Zapewnienie posiłku

Posiłek przysługuje osobom lub rodzinom, jeśli są one pozbawione możliwości zapewnienia sobie posiłku.

W przypadku przyznawania pomocy w formie posiłków na podstawie Uchwały Rady Miasta Sopotu podwyższającej kryterium dochodowe:

  1. osobie dorosłej do 150% ustawowego kryterium dochodowego tj. 1164 zł (dla osoby samotnie gospodarującej) lub 900 zł (dla osoby w rodzinie),
  2. dzieciom i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200% kryterium dochodowego tj. 1200 zł.

Zobacz Zasady udzielania pomocy.

Gorący posiłek wydawany jest po zgłoszeniu się do MOPS w:

  1. stołówce Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Sopot, Al. Niepodległości 778
  2. stołówce w Dziennym Domu Pobytu, Sopot, ul. Mickiewicza 49

Dowóz posiłków do domu

Osoby niesamodzielne objęte pomocą w formie usług opiekuńczych w domu, które własnym staraniem nie mogą sobie zapewnić posiłku, mogą skorzystać z posiłku dowożonego do miejsca zamieszkania. Odpłatność uzależniona jest od wysokości dochodu osoby korzystającej z tej formy wsparcia. Miasto dofinansowuje realizację tego zadania. Pomoc ta jest udzielana nieodpłatnie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza 1164 zł a dochód na osobę w rodzinie 900 zł, co stanowi 150% kryterium dochodowego wskazanego w ustawie o pomocy społecznej. Jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej przekracza kwotę 1164 zł, lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 900 zł pomoc ta może być udzielona pod warunkiem procentowego zwrotu poniesionych wydatków zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Sopotu Nr XXXV/489/2014 z dnia 17.01.2014 r.

Wymagane dokumenty

  1. ustny lub pisemny wniosek o udzielenie pomocy w formie gorącego posiłku
  2. dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość – do wglądu
  3. dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy
  4. w razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określa pracownik socjalny
  5. rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego

Forma załatwienia

Decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy

Informacje na temat trybu odwoławczego

Od decyzji administracyjnej wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Wniesienie odwołania nie podlega opłatom.

Pomocy udziela

Dział Pracy Socjalnej
al. Niepodległości 759 A, 81-838 Sopot
tel. 58 550 31 89 lub 58 550 04 23
poniedziałek-piątek w godz. 7.30 -15.30

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close