AktualnościDzieci i RodzinaWażne

Nowy rok szkolny – wsparcie dla rodzin z dziećmi

Wydatki związane z rozpoczęciem roku szkolnego, m.in. zakup podręczników, przyborów szkolnych czy stroju na zajęcia sportowe, to duże obciążenie dla domowego budżetu. Rodziny, które znajdują się w trudnej sytuacji mogą liczyć na wsparcie ze strony miasta Sopotu oraz z programów rządowych.

Każda rodzina, która znajduje się w trudnej sytuacji, może otrzymać pomoc z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, również tych związanych z nauką dzieci w szkole – podkreśla Andrzej Czekaj, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. Każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie. Pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy aby rozpoznać potrzeby i zasoby danej rodziny, następnie proponuje odpowiednie formy pomocy (np. zasiłek na zakup niezbędnych rzeczy, dofinansowanie obiadów w szkole, pomoc w nauce, poradnictwo specjalistyczne).

Pomoc finansowa

Kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku z pomocy społecznej wynosi 600 zł na osobę w rodzinie, dla osoby samotnej 776 zł. Osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji mogą otrzymać pomoc finansową, np. na zakup odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, żywności. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy.

Rodziny z dziećmi mogą również ubiegać się o zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego m.in. dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, który wynosi 100 zł. Zasiłek rodzinny przysługuje jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674 zł miesięcznie. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne kwota nie może przekroczyć 764 zł miesięcznie.

Inne dodatki do zasiłku rodzinnego: z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, samotnego wychowywania dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, urodzenia dziecka.

Uczniowie szkół publicznych i niepublicznych, w rodzinach których miesięczna wysokość dochodów na osobę w rodzinie nie przekracza 600 zł netto, mogą otrzymać stypendium szkolne (socjalne). Stypendium przysługuje osobom, które mieszkają w Sopocie, do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej niż do ukończenia 24. r.ż. Wnioski mogą składać rodzice lub pełnoletni uczniowie, po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły lub dyrektor szkoły. Wnioski należy składać do Wydziału Oświaty UM Sopot, do 15 września. W przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do 15 października.

Uczniom, którzy znajdują się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, dodatkowo przysługuje zasiłek szkolny. Zasiłek ten może być przyznawany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym. Wniosek można składać do Wydziału Oświaty UM Sopot, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego.

Zapewnienie posiłku

– Dożywianie dzieci i zapewnienie im posiłku traktujemy w Sopocie priorytetowo. Ściśle współpracujemy w tym zakresie ze szkołami i przedszkolami oraz organizacjami pozarządowymi – dodaje dyrektor MOPS w Sopocie. Oprócz rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” Miasto Sopot przeznacza własne środki na zapewnienie posiłków podwyższając kryterium dochodowe uprawniające do jego otrzymania. Pomoc na zapewnienie posiłku dla dzieci może otrzymać rodzic/opiekun, którego dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200% kryterium dochodowego obowiązującego w pomocy społecznej, tj. 1200 zł. Dyrektor szkoły może przyznać posiłek dzieciom, które potrzebują takiego wsparcia a ich rodziny przekraczają kryterium dochodowe.

Uczniowie, którzy potrzebują pomocy w nauce, mogą liczyć na wsparcie wolontariuszy. Z bezpłatnych korepetycji mogą skorzystać dzieci z rodzin, które znajdują się pod opieką MOPS-u.

Wyprawka szkolna – program dobry start

Do 30 listopada można składać wnioski w programie Dobry Start aby otrzymać 300 zł na wyprawkę szkolną. Obecnie świadczenie przyznaje oraz wypłaca ZUS. Wnioski można składać tylko elektronicznie a środki wypłacane są wyłącznie na wskazane konto bankowe. Biuro Terenowe ZUS w Sopocie, al. Niepodległości 796.

Dodatkowe wsparcie dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością

Uczniowie szkół ponadpodstawowych z orzeczeniem o niepełnosprawności mogą skorzystać z pomocy w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Pomoc udzielana jest na wniosek opiekunów ucznia oraz pełnoletniego ucznia, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą opiekunów ucznia albo pełnoletniego ucznia. Wnioski należy składać do 9 września w macierzystej szkole ucznia..

Od 1 września osoby, które uczą się w szkole policealnej, kolegium lub studiują (także osoby, które mają przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi), będą mogły składać wnioski na dofinansowanie pokrycia kosztów nauki oraz kształcenia w ramach programu „Aktywny samorząd”. Środki na realizację tego zadania pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wsparcie adresowane jest do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wnioski można składać przez System Obsługi Wsparcia SOW, dostępny pod adresem https://sow.pfron.org.pl/. Szczegółowe informacje o programie „Aktywny samorząd” znajdują się na stronie www.mopssopot.pl.

Kontakty:

  • Dział Pracy Socjalnej MOPS Sopot, al. Niepodległości 759 a, tel. 58 550 31 89; 58 551 17 10 (zasiłek z pomocy społecznej, dożywianie, pomoc w nauce, poradnictwo specjalistyczne)
  • Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego MOPS Sopot, ul. Kolejowa 14, tel. 58 551 61 63 (zasiłek rodzinny)
  • Zespół ds. Rehabilitacji Społecznej MOPS Sopot, ul. Kolejowa 14, tel. 58 555 15 76 (program „Aktywny samorząd”)
  • Wydział Oświaty UM Sopot, ul. Marynarzy 4, pokój 13, telefon: 58 52 13 737 (stypendium szkolne, zasiłek szkolny, pomoc w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych)

 

 

 

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close