Aktualności

Prezydent miasta Sopotu ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2016 roku

1. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie podmiotów, którym zostanie zlecone wykonanie zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie w formie powierzenia lub udzieleniem dotacji na dofinansowanie w formie wspierania ich realizacji wskazanej w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Zadaniami priorytetowymi objętymi niniejszym konkursem w formie powierzenia są:

 1. prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – środowiskowego domu samopomocy typu C dla osób dementywnych, w tym z chorobą Alzheimera – czas realizacji 01.01.2016 r. – 30.09.2016 r.; planowana kwota dotacji 171 180 zł; zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez gminę, wysokość dotacji jest uzależniona od wysokości środków przyznanych przez Pomorski Urząd Wojewódzki; szczegółowe warunki realizacji zadania wraz ze wzorem umowy zawiera Specyfikacja warunków zadania, stanowiąca Załącznik Nr 6 do niniejszego ogłoszenia.
 2. świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osobom z zaburzeniami psychicznymi – czas realizacji 01.01.2016 r. – 31.10.2016 r.; planowana kwota dotacji 140 000 zł; zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez gminę, wysokość dotacji jest uzależniona od wysokości środków przyznanych przez Pomorski Urząd Wojewódzki; szczegółowe warunki realizacji zadania wraz ze wzorem umowy zawiera Specyfikacja warunków zadania, stanowiąca Załącznik Nr 7 do niniejszego ogłoszenia.

3. Zadaniami priorytetowymi objętymi niniejszym konkursem w formie wspierania są:

 1. prowadzenie pomocy w formie wydawania m.in. odzieży używanej, żywności, środków czystości i drobnego sprzętu kuchennego dla najuboższych mieszkańców Sopotu,
 2. monitoring środowisk wielodysfunkcyjnych w godzinach popołudniowych,
 3. zapewnienie pobytu interwencyjnego w ciągu nocy osobom bezdomnym nieobjętym skierowaniem do schroniska lub noclegowni,
 4. zapewnienie całodobowego systemu przywoławczego dla osób starszych i niesamodzielnych w miejscu zamieszkania,
 5. zapewnienie wsparcia opiekunom nieformalnym w pełnieniu swojej funkcji nad osobami niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi,
 6. zapewnienie poradnictwa specjalistycznego, w tym w ramach działań interwencyjnych,
 7. zapewnienie poradnictwa specjalistycznego dla dzieci przez psychotraumatologa,
 8. poszukiwanie i przygotowanie osób do pełnienia roli opiekunów prawnych,
 9. organizacja wolontariatu osób starszych i na rzecz osób starszych – klientów objętych pomocą społeczną.

Na realizację zadań w formie wspierania planuje się w budżecie Miasta na rok 2016 przeznaczyć kwotę 120 000 zł. Kwota dotacji planowana na realizację zadań wspieranych w 2016 roku może podlegać korekcie po uchwaleniu przez Radę Miasta Sopotu budżetu Miasta.

4. Do konkursu przystąpić mogą organizacje pozarządowe, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub przedsiębiorstwami, instytucjami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje, stowarzyszenia, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne oraz spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

5. Oferty należy składać do dnia 14 grudnia 2015 roku w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie, ul. Kolejowa 14 do godz. 15.30 lub za pośrednictwem poczty. Uwaga! w przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty, muszą one wpłynąć do Sekretariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do dnia 14.12.2015 r. (decyduje data wpływu!). Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po uchwaleniu przez Radę Miasta Sopotu uchwały budżetowej na rok 2016. Do końca 2015 roku może zostać rozstrzygnięty konkurs na realizację zadań powierzonych.

7. Pełna treść ogłoszenia wraz załącznikami na stronie internetowej Urzędu – BIP – kategoria: współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz stronie internetowej Urzędu Miasta w zakładce Organizacje Pozarządowe oraz stronie internetowej BIP Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej http://bip.mopssopot.pl/170.html oraz w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pokój 07.

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close