NGO

Organizacje pozarządowe zalicza się do trzeciego sektora aktywności społeczno-gospodarczej, obok sektora państwowego i rynkowego. Prowadzą schroniska, hospicja, świetlice dla dzieci, organizują wszelkiego rodzaju imprezy i festiwale. Pomagają zwierzętom oraz ludziom – niepełnosprawnym, chorym, ofiarom przemocy w rodzinie, bezrobotnym i seniorom.

Współpracę organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 w sferze zadań publicznych określa ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz corocznie uchwalany przez Radę Miasta Sopotu Roczny Program Współpracy.

Współpraca ta odbywa się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności, i polega m.in. na:

  • Zlecaniu organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 realizowania zadań publicznych,
  • Wzajemnym informowaniu się o planowanych kierunkach działalności,
  • Konsultowaniu projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
  • Konsultowaniu projektów aktów normatywnych, dotyczących sfery zadań publicznych, z radami działalności pożytku publicznego,
  • Tworzeniu wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym.

Zlecanie realizacji zadań publicznych może mieć formy:

  • Powierzenia wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji;
  • Wspierania wykonania zadana publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Zlecanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 w sferze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób odbywa się poprzez otwarte konkursy ofert. Organizacje mogą również składać oferty w trybie pozakonkursowym (art. 19 a).

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close