Wsparcie cudzoziemców i repatriantów

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie zapewnia wsparcie cudzoziemcom, którzy mieszkają w Sopocie, również tym spoza krajów Unii Europejskiej, zarówno osobom posiadającym pozwolenie na pobyt stały, jak i bez karty stałego pobytu.

Formy wsparcia uzależnione są od posiadanego statusu oraz rodzaju posiadanego zezwolenia na pobyt w Polsce.

Aby dowiedzieć się jakie wsparcie możesz otrzymać, skontaktuj się z pracownikiem socjalnym.
Dział Pracy Socjalnej tel. 58 551 17 10. 

Zobacz też jakie wsparcie oferuje Sopockie Centrum Integracji i Wsparcia Cudzoziemców https://www.facebook.com/sciiwc/

Uchodźca, imigrant, repatriant – kim jest i jakie wsparcie może otrzymać

Uchodźca to cudzoziemiec, który:

 • uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą
 • przybywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w związku z udzieleniem mu ochrony uzupełniającej

Jakie wparcie może uzyskać uchodźca?

 • świadczenia pieniężne przeznaczone na utrzymanie lub pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego
 • opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne
 • praca socjalna, poradnictwo specjalistyczne (m.in. psychologiczne, prawne)
 • pomoc w ramach Indywidualnego Programu Integracji; środki finansowe z administracji rządowej poprzez Pomorski Urząd Wojewódzki

 Imigrant to cudzoziemiec mający miejsce zamieszkania i przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 • na podstawie zezwolenia na pobyt stały
 • zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego
 • zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej
 • w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany – w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego

Jakie wparcie może uzyskać imigrant?

 • zasiłek celowy
 • schronienie i posiłek, niezbędne ubranie
 • opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne
 • praca socjalna, poradnictwo specjalistyczne (m.in. psychologiczne, prawne)

 Repatriant to obywatel polski powracający do ojczyzny.

Jakie wparcie może uzyskać repatriant?

 • świadczenia pieniężne przeznaczone na utrzymanie lub pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego
 • opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne
 • praca socjalna, poradnictwo specjalistyczne (m.in. psychologiczne, prawne)

Jednorazowa pomoc finansowa:

 • na pokrycie kosztów przejazdu lub przelotu oraz przewozu mienia do Rzeczypospolitej Polskiej
 • na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie
 • na pokrycie kosztów związanych z podjęciem w Rzeczypospolitej Polskiej nauki przez osobę małoletnią
 • pomoc finansowa na remont, adaptację lub wyposażenie lokalu

Świadczenia rodzinne dla cudzoziemców

Jeśli przebywasz w Polsce z dziećmi i spełniasz odpowiednie kryteria, możesz ubiegać się m.in. o:

 • Świadczenie wychowawcze 500 +
 • Świadczenia rodzinne, np. zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, świadczenie rodzicielskie, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
 • Świadczenie Dobry start (300 +) – od 1 lipca 2021 r. program realizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Z wymienionych świadczeń możesz skorzystać jeśli jesteś uprawniony do wykonywania pracy w Polsce, czyli:

 • przebywasz w Polsce legalnie i posiadasz zezwolenie na pracę
 • posiadasz zezwolenie na pobyt czasowy i pracę (uwaga: zezwolenie musi wskazywać pracodawcę, u którego pracujesz)
 • posiadasz zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie, który wymaga wysokich i specjalistycznych umiejętności

 Nie masz obowiązku zdobywania specjalnego zezwolenia lub innego dokumentu zezwalającego na pracę w Polsce, jeśli:

 • posiadasz status uchodźcy nadany w Polsce
 • posiadasz ochronę uzupełniającą w Polsce
 • posiadasz zezwolenie na pobyt stały
 • posiadasz ważną Kartę Polaka
 • posiadasz zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE
 • posiadasz zgodę na pobyt tolerowany w Polsce
 • posiadasz zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce udzielone w związku z zawarciem małżeństwa z obywatelem polskim lub cudzoziemcem posiadającym status uchodźcy
 • posiadasz zezwolenie na pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE, pobyt tolerowany lub ochronę czasową nadaną w Polsce.

