Całodobowe specjalistyczne usługi opiekuńcze w ośrodkach wsparcia

Całodobowe usługi opiekuńcze w ośrodkach wsparcia przysługują:

 1. osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona
 2. osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Pracownik socjalny MOPS w Sopocie, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.

Ośrodek wsparcia realizujący usługi na zlecenie MOPS to Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy Agape Nowy Staw

Wysokość odpłatności za usługi uzależniona jest od posiadanego dochodu osoby. Odpłatność wynosi do 70% uzyskiwanego dochodu, ale nie więcej niż stawka dzienna obowiązująca w ośrodku.Do specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w ośrodkach wsparcia, w przypadku kiedy pobyt w tych placówkach nie stanowi pełnego miesiąca stosuje się przeliczniki 1/30 ustalonej odpłatności za każdą dobę.
Aktualnie w ośrodku obowiązująca stawka dzienna wynosi 75 zł za dobę.

Usługi są świadczone bezpłatnie w przypadku, gdy dochód nie przekracza:

 1. dla osoby samotnej kryterium dochodowego wskazanego w ustawie o pomocy społecznej tj. 776 zł
 2. dla osoby pozostającej w rodzinie kryterium dochodowego wskazanego w ustawie o pomocy społecznej tj. 600 zł na każdą osobę

Wymagane dokumenty

 1. ustny lub pisemny wniosek o przyznanie usług opiekuńczych
 2. dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu
 3. kserokopia dowodu otrzymania renty lub emerytury (oryginał do wglądu)
 4. dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na ponoszenie odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze
 6. oryginał zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia uzasadniającego konieczność pomocy w formie usług opiekuńczych (dokument pomocniczy )
 7. w razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określa pracownik socjalny
 8. rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego
 9. w razie konieczności inne dokumenty, które określa pracownik socjalny

Forma załatwienia

Decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania usług opiekuńczych w ośrodku wsparcia

Informacje na temat trybu odwoławczego

Od decyzji administracyjnej wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie nie podlega opłatom.

Informacji udziela 

Dział Pracy Socjalnej
al. Niepodległości 759 A, 81-838 Sopot
tel. 58 550 31 89
poniedziałek-piątek w godz. 7.30 -15.30

Miejsce składania wniosków

Punkt Obsługi Klienta
ul. Kolejowa 14

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close