Zasiłek stały

Przysługuje osobie pełnoletniej:

  1. samotnej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego wskazanego w ustawie o pomocy społecznej tj. 701 zł
  2. pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli dochód tej osoby, jak również dochód na osobę w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego tj. 528 zł

Zobacz Zasady udzielania pomocy

Całkowita niezdolność do pracy – oznacza zarówno całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych albo zaliczenie do I lub II grupy inwalidów lub legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Osobę przebywającą w domu pomocy społecznej lub ubiegającą się o przyjęcie do niego uznaje się za osobę samotnie gospodarującą, jeżeli przed przyjęciem do domu pomocy społecznej lub rozpoczęciem oczekiwania na miejsce w takim domu była uprawniona do zasiłku stałego.

Wysokość zasiłku stałego stanowi:

 1. w przypadku osób samotnych – różnicę pomiędzy kwotą kryterium na osobę samotnie gospodarującą tj. 701 zł, a posiadanym przez osobę dochodem
 2. w przypadku osób w rodzinie – różnicę pomiędzy kwotą kryterium dochodowym na osobę w rodzinie tj. 528 zł, a faktycznie posiadanym dochodem na osobę w rodzinie

W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, zasiłek stały nie przysługuje.

Wysokość przyznanego zasiłku stałego nie może przekraczać kwoty 645 zł miesięcznie, a także nie może być niższa niż 30 zł.

Wymagane dokumenty

 1. ustny lub pisemny wniosek o przyznanie zasiłku stałego
 2. dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu
 3. kserokopia orzeczenia określającego stopień niepełnosprawności lub całkowitą niezdolność do pracy lub zaliczenie do I lub II grupy inwalidów(oryginał do wglądu)
 4. dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy
 5. w razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określa pracownik socjalny
 6. rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego

Forma załatwienia

Decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania zasiłku stałego.

Informacje na temat trybu odwoławczego

Od decyzji administracyjnej wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Wniesienie odwołania nie podlega opłatom.

Miejsce składania wniosków i udzielania informacji

Dział Pracy Socjalnej
al. Niepodległości 759 A, 81-838 Sopot
tel. 58 550 31 89 lub 58 550 04 23
poniedziałek-piątek w godz. 7.30 -15.30