Aktualności

PREZYDENT MIASTA SOPOTU OGŁOSIŁ OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W 2018 ROKU I LATACH KOLEJNYCH

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie podmiotów, którym zostanie zlecone wykonanie zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej wraz udzieleniem dotacji na finansowanie w formie powierzenia w  formie wspierania ich realizacji wskazanej w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zadaniami priorytetowymi objętymi niniejszym konkursem w formie powierzenia są:

  1. zapewnienie opieki w placówce wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin problemowych – czas realizacji zadania 1.07.2018 r. – 31.12.2020 r. – planowana kwota dotacji w okresie 01.07.2018 r. 31.12.2018 r. 105 000,00 zł. Szacowana kwota dotacji na lata kolejne wynosi: rok 2019 – 250 000,00 zł,  rok 2020 – 270 000,00 zł. Szacowana kwota całości zadania na lata 2018-2020 wynosi: 625 000,00 zł. Ostateczna kwota dotacji na lata 2019 i 2020 zostanie określona po uchwaleniu budżetu Gminy Miasta Sopotu na dany rok i będzie ustalona aneksem do umowy realizacji zadania. Szczegółowe warunki realizacji zadania wraz ze wzorem umowy zawiera Specyfikacja warunków zadania, stanowiąca Załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
  2. świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania – czas realizacji zadania: 1.07.2018 r. – 30.06.2020 r. – planowana kwota dotacji w okresie 01.07.2018 r. – 31.12.2018 r.: 1 085 850,00  zł. W okresie 01.01.2019 r. -30.12.2019 r. – 2 476 700,00 zł. W okresie 01.01.2020 r.  – 30.06.2020 r. – 1 300 000,00 zł. Szacowana kwota całości zadania na lata 2018-2020 wynosi: 4 862 550,00  zł Od 2019 r. środki finansowe na realizację zadania zostaną ostatecznie określone po uchwaleniu przez Radę Miasta Sopotu budżetu Miasta na dany rok oraz każdorazowo aneksowane do umowy. Szczegółowe warunki realizacji zadania wraz ze wzorem umowy zawiera Specyfikacja warunków zadania, stanowiąca Załącznik Nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w  rozumieniu  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub przedsiębiorstwami, instytucjami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi i niedziałające w  celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje, stowarzyszenia prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów  o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i  związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne oraz spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na  realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i  pracowników.

Oferty należy składać do dnia 6 czerwca 2018 r. w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie, ul.  Kolejowa 14 do godz. 15:30 lub za pośrednictwem poczty. UWAGA! W przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty, musza one wpłynąć do Sekretariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do dnia 6 czerwca 2018 r. (decyduje data wpływu). Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Pełna dokumentacja konkursowa wraz z załącznikami jest dostępna na stronie: http://bip.mopssopot.pl/170.html oraz w  Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie ul. Kolejowa 14, pokój 0-7 lub pod adresem e-mail: p.strzalka@mopssopot.pl.

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close