KOMPLEKSOWA REHABILITACJA UMOŻLIWIA POWRÓT DO ZDROWIA I POWRÓT DO PRACY

Jeśli z powodu wypadku lub pogorszenia stanu zdrowia nie możesz wykonywać dotychczasowej pracy a chcesz być nadal aktywny zawodowo i żyć pełnią życia weź udział w bezpłatnej rehabilitacji kompleksowej – zawodowej, psychospołecznej i medycznej w ramach projektu „ Wypracowanie i pilotażowe  wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji  umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”.

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i powrót do pracy poprzez wsparcie w trzech modułach:

  • Zawodowym – uzyskanie nowego zawodu i utrzymanie odpowiedniego zatrudnienia poprzez doradztwo zawodowe i szkolenia
  • Psychospołecznym min. poprzez wsparcie psychoemocjonalne oraz psychoedukację
  • Medycznym poprzez przywrócenie utraconych funkcji lub ich odtworzenie w jak największym możliwym do osiągnięcia stopniu

W projekcie udział mogą wziąć:

  • Osoby, w przypadku których zdiagnozowano schorzenie lub które doznały urazu uniemożliwiającego powrót do pracy, bezpośrednio po zakończeniu leczenia\rehabilitacji szpitalnej
  • Osoby, w przypadku których zdiagnozowano schorzenie lub które doznały urazu uniemożliwiającego powrót do pracy, u których leczenie\ rehabilitacja szpitalna zostały zakończone i wróciły one do swojego środowiska zamieszkania
  • Osoby z niepełnosprawnością wrodzoną lub nabytą w okresie rozwojowym, które nigdy nie funkcjonowały na rynku pracy i przebywają w swoim środowisku zamieszkania, u  których rodzaj niepełnosprawności  rokuje  możliwość  aktywizacji  zawodowej  oraz  osoby funkcjonujące w placówkach opiekuńczych, u których rodzaj niepełnosprawności rokuje  powrót  do aktywności zawodowej.

W powrocie do aktywności zawodowej pomagają Ośrodki Rehabilitacji Kompleksowej, oferując niezbędną rehabilitację i szeroką ofertę kursów zawodowych dostosowanych do potrzeb osób z ograniczeniami zdrowotnymi. Pobyt, rehabilitacja i szkolenia są bezpłatne.

Ośrodek Rehabilitacji Kompleksowej pomoże:

  • ocenić Twój stan zdrowia i podjąć niezbędne działania, aby w jak największym stopniu odzyskać sprawność,
  • odzyskać wiarę we własne możliwości, wybrać nowy zawód i zdobyć kwalifikacje niezbędne do jego wykonywania,
  • znaleźć pracę dopasowaną do Twoich możliwości i potrzeb lub rozpocząć działalność gospodarczą.

„Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” to projekt systemowy, o charakterze koncepcyjnym, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój z funduszy Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa.

Pomysłodawcą i liderem przedsięwzięcia jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Na potrzeby realizacji tego projektu obszar Polski podzielony został na 4 makroregiony.

Wsparcie  dla  osób z  województw:  wielkopolskiego,  pomorskiego,  zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego realizowane jest w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym WIELSPIN w Wągrowcu.

Średni przewidywany czas pobytu osoby za kwalifikowanej do kompleksowej  rehabilitacji to 3 miesiące z możliwością jej przedłużenia. Formuła rehabilitacji może obejmować tryb stacjonarny bądź niestacjonarny.

Zakres i formy prowadzonych działań rehabilitacji kompleksowej będzie ustalany indywidualnie dla każdego uczestnika programu, przy jego czynnym udziale i  dostosowany do jego indywidualnych potrzeb i możliwości.

Uczestnik nie ponosi kosztów związanych z udziałem w  projekcie.

Osoby zainteresowane udziałem projekcie mogą zgłosić się do oddziału  Wielkopolskiego PFRON. Osoba do kontaktu: Patrycja Królak – Samodzielny referent ds. wsparcia i współpracy z pracodawcami Oddział Wielkopolski PFRON, tel. 61 666 46 10, pkrolak@pfron.org.pl.