Aby uzyskać prawo do świadczeń rodzinnych i wychowawczych, musisz złożyć wniosek. Formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej www.mopssopot.pl.

Support for foreigners and repatriates

The Municipal Social Welfare Center in Sopot provides support to foreigners who live in Sopot, including those from outside the European Union, both with and without a permanent residence permit.

The forms of support depend on the status and type of residence permit held in Poland.

To find out what support you can get, contact your social worker. Social Work Department tel. 58 551 17 10.

See also what support is offered by the Sopot Center for Integration and Support for Foreigners https://www.facebook.com/sciiwc/

Refugee, immigrant, returnee – who they are and what support they can receive

A refugee is a foreigner who:

 • obtained refugee status or subsidiary protection in the Republic of Poland, or
 • arrives on the territory of the Republic of Poland on the basis of a temporary residence permit in connection with granting subsidiary protection

What support can a refugee get?

 • cash benefits intended for the maintenance or coverage of expenses related to learning the Polish language
 • payment of health insurance contributions
 • social work, specialist counseling (including psychological, legal)
 • assistance under the Individual Integration Program; funds from the government administration through the Pomeranian Voivodship Office

 An immigrant is a foreigner residing and staying in the territory of the Republic of Poland:

 • on the basis of a permanent residence permit
 • long-term resident’s residence permit
 • temporary residence permit granted in connection with obtaining refugee status or subsidiary protection in the Republic of Poland
 • in connection with obtaining in the Republic of Poland a residence permit for humanitarian reasons or a permit for tolerated stay – in the form of a shelter, a meal, necessary clothing and a purpose benefit

What kind of support can an immigrant get?

 • purpose allowance
 • shelter and meal, necessary clothing
 • payment of health insurance contributions
 • social work, specialist counseling (including psychological, legal)

The repatriate is a Polish citizen returning to his homeland.

What support can a repatriate obtain?

 • cash benefits intended for the maintenance or coverage of expenses related to learning the Polish language
 • payment of health insurance contributions
 • social work, specialist counseling (including psychological, legal)

One-off financial assistance:

 • to cover the costs of travel or flight and property transport to the Republic of Poland
 • for development and ongoing maintenance
 • to cover the costs related to the underage taking up education in the Republic of Poland
 • financial assistance for the renovation, adaptation or equipment of the premises

Family benefits for foreigners

If you are staying in Poland with children and meet the relevant criteria, you can apply, among others about:

 • Childcare benefit 500+
 • Family benefits, e.g. family allowance with supplements, care benefits, parental benefit, one-off childbirth allowance
 • Good start benefit (300 +)

You can take advantage of the above-mentioned benefits if you are entitled to work in Poland, that is:

 • you are staying in Poland legally and have a work permit
 • you have a temporary residence and work permit (note: the permit must indicate the employer with whom you work)
 • you have a temporary residence permit in order to work in a profession that requires high and specialized skills

 You are not required to obtain a special permit or other document permitting you to work in Poland if:

 • you have refugee status granted in Poland
 • you have subsidiary protection in Poland
 • you have a permanent residence permit
 • you have a valid Pole’s Card
 • you have a long-term resident’s EU residence permit
 • you have a permit for tolerated stay in Poland
 • you have a temporary residence permit in Poland granted in connection with entering into marriage with a Polish citizen or a foreigner with refugee status
 • you have a permanent residence permit or a long-term resident’s EU residence permit, tolerated stay or temporary protection granted in Poland.

To be entitled to family and parental benefits, you must submit an application. Application forms are available on the website www.mopssopot.pl.

 

Поддержка иностранцев и репатриантов

Государственный Центр Социальной Помощи в Сопоте оказывает поддержку иностранцам, проживающим в Сопоте, в том числе иностранцам из стран, не входящих в Европейский Союз, как лицам с постоянным видом на жительство, так и без него.

Формы поддержки зависят от статуса и типа вида на жительство в Польше.

Чтобы узнать, какую поддержку вы можете получить, обратитесь к социальному работнику.
Отдел социальной работы тел. 58 551 17 10.

