Pilotażowy Program Aktywny Samorząd 2022

Wniosek o przyznanie dofinansowania w ramach pilotażowego programu Aktywny samorząd należy złożyć w formie elektronicznej. Darmowy System Obsługi Wsparcia SOW dostępny jest pod adresem www.sow.pfron.org.pl.
Do złożenia wniosku potrzebny jest: dostęp do Internetu, konto w Systemie SOW oraz podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP. Wniosek należy wypełnić w Systemie SOW. Wymagane załączniki, jak np. orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, fakturę lub ofertę, zaświadczenie lekarza należy zeskanować i dołączyć do wniosku.

Elektroniczny System SOW jest dostępny dla każdego przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. Zachęcamy Państwa do składania wniosków tą drogą.

Program „Aktywny samorząd” finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

logo PFRON

 

logo SOW

 

 

 

 

Terminy przyjmowania wniosków o dofinansowanie w 2022 r.:

Moduł II (semestr letni roku akademickiego 2021/2022)
od 1 marca 2022 r. do 31 marca 2022 r.

Moduł II (semestr zimowy roku akademickiego 2022/2023)
od 1 września 2022 r. do 10 października 2022 r.

Moduł I od 1 marca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.

Moduły, obszary i zadania programu, realizowane w 2022 roku, maksymalne kwoty dofinansowania oraz wymagany udział własny w cenie zakupu/usługi:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,

Kwota dofinansowania – 10 000 zł

 • z czego na zakup siedziska/fotelika do przewozu osoby niepełnosprawnej 6 000 zł
  Udział własny – 15%

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,

Kwoty dofinansowania:

 • dla kosztów kursów i egzaminów kategorii B – 2 100 zł
 • dla kosztów kursów i egzaminów pozostałych kategorii – 3 500 zł
 • dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy (w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania Wnioskodawcy – koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 800 zł

Udział własny – 25%

Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,

Kwoty dofinansowania:

 • dla kosztów kursów i egzaminów kategorii B – 2 100 zł
 • dla kosztów kursów i egzaminów pozostałych kategorii – 3 500 zł
 • dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy (w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania Wnioskodawcy – koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 800 zł
 • dla kosztów usługi tłumacza języka migowego – 500 zł

Udział własny – 25%

Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu,

Kwota dofinansowania – 4 000 zł
Udział własny – 15%

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,

Kwoty dofinansowania:

 • dla osoby niewidomej – 24 000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie – 15 000 zł
 • dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 9 000 zł
 • dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 7 000 zł

Udział własny – 10 %

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Kwoty dofinansowania:

 • dla osoby głuchoniewidomej – 4 000 zł
 • dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3 000 zł
 • dla pozostałych adresatów obszaru – 2 000 zł

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku lub słuchu wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia

Udział własny – nie jest wymagany.

Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,

Kwota dofinansowania – 7 500 zł
Udział własny – 10 %

Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,

Kwota dofinansowania – 4 000 zł
Udział własny – 10 %

Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

Kwota dofinansowania – 1 500 zł
Udział własny – 10 %

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka o napędzie ręcznym,

Kwota dofinansowania – 10 000 zł

 • z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż 25 000 zł

Udział własny – 10 %

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

Kwota dofinansowania – 3 500 zł, z czego na zakup jednego akumulatora – nie więcej niż 1 000 zł
Udział własny – nie jest wymagany.

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,

Kwoty dofinansowania:

 • w zakresie ręki – 12 000 zł
 • przedramienia – 26 000 zł
 • ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 30 000 zł
 • na poziomie stopy lub podudzia – 18 000 zł
 • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 25 000 zł
 • uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 30 000 zł

z możliwością zwiększenia w wyjątkowych przypadkach kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowania przez eksperta PFRON,

Udział własny – 10%

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,

Kwoty dofinansowania – do 30% kwot, o których mowa wyżej w zadaniu 3 (Obszar C)
Udział własny – 10%

Uwaga, w zadaniu 1, 3 i 4 (Obszar C) możliwa jest refundacja kosztów dojazdu beneficjenta programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z beneficjentem programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł.

Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania,

Kwota dofinansowania – 7 500 zł
Udział własny – 25 %

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka

Kwota dofinansowania – 300 zł miesięcznie, tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną.
Udział własny – 15 %

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

1) dodatek na pokrycie kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny. Wysokość dodatku dla każdego wnioskodawcy jest uzależniona od  jego postępów nauce i wynosi:

 •  dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium do 1 000 zł
 • dla pozostałych wnioskodawców – do 1 500 zł

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o

 • 700 zł – w przypadkach, które określi realizator programu,
 • 500 – w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
 • 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny
 • 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch kierunkach studiów/nauki (przyznanie tej kwoty oznacza dofinansowanie kosztów nauki/udzielenie pomocy także na drugim kierunku
 • 200 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie
 • 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2020 lub 2021 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych
 • 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego
 • 800 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przy czym możliwość ta dotyczy tylko tych wnioskodawców, którzy korzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy (wsparcie jest jednorazowe)
 • 500 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca w poprzednim semestrze pobierał lub aktualnie pobiera naukę w formie zdalnej (w związku z pandemią)

2) dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego
do 4 000 zł

3) opłata za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 4 000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Udział własny w zakresie kosztów czesnego:

15% wartości czesnego – dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku),

65% wartości czesnego – dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) – warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków),

 • z zastrzeżeniem, iż z obowiązku wniesienia ww. udziału własnego w module II zwolniony jest wnioskodawca, gdy wysokość jego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

„Aktywny samorząd” – treść programu (link)

Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie (link)

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2022 roku (link)

Zarządzenie Nr 7/2022 dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej W Sopocie z dnia 28 Lutego 2022 r. w sprawie Realizacji Pilotażowego Programu „Aktywny Samorząd” w 2022 r. 

Szczegółowych informacji na temat programu „Aktywny samorząd” udziela:

Zespół ds. Rehabilitacji Społecznej
Dział Pomocy Instytucjonalnej i Rehabilitacji Społecznej
ul. Kolejowa 14, pokój nr 05 na parterze
tel. 58 555 15 76

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close