Aktualności

Prezydent Miasta Sopotu ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINY I POWIATU Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W 2012 ROKU I LATACH NASTĘPNYCH.

Przedmiotem KONKURSU jest wyłonienie podmiotów, którym zostanie zlecone wykonanie zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie w formie powierzenia oraz udzieleniem dotacji na dofinansowanie w formie wsparcia ich realizacji w formach wskazanych w ustawie o pomocy społecznej, ustawie o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” oraz w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 1. Zgodnie z Uchwałą Nr XII/124/2011 Rady Miasta Sopotu z dnia 7 października 2011 r. – Załącznik, Rozdział V, pkt. 3.1. zadaniami priorytetowymi z zakresu pomocy społecznej objętymi niniejszym konkursem w formie powierzenia są:

3.1.1. a) zapewnienie posiłków – czas realizacji 01.01.2012 r. – 31.12.2012 r.; planowana kwota dotacji 200 000 zł;

3.1.1. b) zapewnienie całodobowego wsparcia dziecku i rodzinie znajdującej się w kryzysowej sytuacji – czas realizacji 01.01.2012 r. – 31.12.2012 r.; planowana kwota dotacji 54 000 zł;

3.1.2. c) świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania – czas realizacji 01.01.2012 r. – 31.12.2013 r.; planowana kwota dotacji w 2012 r. 1 440 000 zł; w 2013 roku przyznane środki mogą być waloryzowane zgodnie ze wskaźnikami ekonomicznymi przyjętymi do szacowania projektu budżetu Gminy na dany rok;

3.1.2. d) świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osobom z zaburzeniami psychicznymi– czas realizacji 01.01.2012 r. – 31.12.2013 r.; planowana kwota dotacji w 2012 r. 164 000 zł; w 2013 roku przyznane środki mogą być waloryzowane zgodnie ze wskaźnikami ekonomicznymi przyjętymi do szacowania projektu budżetu Gminy na dany rok;

3.1.2. e) zapewnienie opieki w domu pomocy społecznej osobom w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorym– czas realizacji 01.01.2012 r. – 31.12.2016 r.; planowana kwota dotacji w 2012 r. 22 300 zł; w latach 2013, 2014, 2015, 2016 kwota dotacji będzie stanowić faktyczny koszt gminy za pobyt wskazanej osoby w domu pomocy społecznej; kwota ta stanowi różnicę między zakładanym całkowitym kosztem utrzymania świadczeniobiorcy a jego odpłatnością;

3.1.2. f) zapewnienie opieki w formie wsparcia dziennego dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych – ognisko wychowawcze – czas realizacji 01.01.2012 r. – 31.12.2013 r.; planowana kwota dotacji w 2012 r. 175 000 zł; w roku 2013 przyznane środki mogą być waloryzowane zgodnie ze wskaźnikami ekonomicznymi przyjętymi do szacowania projektu budżetu Gminy na dany rok.

 1. Zgodnie z Uchwałą Nr XII/124/2011 Rady Miasta Sopotu z dnia 7 października 2011 r. – Załącznik, Rozdział V pkt. 3.2. , zadaniami priorytetowymi z zakresu pomocy społecznej objętymi niniejszym konkursem w formie wsparcia są:
 2. g) łagodzenie skutków ubóstwa i tworzenie warunków wyjścia z trudnych sytuacji życiowych,
 3. h) udzielanie pomocy rzeczowej i żywnościowej osobom i rodzinom o najniższych dochodach,
 4. i) monitoring środowisk wielodysfunkcyjnych w godzinach popołudniowych,
 5. j) zapewnienie miejsc interwencyjnego pobytu w ciągu nocy osobom bezdomnym nieobjętym skierowaniem do schroniska lub noclegowni,
 6. k) prowadzenie pracy z osobami bezdomnymi nie przebywającymi w placówkach,
 7. l) prowadzenie form wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi,
 8. m) zapewnienie miejsc hostelowych sprawcom przemocy,
 9. n) zapewnienie miejsc w ośrodku socjoterapeutycznym dzieciom w wieku 13 – 18 lat,
 10. o) aktywizacja społeczności lokalnej,
 11. p) wspieranie działań na rzecz integracji lub/i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym umożliwiających powrót do czynnego życia społecznego.
 1. Na realizację zadań w formie wsparcia planuje się w budżecie Miasta na rok 2012 przeznaczyć kwotę 140 000 zł. W konkursie planuje się do rozdziału około 80 % środków finansowych.
 1. Oferty należy składać do dnia 7 grudnia 2011 roku w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie, ul. Kolejowa 14 do godz. 15.30 lub za pośrednictwem poczty. Uwaga! w przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty, muszą one wpłynąć do Sekretariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do dnia 07.12.2011 r. (decyduje data wpływu!). Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
 1. Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie internetowej miasta www.sopot.pl oraz stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej http://bip.mopssopot.pl/ w zakładce „konkursy ofert” i są dostępne w biurze Głównego Specjalisty d/s. Organizacji Pozarządowych w Urzędzie Miasta Sopotu, pokój 11a oraz w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pokój 1-13.

 

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close