O MOPS-ie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie jest jednostką organizacyjną Miasta Sopotu, nieposiadającą osobowości prawnej, finansowaną w formie jednostki budżetowej. Celem działalności MOPS jest doprowadzenie do możliwie pełnego życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz do ich integracji ze środowiskiem oraz umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne zasoby, możliwości i uprawnienia oraz zapobieganie powstawaniu takich sytuacji. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Sopocki MOPS diagnozuje i tworzy kompleksowy system odpowiadający potrzebom w mieście. W ramach systemu na terenie Sopotu działa Dom Pomocy Społecznej oraz Dzienny Dom Pobytu tworzący Sopockie Centrum Seniora. Część zadań realizowanych w ramach systemu zlecana jest organizacjom pozarządowym i kościelnym w otwartym konkursie ofert lub w formie zakupu usługi zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. MOPS w Sopocie realizuje zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej zapewniając opiekę dzieciom w rodzinach zastępczych. W Sopocie działa Dom Dziecka „Na Wzgórzu” w ramach instytucjonalnej pieczy zastępczej.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie wykonuje zadania gminy, powiatu oraz zadania zlecone przez administrację rządową. Realizuje zadania wynikające z:

  • ustawy o pomocy społecznej
  • ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
  • ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej
  • ustawy o świadczeniach rodzinnych
  • ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
  • ustawy o przeciwdziałaniu przemocy
  • ustawy o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy
  • ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
  • ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych