Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób dementywnych, w tym z chorobą Alzheimera

Uczestnikami ŚDS mogą być osoby dorosłe zamieszkujące w granicach administracyjnych Sopotu. W szczególnych przypadkach, na mocy porozumienia pomiędzy gminami, uczestnikami ŚDS mogą być osoby nie zamieszkujące w granicach administracyjnych Sopotu.

Ośrodek przeznaczony jest dla 15 osób. Uczestnicy objęci są opieką 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie przez wykwalifikowany personel, który prowadzi zajęcia terapeutyczne według planu wspierająco – aktywizującego opracowanego indywidualnie dla każdego uczestnika, w tym m.in. zajęcia terapeutyczne, trening pamięci, zajęcia plastyczne, kulinarne i kulturalne.

Celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy jest postępowanie rehabilitacyjne rozumiane jako zespół działań zmierzających do osiągnięcia przez uczestników jak najpełniejszej samodzielności życiowej. Priorytetem kierunku działań wspierająco – aktywizujących „Domu” jest: kształtowanie i pogłębianie umiejętności samodzielnego funkcjonowania, kształtowanie i pogłębianie umiejętności interpersonalnych, rozwijanie zainteresowań i inspirowanie do nowych form aktywności, wsparcie w zakresie rehabilitacji społecznej. Budynek Ośrodka przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na zlecenie Miasta Sopotu ŚDS prowadzi Fundacja „Niesiemy Pomoc”.

Pobyt i wyżywienie w środowiskowym domu samopomocy są odpłatne.

Uczestnicy nie ponoszą opłat za pobyt, jeżeli:

 1. dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza kwoty 2103 zł
 2. dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1584 zł.

Wyżywienie w środowiskowym domu samopomocy jest odpłatne. Koszt posiłku każdorazowo, jest ogłaszany po podpisaniu umowy z podmiotem realizującym zadanie.

Uczestnik nie ponosi opłat za wyżywienie, jeżeli jego dochód, liczony jako dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie, nie przekracza kwoty 600% kryterium dochodowego, tj. 4206 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 3168  dla osoby w rodzinie. Ustala się, że odpłatność uczestnika, którego dochód przekracza 600% kryterium dochodowego ustalonego dla osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie za wyżywienie w środowiskowym domu samopomocy wynosi pełen koszt zakupionego posiłku.

Wymagane dokumenty

 1. ustny lub pisemny wniosek o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy oraz przyznania pomocy w formie posiłku,
 2. zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych,
 3. zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu,
 4. orzeczenie i niepełnosprawności,
 5. dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu,
 6. kserokopia dowodu otrzymania renty lub emerytury (oryginał do wglądu),
 7. zaświadczenia o dochodach rodziny,
 8. inne dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy,
 9. rodzinny wywiad środowiskowy,
 10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na ponoszenie odpłatności za pobyt i/lub wyżywienie,
 11. w razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową.

Forma załatwienia

Decyzja administracyjna o skierowaniu i odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy w formie posiłków.

Informacje na temat trybu odwoławczego

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Kolejowej 14 w Sopocie w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Strona ma prawo do zrzeczenia się odwołania od niniejszej decyzji poprzez doręczenie Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sopocie stosownego oświadczenia. Z chwilą zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania przez wszystkie strony, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Siedziba Środowiskowego Domu Samopomocy:
ul. Kopernika 11, 81-704 Sopot

Miejsce składania wniosków i udzielania informacji

Dział Pomocy Instytucjonalnej i Rehabilitacji Społecznej
ul. Kolejowa 14, 81-835 Sopot
tel. 58 551 17 10 wew. 232, 236

Godziny przyjmowania interesantów:

poniedziałek i piątek: 8.00-10.00
wtorek, środa, czwartek: 8.00-10.00 i 14.00-15.00

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close