Aktualności

RADA MIASTA SOPOTU PRZYJĘŁA JEDNOGŁOŚNIE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MOPS-U ZA ROK 2010

Rada Miasta Sopotu przyjęła jednogłośnie Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie w 2010 roku. Działalność nasza została wysoko oceniona przez Radnych Miasta. Otrzymaliśmy podziękowania za codzienną pracę i jej wyniki.

Sprawozdanie znajdą Państwo w zakładce Informacje ogólne – Sprawozdania

http://mopssopot.pl/pliki/SPR_2010.pdf

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie realizował wszystkie zadania gminne, powiatowe i zlecone przez administrację rządową wynikające z: ustawy o pomocy społecznej. Realizowano także zadania wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy. Dodatkowo na zlecenie Prezydenta Miasta Sopotu realizowano zadania z ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. W 2010 roku realizowano projekty finansowane z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Podejmowano nowe działania, inicjatywy i pilotażowe projekty mające na celu wzmocnienie funkcjonowania Ośrodka.

W roku sprawozdawczym liczba rodzin objętych pomocą w ramach ustawy o pomocy społecznej wyniosła 1 192 i wzrosła o 5,7 % w stosunku do roku poprzedniego. W pracy socjalnej włączono elementy aktywnej integracji oparte o indywidualną pracę z klientami m.in. kontrakt socjalny, Indywidualny Program Wychodzenia z Bezdomności, kierowanie do prac społecznie – użytecznych. Podejmowano próbę zmotywowania klientów do zmiany swoich postaw i przygotowania do podjęcia pracy.

Zawarto łącznie 94 kontrakty socjalne, w tym w ramach projektu systemowego Przyszłość w Twoich rękach finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego zawarto 32 kontrakty z 32 osobami bezrobotnymi i nieaktywnymi zawodowo w wieku 18 – 25 lat. Zrealizowano kontrakty w 90,4 %. Kontynuowano pracę asystentów rodziny wspierających głównie rodziny bezradne w sprawach opiekuńczo – wychowawczych (łącznie w 27 rodzinach).

W zakresie wsparcia osób bezdomnych zawarto 8 Indywidualnych Programów Wychodzenia z Bezdomności, 2 zostały zakończone. Włączono nowy element pracy – Centrum Integracji Społecznej, gdzie udzielano szerokiego wsparcia ukierunkowanego na reintegrację społeczną i zawodową osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym. Udzielano pomocy przy opłacaniu wynajmu mieszkań przez osoby bezdomne. Osoby bezdomne przebywające w miejscach niemieszkalnych w czasie mrozów miały możliwość skorzystania ze schronienia w Zimowym Punkcie Interwencyjnym w Sopocie przy Caritas Archidiecezji Gdańskiej. W nocy przebywały średnio 23 osoby. Zwiększono liczbę pracowników działających w zakresie wsparcia osób bezdomnych.

W związku z rosnącą liczbą osób bezrobotnych w Sopocie wzrosła liczba osób kierowanych do prac społecznie – użytecznych (o 53,8 % do 40 osób).

Od 2006 roku obowiązuje niezmienione ustawowe kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej. Miasto Sopot traktuje priorytetowo pomoc rodzinom oraz osobom starszym w dożywianiu, zakupie leków, dogrzewaniu mieszkań. W Sopocie obowiązuje podwyższone kryterium dochodowe uprawniające do przyznania pomocy na wspomniane cele.

W 2010 roku przekazano 19 rodzinom poszkodowanym w wyniku pożarów pomoc finansową ze środków miejskich.

Wzrosła liczba osób i koszty wypłaty zasiłków stałych oraz opłacania składek za te osoby. Spowodowane jest to procesem starzenia się społeczeństwa i brakiem uprawnień do świadczeń emerytalnych.

Wsparcie osób starszych jest ważnym elementem systemu pomocy w Sopocie. W roku sprawozdawczym został uruchomiony Dom Pomocy Społecznej z 83 miejscami dla mieszkańców Sopotu w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych. W okresie październik – grudzień w domu zamieszkały 33 osoby. Dzienny Dom Pomocy Społecznej (będący w strukturze MOPS do 31.08.2010r.) został przekształcony w Dzienny Dom Pobytu działający w ramach Sopockiego Centrum Seniora przy ul. Mickiewicza 49.

Osobom niesamodzielnym zapewniano usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania. W roku sprawozdawczym opracowano lokalny standard usług wdrażany pilotażowo do realizacji. W ramach działań nakierowanych na podniesienie jakości usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania, zapewniano dowóz posiłków osobom niesamodzielnym, co racjonalizuje wykorzystanie środków na pomoc społeczną.

Rok 2010 ogłoszono Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. W ramach jego obchodów zrealizowano projekt Sopockie Targi Seniora, którego celem było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych. Targi odwiedziło 2100 osób, byli to seniorzy, ich rodziny, opiekunowie, ale również mieszkańcy Sopotu i Trójmiasta w różnym wieku, co miało podnieść świadomość społeczeństwa w zakresie problemów starości i budowania postaw akceptacji i tolerancji zapobiegających zjawisku wykluczenia społecznego ludzi w podeszłym wieku, a także ukazać seniora jako klienta – konsumenta usług i produktów rynkowych.

MOPS pozyskał środki na realizację zadań z różnych źródeł:

  1. projekt systemowy: dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego,
  2. Sopockie Targi Seniora: dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,
  3. Superwizja konsultacyjna dla rodzin zastępczych zawodowych: dofinansowanie z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Zadania w zakresie pomocy społecznej realizowano we współpracy i partnerstwie z organizacjami pozarządowymi w formie wsparcia i powierzenia. Wdrożono realizację dożywiania dla osób objętych usługami opiekuńczymi w formie dowozu.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej Dyrektor MOPS składa Radzie Miasta coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej. Kierunki działań na lata następne:

1)        dalszy rozwój form wsparcia dla osób niesamodzielnych i nieaktywnych zawodowo z powodu wieku,

2)        rozwój form wsparcia dla osób objętych ustawą o zdrowiu psychicznym (w tym powstanie zespołów mieszkalnictwa wspieranego dla osób niepełnosprawnych intelektualnie),

3)        wdrażanie programów aktywizacji społeczności lokalnej,

4)        rozwój indywidualnych form pracy z klientem z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji,

5)        rozwój narzędzi niezbędnych w pracy socjalnej (w tym asystentury oraz streetworkingu),

6)        rozwój mieszkalnictwa chronionego, w tym dla usamodzielniających się wychowanków, dla osób bezdomnych realizujących Indywidualne Programy Wychodzenia z Bezdomności, osób niezaradnych życiowo,

7)        wzmocnienie pieczy zastępczej w oparciu o rodzinne formy,

8)        rozwój form wsparcia dla ofiar i sprawców przemocy.

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close