Aktualności

PREZYDENT MIASTA SOPOTU OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W 2015 ROKU

Przedmiotem KONKURSU jest wyłonienie podmiotów, którym zostanie zlecone wykonanie zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie w formie wsparcia ich realizacji w formach wskazanych w ustawie o pomocy społecznej oraz w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 1. Zadaniami priorytetowymi objętymi niniejszym konkursem w formie wsparcia są:
 2. prowadzenie pomocy w formie wydawania m.in. odzieży używanej, żywności, środków czystości i drobnego sprzętu kuchennego dla najuboższych mieszkańców Sopotu,
 3. zapewnienie poradnictwa specjalistycznego, w tym w ramach działań interwencyjnych,
 4. monitoring środowisk wielodysfunkcyjnych w godzinach popołudniowych,
 5. zapewnienie pobytu interwencyjnego w ciągu nocy osobom bezdomnym nieobjętym skierowaniem do schroniska lub noclegowni,
 6. zapewnienie całodobowego systemu przywoławczego dla osób starszych i niesamodzielnych w miejscu zamieszkania,
 7. zapewnienie wsparcia opiekunom nieformalnym w pełnieniu swojej funkcji nad osobami niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi,
 8. integracja i reintegracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi,
 9. poszukiwanie i przygotowanie opiekunów prawnych do pełnienia tej roli.
 10. Na realizację zadań w formie wsparcia planuje się w budżecie Miasta na rok 2015 przeznaczyć kwotę 130 000 zł. W konkursie planuje się do rozdziału około 80 % środków finansowych. Kwota dotacji planowana na realizację zadań wspieranych w 2015 roku może podlegać korekcie po uchwaleniu przez Radę Miasta Sopotu budżetu Miasta.
 11. Oferty należy składać do dnia 9 grudnia 2014 roku w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie, ul. Kolejowa 14 do godz. 15.30 lub za pośrednictwem poczty. Uwaga! w przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty, muszą one wpłynąć do Sekretariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do dnia 09.12.2014 r. (decyduje data wpływu!). Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Podmioty, które składają kilka ofert zobowiązane są do złożenia każdej w odrębnej kopercie, z odrębnym kompletem załączników.

Podmiot ma możliwość uzupełnienia ewentualnych braków formalnych w ciągu 3 dni od daty złożenia oferty w formie określonej (decyduje data wpływu). Oferty nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

 1. Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej Miasta www.sopot.pl w zakładce „współpraca z organizacjami pozarządowymi” oraz stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej http://bip.mopssopot.pl/ w zakładce „współpraca z organizacjami pozarządowymi” pod linkiem http://bip.mopssopot.pl/?pid=90 oraz w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pokój 07.

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close