AktualnościDzieci i RodzinaWażne

W Sopocie powstało nowe mieszkanie chronione

Pan Jacek Karnowski, Prezydent Sopotu, oficjalnie przekazał klucze do nowego mieszkania chronionego usamodzielniającym się wychowankom pieczy zastępczej. Pięcioro młodych ludzi będzie tu kontynuowało przygotowanie do samodzielnego życia.

– Otwarcie mieszkania wpisuje się w obchody Dnia Pracownika Socjalnego, który przypada 21 listopada – mówi Andrzej Czekaj, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. To święto wszystkich osób działających w obszarze pomocy społecznej, zaangażowanych w pracę na rzecz osób potrzebujących wsparcia. Skuteczna pomoc możliwa jest dzięki współpracy i zaangażowaniu wielu osób oraz otwartości na drugiego człowieka. Podejmowane przez nas działania zmierzają do poprawy sytuacji i w miarę możliwości do usamodzielnienia się osób korzystających z pomocy społecznej. Jedną z form wsparcia, przygotowującą pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia, jest mieszkanie chronione.

Nowe mieszkanie chronione przeznaczone jest dla 5 wychowanków, którzy opuścili instytucjonalną bądź rodzinną pieczę zastępczą i postanowili wejść w proces usamodzielniania. Mieszkanie znajduje się w budynku komunalnym niedawno oddanym do użytku. Posiada niezależne wejście i usytuowane jest na parterze. Dostosowane jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, jak również na okoliczność przyjęcia matki z dzieckiem.

Mieszkanie składa się z 5 pokoi (oddzielnych dla każdego wychowanka), pokoju socjalnego dla specjalistów, którzy wspierają wychowanków w procesie usamodzielnia oraz części wspólnych: duży pokój dzienny z aneksem kuchennym, WC, łazienki, pomieszczenia pomocniczego. W mieszkaniu przygotowane jest również miejsce na interwencyjne przyjęcie osoby, która znalazła się w sytuacji kryzysowej. Wszystkie pomieszczenia zostały wyposażone w nowe meble oraz sprzęty RTV i AGD a także przedmioty codziennego użytku, m.in. naczynia i sprzęty kuchenne.

Usamodzielnienie wychowanków pieczy zastępczej

Formalnie proces usamodzielniania rozpoczyna się w 17. roku życia wychowanka, kiedy zobowiązany jest on do wyboru opiekuna usamodzielnienia. Opiekun pełni funkcję osoby wspierającej i towarzyszy przez cały okres usamodzielnienia. Co najmniej na miesiąc przed osiągnięciem pełnoletniości, wychowanek, wspólnie z opiekunem usamodzielnienia, przy wsparciu pracownika socjalnego, przygotowuje Indywidualny Program Usamodzielnienia.

– Proces usamodzielnienia to ważny etap w życiu młodego człowieka opuszczającego pieczę zastępczą, który może trwać kilka lat, formalnie do ukończenia 25. roku życia. To czas podejmowania decyzji dotyczących swojej przyszłości, przygotowania do podjęcia samodzielnego życia – mówi Dominik Osiak, specjalista pracy socjalnej MOPS-u, który pracuje z usamodzielniającymi się wychowankami. Młodzi ludzie, którzy nie mieli właściwych wzorców w swoim domu rodzinnym, czasem mają problem aby „stanąć na własnych nogach” w dorosłym życiu. Brakuje im pewności siebie i wiary we własne możliwości, dlatego tak ważne jest wsparcie i pomoc w przezwyciężeniu trudności z jakimi mogą się spotykać na drodze do samodzielności – dodaje Dominik Osiak. Potrzebują osób, którym mogą zaufać, z którymi mogą porozmawiać, poradzić się, podzielić swoimi radościami i problemami, na które zawsze mogą liczyć.

W procesie usamodzielnienia młodym ludziom towarzyszą specjaliści z Działu Pieczy Zastępczej MOPS Sopot, m.in. pracownik socjalny, pedagog, psycholog, konsultant prawny. Zapewniają pomoc zarówno w sferze emocjonalnej, jak i wsparcie w załatwianiu spraw formalnych i urzędowych.

