Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy

Zasiłek ten można otrzymać na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, np. na pokrycie części lub całości kosztów:

 1. zakupu żywności,
 2. leków i leczenia,
 3. opału,
 4. odzieży,
 5. niezbędnych przedmiotów użytku domowego,
 6. drobnych remontów i napraw w mieszkaniu,
 7. kosztów pogrzebu

Zasiłek może zostać w przypadku straty, jaką poniosła osoba lub rodzina w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej. W tych przypadkach może on być przyznany niezależnie od wysokości dochodu.

Zobacz Zasady udzielania pomocy

Przysługuje:

 1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej tj. 701 zł
 2. rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny. tj. 528 zł

Zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne może być przyznany osobom bezdomnym i osobom niemającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.

A. Zasiłek celowy na pokrycie kosztów leków i leczenia oraz kosztów opału i dogrzania mieszkania

W przypadku przyznawania pomocy na zakup leków oraz dogrzania mieszkań na podstawie Uchwały Rady Miasta Sopotu w Sopocie obowiązuje podwyższone kryterium dochodowe:

 1. dla osoby samotnej, której dochód nie przekracza 150% ustawowego kryterium dochodowego tj. 1051,5 zł
 2. dla osoby w rodzinie, w której dochód nie przekracza 130% ustawowego kryterium dochodowego tj.686,4 zł
 3. w zakresie pokrycia części lub całości kosztów zakupu leków i leczenia dla osoby samotnie gospodarującej: kobiecie od 60 roku życia albo mężczyźnie od 65 roku życia, której dochód nie przekracza 200% ustawowego kryterium dochodowego tj. 1402 zł

Zobacz ogólne Zasady udzielania pomocy

B. Specjalny zasiłek celowy

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe (Zobacz Zasady udzielania pomocy) może być przyznany specjalny zasiłek celowy, który nie podlega zwrotowi. Jednak wysokość nie może przekroczyć odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.

Wymagane dokumenty

 1. ustny lub pisemny wniosek o przyznanie zasiłku celowego
 2. dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość – do wglądu
 3. dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy
 4. w razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określa pracownik socjalny
 5. rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego

Forma załatwienia

Decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania zasiłku celowego lub specjalnego zasiłku celowego.

Informacje na temat trybu odwoławczego

Od decyzji administracyjnej wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Wniesienie odwołania nie podlega opłatom.

Miejsce składania wniosków i udzielania informacji

Dział Pracy Socjalnej
al. Niepodległości 759 A, 81-838 Sopot
tel. 58 550 31 89 lub 58 550 04 23
poniedziałek-piątek w godz. 7.30 -15.30

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close