Koncert zespołu Remont Pomp z okazji Dnia Pracownika Socjalnego
przejdź na stronę ePUAP Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej
przejdź na stronę Urzędu Miasta Sopotu
Przejdź na stronę Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie
Drukuj stronę

PREZYDENT MIASTA SOPOTU OGŁOSIŁ II OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W 2017 ROKU

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie podmiotów, którym zostanie zlecone wykonanie zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej wraz udzieleniem dotacji na dofinansowanie w formie wspierania ich realizacji wskazanej w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zadaniami priorytetowymi objętymi niniejszym konkursem w formie wspierania są:

  1. kontrola środowisk dotkniętych przemocą domową, niewydolnych w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, otrzymujących świadczenia wychowawcze,
  2. zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym korzystającym z usług opiekuńczych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i/lub we współpracy z wolontariuszami,
  3. zapewnienie specjalistycznego poradnictwa psychologicznego dla dzieci po traumie, objętych pomocą społeczną,

Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub przedsiębiorstwami, instytucjami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje, stowarzyszenia prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów  o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne oraz spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Oferty należy składać do dnia 21 kwietnia 2017 r. w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie, ul. Kolejowa 14 do godz. 15:30 lub za pośrednictwem poczty. UWAGA! W przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty, musza one wpłynąć do Sekretariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do dnia 21 kwietnia 2017 r. (decyduje data wpływu). Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Pełna dokumentacja konkursowa wraz z załącznikami jest dostępna na stronie: http://bip.mopssopot.pl/170.html oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie ul. Kolejowa 14, pokój 0-7 lub pod adresem e-mail: p.stec@mopssopot.pl.

Budowa strony dofinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji Emblemat Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
Znajdź nas na Znajdź nas na YouTube
Identyfikacja Wizualna Certyfikatu Zwycięzca Plebiscytu Urząd Przyjazny Mediom i Społeczeństwu
Identyfikacja Wizualna Certyfikatu Strona Internetowa bez barier
Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.