Aktualności

OGŁOSZENIE O DRUGIM OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W 2011 ROKU.

Prezydent Miasta Sopotu ogłasza

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINY W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ

Przedmiotem KONKURSU jest wyłonienie podmiotów, którym zostanie zlecone wykonanie zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie w formie powierzenia i dofinansowanie w formie wsparcia ich realizacji w formach wskazanych w ustawie o pomocy społecznej, Programie „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” oraz w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Sopotu Nr XLII/544/2010 z dnia 5 listopada 2010 r. – Załącznik Rozdział V pkt 3.1. podpunkt e) zadaniem z zakresu pomocy społecznej objętym konkursem, w formie powierzenia jest:

3.1. e) zapewnienie posiłków – czas realizacji 01.06.2011 r. – 31.12.2011 r.; planowana kwota dotacji 45 000 zł; szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje Specyfikacja warunków zadania, stanowiąca Załącznik nr 1 do ogłoszenia

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Sopotu Nr XLII/544/2010 z dnia 5 listopada 2010 r. – Załącznik Rozdział V pkt 3.2. zadaniami z zakresu pomocy społecznej objętymi konkursem, w formie wsparcia są:

3.2. f) łagodzenie skutków ubóstwa i tworzenie warunków wyjścia z trudnych sytuacji życiowych;

3.2. h) aktywizacja społeczności lokalnej;

3.2. j) zapewnienie noclegowych miejsc kryzysowych osobom bezdomnym;

3.2. k) zapewnienie miejsc hostelowych dla sprawców przemocy;

3.2. l) zapewnienie miejsc w ośrodku socjoterapeutycznym dla dzieci w wieku 13 – 18 lat;

3.2. m) prowadzenie form wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

3.2. n) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Na realizację zadań w formie wsparcia planuje się w drugim otwartym konkursie ofert na 2011 przeznaczyć kwotę:

149 880 zł.

Oferty należy składać w terminie do dnia 22 kwietnia 2011 r. w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie, ul. Marynarzy 4 do godz. 15.30 lub za pośrednictwem poczty. W przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty, muszą one wpłynąć do Sekretariatu MOPS do dnia 22.04.2011 r. (decyduje data wpływu!). Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA ZNAJDUJE SIĘ POD ADRESEM: http://bip.mopssopot.pl/?pid=90

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close