająca opieki pozostaje w związku małżeńskim lub została umieszczona w rodzinie zastępczej, w specjalistycznym ośrodku szkolno-wychowawczym i korzysta w nim z całodobowej opieki
 3. osoba w rodzinie ma prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na to lub inne dziecko w rodzinie.
 1. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

  jednorazowe świadczenie wypłacane w wysokości 1 000 zł z tytułu urodzenia się żywego dziecka. Przysługuje matce, ojcu dziecka lub opiekunowi prawnemu albo faktycznemu dziecku.

Obowiązuje kryterium dochodowe w wysokości 1 922 zł na osobę w rodzinie.

Do wniosku należy dołączyć dokument zaświadczający o pozostawaniu matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10-go tygodnia ciąży. Wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka należy złożyć w terminie 12 miesięcy od narodzin dziecka. W sytuacji wniosku dziecka objętego opieką prawną, faktyczną lub przysposobienia dziecka wniosek składa się w terminie 12 miesięcy od objęcia opieką dziecka, nie później niż do ukończenia przez dziecko 18-go roku życia.

 1. Świadczenie rodzicielskie

  przysługuje matce lub ojcu dziecka w przypadku braku uprawnień do zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego(wyjątek stanowią osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych z Urzędu Pracy). Przysługuje w wysokości 1 000 zł miesięcznie przez okres 52 tygodni od urodzenia dziecka.

Prawo do świadczenia rodzicielskiego:

 • nie jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego
 • ustala się od miesiąca urodzenia dziecka, jeżeli wniosek o jego ustalenie zostanie złożony w terminie 3 miesięcy od dnia urodzenia dziecka.

Nowy okres zasiłkowy 2022/2023

Okres zasiłkowy 2022/2023 trwa od 1 listopada 2022 roku do 31 października 2023 roku. Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego można składać od 1 lipca (elektronicznie) lub od 1 sierpnia (tradycyjnie).
Pozostałe zasady nie zmieniają się.
Uwaga! Ustalając prawo do świadczeń uzależnionych od dochodu w na okres zasiłkowy 2022/2023 organ bierze pod uwagę dochody osiągnięte w roku 2021.

Postępowanie

Prawo do wszystkich świadczeń ustala się na podstawie złożonego wniosku.

Osoby zainteresowane i  spełniające kryteria do przyznania powyższych świadczeń mogą składać wnioski:

 • drogą elektroniczną:
  poprzez banki krajowe świadczące usługi drogą elektroniczną (informacje na stronie www.mrpips.gov.pl)
  za pośrednictwem Platformy Emp@tia, www.empatia.mrpips.gov.pl – wymagany bezpieczny kwalifikowany podpis lub podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP. Informacje o tym, jak uzyskać tzw. profil zaufany można znaleźć pod adresem www.epuap.gov.pl
 • osobiście w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego MOPS Sopot
  Sopot, ul. Kolejowa 14
  godziny przyjęć interesantów:
  od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00
  tel. 58 551 61 63.
 • drogą pocztową na adres:
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie, ul. Kolejowa 14, 81-835 Sopot

 

 

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close