O MOPS-ie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie jest jednostką organizacyjną Miasta Sopotu, nieposiadającą osobowości prawnej, finansowaną w formie jednostki budżetowej. Celem działalności MOPS jest doprowadzenie do możliwie pełnego życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz do ich integracji ze środowiskiem oraz umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne zasoby, możliwości i uprawnienia oraz zapobieganie powstawaniu takich sytuacji. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Sopocki MOPS diagnozuje i tworzy kompleksowy system odpowiadający potrzebom w mieście. W ramach systemu na terenie Sopotu działa Dom Pomocy Społecznej oraz Dzienny Dom Pobytu tworzący Sopockie Centrum Seniora. Część zadań realizowanych w ramach systemu zlecana jest organizacjom pozarządowym i kościelnym w otwartym konkursie ofert lub w formie zakupu usługi zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. MOPS w Sopocie realizuje zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej zapewniając opiekę dzieciom w rodzinach zastępczych. W Sopocie działa Dom Dziecka „Na Wzgórzu” w ramach instytucjonalnej pieczy zastępczej.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie wykonuje zadania gminy, powiatu oraz zadania zlecone przez administrację rządową. Realizuje zadania wynikające z:

  • ustawy o pomocy społecznej
  • ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
  • ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej
  • ustawy o świadczeniach rodzinnych
  • ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
  • ustawy o przeciwdziałaniu przemocy
  • ustawy o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy
  • ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
  • ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close