Aktualności

30 lat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie

1 marca 1990 r. Miejska Rada Narodowa w Sopocie podjęła Uchwałę w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej. Swoją działalność w pierwszej siedzibie przy ul. Jana z Kolna sopocki MOPS rozpoczął w maju 1990 r. W tym roku Ośrodek obchodzi swoje 30-lecie. Różne wydarzenia i spotkania będą nawiązywały do tego jubileuszu. Najbliższe już 17 marca – obchody Światowego Dnia Pracy Socjalnej.

– W ciągu tych 30 lat funkcjonowania, Ośrodek ulegał zmianom dostosowując swoją ofertę do zmieniających się potrzeb społecznych – mówi Andrzej Czekaj, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. Wprowadzaliśmy nowe formy usług społecznych dla naszych mieszkańców, otrzymywaliśmy do realizacji nowe zadania. Zawsze jednak osoby potrzebujące wsparcia mogły liczyć na profesjonalną pomoc i życzliwość ze strony pracowników oraz dyrekcji Ośrodka – podkreśla A. Czekaj.

Sopocki MOPS pomaga dzieciom i rodzinom, osobom starszym, z niepełnosprawnościami, bezdomnym, chorym oraz innym osobom, które przeżywają różne sytuacje kryzysowe. Wszystkim tym, którzy nie są w stanie samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. Formy i metody wsparcia dostosowywane są do indywidualnych potrzeb i sytuacji konkretnej osoby lub rodziny.

– Pomoc społeczna często kojarzy się z wypłatą zasiłków a to tylko jedna z wielu form wsparcia jaką oferujemy – podkreśla A. Czekaj. Oprócz wsparcia finansowego oraz pracy socjalnej, prowadzimy działania aktywizujące,  poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, prawne, grupy wsparcia, grupy psychoedukacyjne, terapię indywidualną i grupową. Nasi pracownicy dzielą się swoimi talentami, prowadzą różne zajęcia i warsztaty, m.in. kulinarne czy plastyczne.

Najlepsze efekty przynosi zindywidualizowana praca z osobami o podobnych problemach, dlatego już od roku 1992, w sopockim MOPS-ie nastąpiła specjalizacja w zawodzie pracownika socjalnego do pracy z rodzinami wielodzietnymi, osobami bezdomnymi oraz z osobami starszymi.

Sopocki MOPS jako jeden z pierwszych, w ramach autorskiego, pilotażowego projektu socjalnego, rozpoczął w 2002 roku i nadal kontynuuje, pracę metodą kontraktu socjalnego zawieranego z klientem pomocy społecznej. Kontrakt wymaga aktywności i współpracy klienta w przezwyciężaniu trudności życiowych oraz likwiduje jego postawę roszczeniową. Dzisiaj kontrakt socjalny jest standardowym narzędziem pracy socjalnej. Skutecznie realizowany wpływa na zmianę sytuacji życiowej klienta, jego usamodzielnienie i uniezależnienie od pomocy społecznej.

Już w 2006 r. sopocki MOPS jako jeden z pierwszych w Polsce, wprowadził asystenturę jako niezbędne narzędzie w pracy socjalnej – autorski projekt Asystent Rodziny, następnie Asystent Osoby Bezdomnej a później Asystent Osoby Niepełnosprawnej. Rolą asystenta jest intensywna praca z osobą lub rodziną, bezpośrednie wsparcie w codziennym funkcjonowaniu oraz działania mające na celu wyjście z kryzysu.

Sopocki MOPS systematycznie poszerza swoją działalność, podejmuje nowe inicjatywy poszukując skutecznych sposobów rozwiązywania problemów społecznych, prowadzi niestandardowe działania, np. „Sopockie Pudełko Życia”. Pozyskuje również środki zewnętrzne na projekty, które pozwalają na włączenie nowych, dodatkowych form wsparcia. Współpracuje z wieloma instytucjami, organizacjami pozarządowymi, kościołami i lokalną społecznością.

Zmieniająca się sytuacja demograficzna i wzrastająca populacja osób starszych powoduje systematyczny wzrost zapotrzebowania na opiekę sprawowaną w miejscu zamieszkania. Dlatego też w ostatnich latach usługi opiekuńcze stały się kluczową formą pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. Podejmowane są różne działania na rzecz seniorów aby zapewnić im jak najlepszą jakość życia, dbając jednocześnie o ich opiekunów rodzinnych.

Uruchomiony został Telefon Wsparcia Opiekuna, przy którym dyżuruje psycholog. Dzięki pozyskaniu dodatkowych środków, m.in. z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wprowadzone zostały nowe formy wsparcia dla osób niesamodzielnych oraz ich opiekunów, m.in. instruktaż pielęgnacyjny, porady dietetyka, dodatkowe konsultacje z psychologiem a także miejsca dziennej opieki wytchnieniowej.

Sopocki MOPS wykorzystuje nowe technologie aby jeszcze skuteczniej wspierać osoby potrzebujące. Już od  2012 r. zapewnia osobom najbardziej potrzebującym bezpłatną teleopiekę a pracownicy podczas przeprowadzania wywiadu środowiskowego korzystają z tabletów.

– Pomagamy ale również uwrażliwiamy. Od 6 lat prowadzimy w sopockich szkołach zajęcia edukacyjne, których celem jest uwrażliwienie młodych ludzi na drugiego człowieka, na potrzeby osób bezdomnych, chorych, starych, niepełnosprawnych, znajdujących się w sytuacji kryzysowej. To takie lekcje wrażliwości i dobrego, właściwego pomagania – dodaje A. Czekaj.

 

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close