Oferty w trybie pozakonkursowym

Zgodnie z  art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tejże ustawy mają możliwość złożenia oferty realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym.

Wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 10 000 zł, a termin realizacji nie może być dłuższy niż 90 dni.

W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty wpłynięcia oferty na realizację zadania publicznego w trybie art. 19 a, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zamieszcza ofertę na okres 7 dni:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej;
  2. w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
  3. na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego.

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Po upływie tego terminu oraz po rozpatrzeniu uwag organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego.

Łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi, wymienionemu w art. 3 ust. 3, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć 20 000 zł.

Ofertę i sprawozdanie z realizacji zadania składa się według uproszczonych wzorów – Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. poz. 2055).

Uproszczony wzór oferty zawiera w szczególności:

  1. zakres rzeczowy zadania publicznego;
  2. termin i określenie miejsca realizacji zadania publicznego;
  3. szacunkową kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego.

Uproszczony wzór sprawozdania zawiera w szczególności:

  1. opis wykonania zadania;
  2. zestawienie wydatków finansowanych z dotacji.

 

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close