Смотрите также, какую поддержку предлагает Сопотский Центр Интеграции и поддержки иностранцев https://www.facebook.com/sciiwcБеженец, иммигрант, репатриант – кто они и какую поддержку могут получить

Беженец – это иностранец, который:

 •  получил статус беженца или дополнительную защиту в Республике Польша
 •  прибывает в Республику Польша на основании разрешения на временное проживание в связи с предоставлением дополнительной защиты

 Какую поддержку может получить беженец?

 •    денежные пособия на оплату проживания или на покрытие расходов, связанных с изучением польского языка
 •    уплата страховых взносов на медицинское страхование
 •    социальная работа, консультации специалистов (например, психологические, юридические)
 •    помощь в рамках Индивидуальной программы интеграции; финансовые средства от государственной администрации через Управление Поморского Воеводства

  Иммигрант – это иностранец, проживающий и пребывающий на территории Республики Польша

 •  на основании разрешения на постоянное проживание
 •  вид на жительство долгосрочного резидента
 •  разрешение на временное проживание, выданное в связи с получением в Республике Польша статуса беженца или дополнительной защиты
 •  в связи с получением в Республике Польша разрешения на пребывание по гуманитарным причинам или разрешения на толерантное пребывание – в виде крова, питания, необходимой одежды и целевого пособия

 Какую поддержку может получить иммигрант?

 •  целевое пособие
 •  кров и питание, необходимая одежда
 •  уплата страховых взносов на медицинское страхование
 •  социальная работа, консультации специалистов (например, психологические, юридические)

 Репатриант – это гражданин Польши, который возвращается в свою страну.

 Какую поддержку может получить репатриант?

 • денежные пособия, предназначенные для содержания или покрытия расходов, связанных с изучением польского языка
 • уплата страховых взносов на медицинское страхование
 • социальная работа, консультации специалистов (например, психологические, юридические)

Единовременная финансовая помощь:

 • для покрытия расходов на проезд или перелет и перевозку имущества в Республику Польша
 • для организации и текущего обслуживания
 • на покрытие расходов, связанных с получением образования в Республике Польша несовершеннолетним лицом
 • финансовая помощь на ремонт, адаптацию или оснащение помещений

Семейные льготы для иностранцев

Если вы проживаете в Польше с детьми и отвечаете соответствующим критериям, вы можете подать заявление, в частности, на

 • пособие по уходу за ребенком 500 +
 • Семейные пособия, например, семейное пособие с надбавками, пособие по опеке, родительское пособие, единовременное пособие при рождении ребенка
 • Пособие „Хороший старт” (300+) – с 1 июля 2021 года программа реализуется Институтом Социального Страхования.

 Вы можете воспользоваться вышеуказанными льготами, если вы имеете право на работу в Польше, т.е:

 • вы находитесь в Польше легально и имеете разрешение на работу
 • у вас есть разрешение на временное проживание и разрешение на работу (примечание: в разрешении должен быть указан работодатель, у которого вы работаете)
 •  у вас есть разрешение на временное проживание с целью работы по профессии, требующей высокой и специальной квалификации

 Вам не нужно получать специальное разрешение или другой документ, разрешающий работу в Польше, если

 •  у вас есть статус беженца, предоставленный в Польше
 • у вас есть субсидиарная защита в Польше
 • у вас есть разрешение на постоянное проживание
 • у вас есть действующая Карта поляка
 • у вас есть разрешение на пребывание в ЕС для долгосрочного резидента
 • у вас есть разрешение на толерантное пребывание в Польше
 • у вас есть разрешение на временное проживание в Польше, выданное в связи с заключением брака с польским гражданином или иностранцем, имеющим статус беженца
 • у вас есть разрешение на постоянное проживание или разрешение на долгосрочное пребывание в ЕС, разрешение на толерантное пребывание или временная защита, предоставленная в Польше.

Чтобы получить право на семейные пособия и пособия по уходу за ребенком, необходимо подать заявление. Бланки заявлений можно найти на сайте www.mopssopot.pl

 

 

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close