„PRZYJAZNE MIESZKANIE” – PROJEKT WSPIERAJĄCY SAMODZIELNOŚĆ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie przyjmuje wnioski o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych. O pomoc finansową mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, mające trudności w poruszaniu.

Celem projektu „Przyjazne mieszkanie” jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym swobody ruchu we własnym mieszkaniu i w najbliższym otoczeniu. – Jest to warunek niezbędny aby osoby mające trudności w poruszaniu się mogły osiągnąć, przy swoim aktywnym uczestnictwie, możliwie najwyższy poziomu funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej – mówi Anna Jarosz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie.

– Istotnym elementem poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych jest zapewnienie im warunków dla możliwie najdłuższego i samodzielnego funkcjonowania we własnym domu – dodaje Anna Jarosz. Dlatego Miasto Sopot od 2002 roku, jako jedno z nielicznych miast w Polsce przeznacza własne środki na rehabilitację społeczną, w tym m.in. na projekty, które pomagają w przystosowaniu mieszkania do potrzeb osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych, m.in. poprzez dofinansowanie budowy podjazdu dla wózków, przystosowanie łazienki czy montaż specjalnych poręczy – podkreśla A. Jarosz.

O dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w ramach projektu „Przyjazne mieszkanie” mogą ubiegać się mieszkańcy Sopotu, którzy spełniają łącznie następujące warunki: posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, mają trudności w poruszaniu (rodzaj trudności w poruszaniu jest potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez lekarza) oraz posiadają tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, w którym ma nastąpić likwidacja istniejących barier architektonicznych.

W zależności od rodzaju niepełnosprawności osoby niepełnosprawnej oraz jej indywidualnych potrzeb wynikających z trudności w poruszaniu się, dofinansowanie może obejmować koszty zakupu urządzeń, materiałów budowlanych, robót budowlanych lub innych czynności, związanych z likwidacją utrudnień występujących w mieszkaniu, budynku i w jego najbliższej okolicy, które uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.

Wnioski można składać w Zespole Rehabilitacji Społecznej sopockiego MOPS-u, ul. Kolejowa 14, tel. 58 555 15 76 (pokój nr 5 na parterze budynku).