grupa seniorów siedzi na piłkach naprzeciw trenera i ćwiczy podnosząc do góry drążki Zajęcia gimnastyczne podczas Sopockich Targów Seniora
przejdź na stronę ePUAP Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej
przejdź na stronę Urzędu Miasta Sopotu
Przejdź na stronę Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie
Drukuj stronę

Rodzinna piecza zastępcza

Rodzina zastępcza zapewnia tymczasowo lub na stałe opiekę i wychowanie małoletnim których rodzice zostali pozbawieni praw rodzicielskich albo władza ta została im ograniczona lub zawieszona. W wypełnianiu swoich funkcji kieruje się dobrem przyjętego dziecka i poszanowaniem jego praw. Rodzina taka pełni funkcję rodziców zastępczych bez zrywania więzi z rodziną biologiczną dziecka. Rodzina zastępcza otrzymuje pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka.

Rodzaje rodzin zastępczych:

 1. spokrewnione (małżonkowie lub osoba, będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka, tj. babcia, dziadek, brat, siostra)
 2. niezawodowe (małżonkowie lub osoba, nie będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka)
 3. zawodowe (małżonkowie lub osoba, nie będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka), a wśród nich:
  • pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego (umieszcza się w nich nie więcej niż 3 dzieci, w razie konieczności umieszczenia rodzeństwa, za zgodą rodziny zastępcze jest dopuszczalne umieszczanie w tym samym czasie większej liczby dzieci – na pobyt okresowy, do czasu uregulowania ich sytuacji prawnej, nie dłużej niż na 4-8 miesięcy lub do zakończenia postępowania sądowego o: powrót dziecka do rodziny, przysposobienie, umieszczenie w rodzinnej pieczy zastępczej).
  • specjalistyczna (umieszcza się w niej dzieci legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz dzieci na podstawie ustawy z dnia 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, tj. niedostosowanych społecznie; w rodzinie tej może wychowywać się w tym samym czasie nie więcej niż 3 dzieci).

Rodzice biologiczni wnoszą opłatę za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej oraz osoby pełnoletniej, do wysokości miesięcznej pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej.
Decyzję administracyjną o wysokości opłaty wydaje starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej. Starosta, ustalając wysokość opłaty rodziców dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej, uwzględnia ich sytuację rodzinną, zdrowotną, dochodową i majątkową.
Opłatą obciąża się również rodziców pozbawionych władzy rodzicielskiej lub rodziców, którym władza rodzicielska została zawieszona albo ograniczona.
Starosta może częściowo zwolnić lub odstąpić od ustalenia opłaty na wniosek lub z urzędu, ze względu na trudną sytuację materialną rodziny.

Funkcję rodziny zastępczej mogą pełnić zarówno pary małżeńskie oraz osoby niepozostające w związku małżeńskim, jeżeli spełniają one następujące warunki:

 1. dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej
 2. nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona
 3. wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego
 4. nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych
 5. są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:
  • zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
  • opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa
 6. przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 7. zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
  • rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
  • właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
  • wypoczynku i organizacji czasu wolnego
 8. pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo
 9. w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Przy doborze rodziny zastępczej dla dziecka uwzględnia się dodatkowo:

 • osoby spokrewnione lub spowinowacone z dzieckiem, jeżeli dają gwarancję poprawy sytuacji dziecka
 • przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej – odpowiednią różnicę wieku między kandydatami do pełnienia funkcji rodziny zastępczej a dzieckiem
 • poziom rozwoju i sprawności dziecka, wymagania w zakresie pomocy profilaktyczno-wychowawczej lub resocjalizacyjnej oraz możliwości zaspokajania potrzeb dziecka
 • zasadę nierozłączania rodzeństwa
 • w miarę możliwości opinię wyrażoną przez dziecko

Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej są obowiązani posiadać świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej jakim jest Dział Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie.

Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na podstawie:

 • orzeczenia sądu opiekuńczego
 • na wniosek lub za zgodą rodziców dziecka, na podstawie umowy cywilno-prawnej, zawartej między rodziną zastępczą a starostą właściwym ze względu na miejsce zamieszkania rodziny

Osoby ubiegające się o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zgłaszają się osobiście do Działu Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie, w celu:

 1. złożenia pisemnego wniosku z prośbą o rozpoczęcie wobec niego procedury kwalifikacji na rodzinę zastępczą,
 2. wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

Wymagane dokumenty:

 • zaświadczenie o niekaralności,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
 • zaświadczenie o zatrudnieniu,
 • umowę najmu (w przypadku mieszkania wynajmowanego) lub akt notarialny (w przypadku mieszkania własnościowego),
 • oświadczenie o zaleganiu/niezaleganiu w opłatach czynszowych oraz innych opłatach związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego,
 • oświadczenie dotyczące obowiązku alimentacyjnego,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej

Świadczenia dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka (obligatoryjne):

 • świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej i rodzinnym domu dziecka,
 • dodatek na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • dodatek na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej zawodowej na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.
 • dodatek wychowawczy (świadczenie 500 plus) przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia, umieszczone w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka, bez względu na kryterium dochodowe.

Inne świadczenia dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą (obligatoryjne i fakultatywne):

 • świadczenie jednorazowe na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka,
 • świadczenie jednorazowe lub okresowe na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki,
 • dofinansowanie do wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania,
 • środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego (może je otrzymać rodzina zastępcza niezawodowa i zawodowa; obligatoryjnie przysługują prowadzącemu rodzinny dom dziecka),
 • świadczenie na pokrycie kosztów przeprowadzenia niezbędnego remontu (może je otrzymać rodzina zastępcza zawodowa),
 • środki finansowe na pokrycie innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka oraz funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka (przysługują prowadzącemu rodzinny dom dziecka).

Rodziny zastępcze są obejmowane również wsparciem w formie:

 • poradnictwa specjalistycznego (pedagogicznego, prawnego, psychologicznego
 • prowadzenia grup wsparcia
 • udziału w szkoleniach specjalistycznych doskonalących umiejętności rodziców Zastępczych
 • integracji rodzin zastępczych (organizowanie obchodów Święta Rodzicielstwa Zastępczego)

Pomocy udziela

Dział Pieczy Zastępczej
al. Niepodległości 759 A, 81-838 Sopot
Tel. 58 555-10-22
Poniedziałek – piątek w godz. 7.30-15.30

Budowa strony dofinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji Emblemat Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
Znajdź nas na Znajdź nas na YouTube
Identyfikacja Wizualna Certyfikatu Zwycięzca Plebiscytu Urząd Przyjazny Mediom i Społeczeństwu
Identyfikacja Wizualna Certyfikatu Strona Internetowa bez barier
Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.