Wsparcie dla cudzoziemców

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie zapewnia wsparcie cudzoziemcom, którzy mieszkają w Sopocie, również tym spoza krajów Unii Europejskiej, zarówno osobom posiadającym pozwolenie na pobyt stały, jak i bez karty stałego pobytu.

Formy wsparcia uzależnione są od posiadanego statusu oraz rodzaju posiadanego zezwolenia na pobyt w Polsce.

Aby dowiedzieć się jakie wsparcie możesz otrzymać, skontaktuj się z pracownikiem socjalnym.
Dział Pracy Socjalnej tel. 58 551 17 10. 

 

Zobacz też jakie wsparcie oferuje Sopockie Centrum Integracji i Wsparcia Cudzoziemców https://www.facebook.com/sciiwc/

 

Uchodźca, imigrant, repatriant – kim jest i jakie wsparcie może otrzymać

Uchodźca to cudzoziemiec, który:

 • uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub
 • przybywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w związku z udzieleniem mu ochrony uzupełniającej

Jakie wparcie może uzyskać uchodźca?

 • świadczenia pieniężne przeznaczone na utrzymanie lub pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego
 • opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne
 • praca socjalna, poradnictwo specjalistyczne (m.in. psychologiczne, prawne)
 • pomoc w ramach Indywidualnego Programu Integracji; środki finansowe z administracji rządowej poprzez Pomorski Urząd Wojewódzki

 Imigrant to cudzoziemiec mający miejsce zamieszkania i przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 • na podstawie zezwolenia na pobyt stały
 • zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego
 • zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej
 • w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany – w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego

Jakie wparcie może uzyskać imigrant?

 • zasiłek celowy
 • schronienie i posiłek, niezbędne ubranie
 • opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne
 • praca socjalna, poradnictwo specjalistyczne (m.in. psychologiczne, prawne)

 Repatriant to obywatel polski powracający do ojczyzny.

Jakie wparcie może uzyskać repatriant?

 • świadczenia pieniężne przeznaczone na utrzymanie lub pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego
 • opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne
 • praca socjalna, poradnictwo specjalistyczne (m.in. psychologiczne, prawne)
 • pomoc w ramach Indywidualnego Programu Integracji; środki finansowe z administracji rządowej poprzez Pomorski Urząd Wojewódzki

Jednorazowa pomoc finansowa:

 • na pokrycie kosztów przejazdu lub przelotu oraz przewozu mienia do Rzeczypospolitej Polskiej
 • na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie
 • na pokrycie kosztów związanych z podjęciem w Rzeczypospolitej Polskiej nauki przez osobę małoletnią
 • pomoc finansowa na remont, adaptację lub wyposażenie lokalu

Świadczenia rodzinne dla cudzoziemców

Jeśli przebywasz w Polsce z dziećmi i spełniasz odpowiednie kryteria, możesz ubiegać się m.in. o:

 • Świadczenie wychowawcze 500 +
 • Świadczenia rodzinne, np. zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, świadczenie rodzicielskie, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
 • Świadczenie Dobry start (300 +)

Z wymienionych świadczeń możesz skorzystać jeśli jesteś uprawniony do wykonywania pracy w Polsce, czyli:

 • przebywasz w Polsce legalnie i posiadasz zezwolenie na pracę
 • posiadasz zezwolenie na pobyt czasowy i pracę (uwaga: zezwolenie musi wskazywać pracodawcę, u którego pracujesz)
 • posiadasz zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie, który wymaga wysokich i specjalistycznych umiejętności

 Nie masz obowiązku zdobywania specjalnego zezwolenia lub innego dokumentu zezwalającego na pracę w Polsce, jeśli:

 • posiadasz status uchodźcy nadany w Polsce
 • posiadasz ochronę uzupełniającą w Polsce
 • posiadasz zezwolenie na pobyt stały
 • posiadasz ważną Kartę Polaka
 • posiadasz zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE
 • posiadasz zgodę na pobyt tolerowany w Polsce
 • posiadasz zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce udzielone w związku z zawarciem małżeństwa z obywatelem polskim lub cudzoziemcem posiadającym status uchodźcy
 • posiadasz zezwolenie na pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE, pobyt tolerowany lub ochronę czasową nadaną w Polsce.

Aby uzyskać prawo do świadczeń rodzinnych i wychowawczych, musisz złożyć wniosek. Formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej www.mopssopot.pl.

 

 

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close