Koncert zespołu Remont Pomp z okazji Dnia Pracownika Socjalnego
przejdź na stronę ePUAP Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej
przejdź na stronę Urzędu Miasta Sopotu
Przejdź na stronę Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie
Drukuj stronę

Rodzinna piecza zastępcza

Co to jest rodzina zastępcza?

Rodzina zastępcza  jest formą opieki, w której rodzice zastępczy przejmują codzienną opiekę nad dzieckiem pozbawionym całkowicie lub częściowo możliwości opieki ze strony rodziców biologicznych. Przyczyną, dla której dziecko wymaga umieszczenia w rodzinie zastępczej jest sytuacja kryzysowa w jego rodzinie biologicznej, która stwarza zagrożenie dla jego rozwoju i bezpieczeństwa, np. uzależnienia rodziców, przemoc, długotrwała choroba.  Rodzina zastępcza sprawuje opiekę nad dzieckiem czasowo, do momentu uregulowania sytuacji  w jego rodzinie biologicznej. Zadaniem rodziny zastępczej jest stworzenie dzieciom warunków właściwych do prawidłowego rozwoju zarówno fizycznego, psychicznego, jak też społecznego, odpowiednich do wieku i jego  indywidualnych potrzeb.

Rodzina zastępcza powinna zapewnić dziecku, m. in.:

 • odpowiednie warunki mieszkaniowe, wyżywienie, odzież
 • wyposażenie w podręczniki szkolne, pomoce edukacyjne i zabawki
 • opiekę zdrowotną i pomoc w wyrównaniu deficytów rozwojowych
 • właściwą edukację i pomoc w wyrównaniu deficytów szkolnych
 • warunki do rozwoju zainteresowań i indywidualnych uzdolnień dziecka
 • warunki do wypoczynku i właściwą organizację czasu wolnego
 • w razie potrzeby pomoc specjalistów
 • możliwość kontaktów z rodzicami biologicznymi i innymi bliskimi dziecka, o ile sąd nie zdecyduje inaczej.

Kto może zostać rodzicem zastępczym?

Funkcję rodziny zastępczej mogą pełnić zarówno pary małżeńskie, jak i osoby niepozostające w związku małżeńskim, jeżeli:

 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej
 • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego
 • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych
 • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:
  – zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
  – opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej  wystawioną przez psychologa
 • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • posiadają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb
 • jest zachowana odpowiednia różnica wieku między kandydatami do pełnienia funkcji rodziny zastępczej a dzieckiem
 • posiadają świadectwo ukończenia szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej  może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo. W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej, co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Formy rodzinnej pieczy zastępczej:

 1. Rodziny zastępcze spokrewnione – tworzą je osoby będące wstępnymi lub rodzeństwem dziecka, tj. babcia, dziadek, brat, siostra.
 2. Rodziny zastępcze niezawodowe – tworzą je osoby nie będące wstępnymi lub rodzeństwem dziecka.
 3. Rodziny zastępcze zawodowe – małżonkowie lub osoba, nie będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka, którzy posiadają co najmniej 3-letnie doświadczenie jako rodzina zastępcza niezawodowa na podstawie umowy zawartej z MOPS, a wśród nich:
  1. pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego, sprawuje opiekę nad dziećmi krótkoterminowo, tj. do czasu uregulowania ich  sytuacji prawnej, nie dłużej niż na 4-8 miesięcy lub do zakończenia postępowania sądowego o:
   • powrót dziecka do rodziny
   • przysposobienie
   • umieszczenie w rodzinnej pieczy zastępczej
  2. specjalistyczna, umieszcza się w niej dzieci legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności oraz dzieci na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, tj. niedostosowanych społecznie oraz małoletnie matki z dziećmi.
 4. Rodzinny dom dziecka – małżonkowie lub osoba nie będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka, którzy posiadają co najmniej 3-letnie doświadczenie jako rodzina zastępcza niezawodowa lub zawodowa, w której wychowuje się co najmniej 6 dzieci, na podstawie umowy zawartej z MOPS.

Ile dzieci może być umieszczonych w rodzinie zastępczej?

W rodzinie zastępczej niezawodowej i zawodowej w tym samym czasie może przebywać łącznie nie więcej niż 3 dzieci. W razie konieczności umieszczenia w rodzinie zastępczej rodzeństwa, za zgodą rodziny zastępczej oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, dopuszczalne jest umieszczenie w tym samym czasie większej liczby dzieci.

Jaką pomoc otrzymuje rodzina zastępcza?

Rodzinie zastępczej przysługuje świadczenie  na pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego dziecka nie niższe niż:

 • 694,00 zł. miesięcznie – dla dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej
 • 1052,00 zł. miesięcznie – dla dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej i rodzinie zastępczej niezawodowej
 • 211,00 zł. miesięcznie – dodatek na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności oraz na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej zawodowej na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich
 • 500 zł. miesięcznie – dodatek wychowawczy na każde umieszczone dziecko do ukończenia 18. roku życia
 • comiesięczne wynagrodzenie wynikające z zawartej umowy z MOPS nie niższe niż 2600 zł. dla rodziny zastępczej zawodowej oraz nie niższe  niż 3200 zł. dla   rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję  pogotowia rodzinnego.

Ponadto rodzina zastępcza może otrzymać:

 • jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka
 • dofinansowanie do wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania
 • dofinansowanie na pokrycie wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych mających wpływ na jakość sprawowanej opieki – jednorazowo lub okresowo
 • środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego dla rodziny zastępczej niezawodowej i zawodowej
 • świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego dla rodziny zastępczej zawodowej.

Poza pomocą finansową rodziny zastępcze objęte są wszechstronną pomocą i wsparciem, m. in. :

 • koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w realizacji zadań wynikających z opieki nad dziećmi
 • poradnictwem psychologicznym
 • poradnictwem pedagogicznym
 • poradnictwem prawnym
 • w formie szkoleń podnoszących kompetencje opiekuńcze i wychowawcze
 • w formie udziału w superwizji
 • pomocą rodziny pomocowej, która może sprawować opiekę nad dzieckiem podczas wypoczynku rodziny zastępczej  zawodowej czy pobytu w szpitalu.

Pomocy udziela

Dział Pieczy Zastępczej
al. Niepodległości 759 A
81-838 Sopot
tel. 58 555 10 22
poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 15.00

Budowa strony dofinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji Emblemat Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
Znajdź nas na Znajdź nas na YouTube
Identyfikacja Wizualna Certyfikatu Zwycięzca Plebiscytu Urząd Przyjazny Mediom i Społeczeństwu
Identyfikacja Wizualna Certyfikatu Strona Internetowa bez barier
Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.