 

Pełnoletni wychowankowie mogą także liczyć na wsparcie finansowe, np. na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie czy na zagospodarowanie. Pracownicy MOPS-u wspierają młodych ludzi w zapewnieniu odpowiednich warunków mieszkaniowych. Współpracują z Wydziałem Lokalowym UM w Sopocie w zakresie otrzymania lokalu socjalnego lub wspierają w wynajęciu mieszkania. Udzielają pomocy w zdobyciu kwalifikacji zawodowych i uzyskaniu zatrudnienia, zachęcają do udziału w szkoleniach aktywizujących i kursach dokształcających zgodnie z możliwościami i dążeniami osoby usamodzielnianej.

W okresie 20 lat, 24 wychowanków pieczy zastępczej (rodzinnej orz instytucjonalnej) otrzymało z zasobów Gminy Miasta Sopotu mieszkania socjalne.

Mieszkania wspomagane szansą na usamodzielnienie i wyjście z kryzysu

Miasto Sopot sukcesywnie poszerza bazę lokalową mieszkalnictwa wspomaganego. Pierwsze tego typu mieszkanie powstało w Sopocie w 2001 roku i pełniło 2 funkcje: mieszkania chronionego dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz interwencyjnego miejsca noclegowego dla osób i rodzin doświadczających przemocy – w ramach interwencji kryzysowej. Obecnie, mieszkanie w całości przeznaczone jest dla osób dotkniętych problemem przemocy. Oprócz wsparcia psychologicznego i prawnego, bardzo ważne jest odizolowanie osób krzywdzonych od osoby stosującej przemoc. Istotną sprawą jest wówczas możliwość umieszczenia rodzica z dziećmi w bezpiecznym miejscu, w sytuacjach szczególnie im zagrażających.

Dotychczas w interwencyjnym miejscu noclegowym schronienie znalazło 70 osób, w tym 25 dzieci.

W Sopocie funkcjonują również dwa mieszkania chronione dla osób doświadczających bezdomności. Jedno z nich prowadzi sopocki MOPS, drugie Miasto powierzyło w drodze konkursu organizacji pozarządowej. Przy wsparciu specjalistów osoby w kryzysie bezdomności przygotowują się w nich do samodzielnego funkcjonowania po opuszczeniu systemu pomocowego m.in. poprzez podjęcie zatrudnienia, otrzymania lokalu z zasobów gminy lub wynajęcia mieszkania na wolnym rynku. Podczas pobytu w mieszkaniu chronionym mają możliwość ponownego nabycia umiejętności społecznych, które najczęściej zostały utracone w czasie trwania w kryzysie bezdomności. Taka kompleksowa i wielowymiarowa praca przynosi dobre rezultaty i daje szansę na odzyskanie samodzielności życiowej przez osoby w kryzysie bezdomności lub zagrożone bezdomnością. Najważniejszym jednak elementem jest chęć współpracy w dążeniu do zmiany swojej sytuacji.

Przez ostatnie trzy lata, z możliwości pobytu w mieszkaniach chronionych skorzystało 29 osób. Obecnie przebywa w nich 8 osób.

Pod koniec 2019 r. w Sopocie powstało tzw. Mieszkanie Docelowe (MD). To innowacyjna forma wsparcia, opracowana w ramach miejskiego systemu mieszkalnictwa dla osób w kryzysie bezdomności, będącego częścią Sopockiego Programu Przeciwdziałania Bezdomności. Mieszkanie Docelowe jest rodzajem mieszkania socjalnego i stanowi końcowy etap procesu usamodzielniania.

W Mieszkaniu Docelowym mieszkają osoby, które są gotowe do samodzielnego funkcjonowania. Swoją drogę wychodzenia z bezdomności najczęściej rozpoczynały w miejscach niemieszkalnych. Przeszły poprzez noclegownie, schroniska, mieszkania chronione do własnego lokalu socjalnego. Wszystko dzięki własnej pracy i wsparciu pracowników socjalnych oraz opiekuna/asystenta osoby bezdomnej. Osoby te posiadają własny dochód (zatrudnienie, renta, emerytura, zasiłek stały), który pozwala na utrzymanie lokalu.

Korzystanie z różnych form mieszkalnictwa wspieranego połączone z pracą socjalną daje szansę na usamodzielnienie się osób korzystających z pomocy społecznej, uniezależnienia od pobytu w placówkach pomocowych.

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close