Aktualności

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINY I POWIATU Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NR 1

NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINY I POWIATU Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ

Prezydent Miasta Sopotu ogłasza

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINY I POWIATU Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ

Przedmiotem KONKURSU jest wyłonienie podmiotów, którym zostanie zlecone wykonanie zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie w formie powierzenia i dofinansowanie w formie wsparcia ich realizacji w formach wskazanych w ustawie o pomocy społecznej oraz w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Sopotu Nr XLII/544/2010 z dnia 5 listopada 2010 r. – Załącznik Rozdział V pkt 3.1. zadaniami z zakresu pomocy społecznej objętymi konkursem, w formie powierzenia są:

3.1. a) świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania – czas realizacji 01.01.2011 r. – 31.12.2011 r.; planowana kwota dotacji 1 451 520 zł; szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje Specyfikacja warunków zadania, stanowiąca Załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia;

3.1. b) świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osobom z zaburzeniami psychicznymi – czas realizacji 01.01.2011 r. – 31.12.2011 r.; planowana kwota dotacji 161 568 zł; szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje Specyfikacja warunków zadania, stanowiąca Załącznik Nr 2 do niniejszego ogłoszenia;

3.1. c) zapewnienie całodobowego wsparcia dziecku i rodzinie znajdującej się w kryzysowej sytuacji – czas realizacji 01.01.2011 r. – 31.12.2011 r.; planowana kwota dotacji 55 550 zł; szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje Specyfikacja warunków zadania, stanowiąca Załącznik Nr 3 do niniejszego ogłoszenia;

3.1. d) zapewnienie opieki w domu pomocy społecznej osobom w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorym – czas realizacji 01.01.2011 r. – 31.12.2011 r.; planowana kwota dotacji 28 800 zł; szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje Specyfikacja warunków zadania, stanowiąca Załącznik Nr 4 do niniejszego ogłoszenia;

3.1. e) zapewnienie posiłków – czas realizacji 01.01.2011 r. – 31.12.2011 r.; planowana kwota dotacji 148 510 zł; szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje Specyfikacja warunków zadania, stanowiąca Załącznik Nr 5 do niniejszego ogłoszenia.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Sopotu Nr XLII/544/2010 z dnia 5 listopada 2010 r. – Załącznik Rozdział V pkt 3.2. zadaniami z zakresu pomocy społecznej objętymi konkursem, w formie wsparcia są:

3.2. f) łagodzenie skutków ubóstwa i tworzenie warunków wyjścia z trudnych sytuacji życiowych;

3.2. g) udzielanie pomocy rzeczowej i żywnościowej osobom i rodzinom o najniższych dochodach;

3.2. h) aktywizacja społeczności lokalnej;

3.2. i) monitoring środowisk wielodysfunkcyjnych w godzinach popołudniowych;

3.2. j) zapewnienie noclegowych miejsc kryzysowych osobom bezdomnym;

3.2. k) zapewnienie miejsc hostelowych dla sprawców przemocy;

3.2. l) zapewnienie miejsc w ośrodku socjoterapeutycznym dla dzieci w wieku 13 – 18 lat;

3.2. m) prowadzenie form wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

3.2. n) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Na realizację zadań w formie wsparcia planuje się w budżecie Miasta na rok 2011 przeznaczyć kwotę 274 500 zł. W pierwszym terminie rozstrzygnięcia konkursu planuje się do rozdziału około 80% ww. kwoty.

Oferty należy składać w terminie do dnia 7 grudnia 2010 r. w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie, ul. Marynarzy 4 do godz. 15.30 lub za pośrednictwem poczty. W przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty, muszą one wpłynąć do Sekretariatu MOPS w Sopocie do dnia 07.12.2010 r. (decyduje data wpływu!). Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA ZNAJDUJE SIĘ POD ADRESEM: http://bip.mopssopot.pl/?pid=90

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close