Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Od października rusza program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Źródłem finansowania programu są środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, którego główną ideą jest m.in. wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnościami.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” adresowany jest do osób z niepełnosprawnościami, które posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Jego celem jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla tych osób. Osoby z niepełnosprawnościami będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności czy podejmowaniu aktywności społecznej.

Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

Do zadań asystenta należeć będą m.in. pomoc w wyjściu, powrocie oraz w dojazdach np. na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne lub do ośrodków kultury, pomoc w zakupach i w załatwieniu spraw urzędowych. Usługa asystenta osobistego będzie realizowana przez 7 dni w tygodniu.

Usługi asystenta mogą świadczyć:

  1. osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej;
  2. osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie zamierza złożyć wniosek aby otrzymać środki w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” i objąć taką formą wsparcia kolejne osoby.

Obecnie w sopockim MOPS-ie wsparcia udziela jeden Asystent Osoby Niepełnosprawnej, który wspiera osoby niesamodzielne, m.in. w rozwijaniu umiejętności samodzielnego dbania o siebie i swoje otoczenie, w załatwianiu spraw urzędowych czy asystowaniu podczas wizyt u lekarza.

W celu rozeznania potrzeb zachęcamy osoby zainteresowane wsparciem asystenta do kontaktu z Działem Pomocy Seniorom i Osobom Niepełnosprawnym MOPS Sopot, ul. Kolejowa 14, pok. 02, tel. 58 551 17 10, we. 232.