Wsparcie seniorów, dorosłych osób z niepełnosprawnością, opiekunów rodzinnych

Wsparcie w miejscu zamieszkania

 • poradnictwo socjalne, prawne, psychologiczne
 • wsparcie w sytuacjach kryzysowych
 • wsparcie finansowe na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych – kryterium dochodowe w pomocy społecznej wynosi dla osoby: samotnie gospodarującej 776 zł; dla osoby w rodzinie – 600 zł.
 • pomoc przy zakupie leków i dogrzaniu mieszkania – dofinansowanie do zakupu: leków i leczenia, opału, ogrzewania mieszkania przysługuje: osobie samotnej, której dochód nie przekracza 150% kryterium obowiązującego w pomocy społecznej, tj. 1164 zł lub osobie w rodzinie, w której dochód nie przekracza 780 zł na osobę (130% kryterium).
 • podwyższone kryterium na leki dla samotnych seniorów – kobiety od 60 r.ż i mężczyźni od 65 r.ż, mogą ubiegać się o zasiłek celowy na pokrycie części lub całości kosztów zakupu leków i leczenia, jeżeli ich dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego, tj. 1552 zł.
 • pomoc w zakresie dożywiania – przysługuje osobie samotnie gospodarującej, jeśli jej dochód nie przekracza 1051,50 zł oraz jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 792 zł, czyli 150% kryterium.
 • usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób starszych, niesamodzielnych, samotnych
 • dowóz ciepłego posiłku do domu dla osób niesamodzielnych objętych usługami opiekuńczymi. Odpłatność uzależniona jest od wysokości dochodów.
 • Telefon Wsparcia Opiekuna – pod nr tel. 58 341 83  18, w środy, w godz. 12.00 – 14.30 dyżuruje psycholog, który udziela wsparcia oraz informacji na temat różnych form pomocy dla osób niesamodzielnych i opiekunów.

Kontakt: Dział Pracy Socjalnej, al. Niepodległości 759, tel. 58 550 31 89, 551 17 10.
Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek-piątek: 8.00-15.00.

 • teleopieka – zapewnienie w miejscu zamieszkania całodobowego systemu przywoławczego dla osób starszych i niesamodzielnych korzystających z usług opiekuńczych.
 • asystent osoby z niepełnosprawnością – wspiera w codziennym funkcjonowaniu, np. pomaga w dotarciu do lekarza, na rehabilitację, towarzyszy podczas uczestniczenia w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, sportowych.
 • opieka wytchnieniowa – odciążenie opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach opiekuńczych lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Może być Może być świadczona w domu lub w placówce.
 • Sopockie Pudełko Życia – pudełko opatrzone specjalną naklejką, z kartą informacyjną w środku, która zawiera istotne informacje ważne dla sprawnego przeprowadzenia akcji ratunkowej w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.

Kontakt: Dział Pomocy Instytucjonalnej i Rehabilitacji Społecznej, Zespół Pomocy Instytucjonalnej i Monitoringu Usług, ul. Kolejowa 14, tel. 58 551 17 10, wew. 232.
Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek-piątek: 8.00-15.00.

 • dofinansowanie dla osób z niepełnosprawnością z zakresu rehabilitacji społecznej (dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, likwidacji barier technicznych, w komunikowaniu się, architektonicznych)
 • wsparcie w ramach programu Aktywny Samorząd dla osób z niepełnosprawnościami w wieku aktywności zawodowej – m.in. pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu, zakupie skutera inwalidzkiego lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, zakupie sprzętu elektronicznego, oprogramowania oraz szkoleniu z jego obsługi, wsparcie w opłatach za pobyt dziecka w żłobku, przedszkolu lub opiekę niani, dofinansowanie pokrycia kosztów nauki oraz kształcenia.
 • W ramach programu PFRON: Samodzielność – Aktywność – Mobilność realizowane są m.in. moduły: „Mieszkanie dla absolwenta” oraz „Dostępne mieszkanie”. Moduły te mają za zadanie pomóc osobom z niepełnosprawnościami w rozpoczęciu samodzielnego życia poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych. Ze środków PFRON można otrzymać dofinansowanie do wynajmu lub zamiany mieszkania. W ramach modułu „Mobilność osób z niepełnosprawnością”, osoby z niepełnosprawnością ruchową, ze znacznym stopniem niepełnosprawności, mogą uzyskać dofinansowania do zakupu samochodu osobowego.

Kontakt: Dział Pomocy Instytucjonalnej i Rehabilitacji Społecznej, Zespół ds. Rehabilitacji Społecznej,
ul. Kolejowa 14, tel. 58 555 15 76.
Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek-piątek: 8.00-15.00.

Opieka dzienna w ośrodkach wsparcia

 • Środowiskowy Dom Samopomocy typu C, dla osób starszych z zaburzeniami pamięci, demencją, chorobą Alzheimera. Dom zapewnia całodzienną opiekę od poniedziałku do piątku (w godz. 8.00 – 16.00) oraz zajęcia terapeutyczne, trening pamięci, zajęcia plastyczne, kulinarne i kulturalne a także ciepły posiłek. Możliwy jest również dowóz osób, które mają problemy z poruszaniem się i dotarciem do Ośrodka. Koszt pobytu uzależniony jest od dochodu uczestnika i jego rodziny. Decyzję kierującą wydaje sopocki MOPS.
 • Środowiskowy Dom Samopomocy typu B dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Zapewnia osobom z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami psychicznymi możliwość rozwoju sprawności i  umiejętności psychofizycznych poprzez realizowanie zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych. Na zlecenie Miasta ŚDS prowadzi PKPS
 • Dzienny Dom Pobytu przy Domu Pomocy Społecznej w Sopocie, zapewnia pomoc osobom starszym w organizowaniu aktywności ich życia poprzez: zaspokajanie potrzeb kulturalnych i towarzyskich, zajęcia kulturalno-oświatowe oraz terapię zajęciową służącą utrzymaniu sprawności psychofizycznej; zapewnia także wyżywienie w postaci obiadu. Dom funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00. Decyzję kierująca wydaje sopocki MOPS. Odpłatność uzależniona jest od dochodu.

Kontakt: Dział Pracy Socjalnej, al. Niepodległości 759, tel. 58 550 31 89, 551 17 10.
Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek-piątek: 8.00-15.00.

Opieka całodobowa w domu pomocy społecznej

przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Decyzję o skierowaniu i ustalającą odpłatność za pobyt mieszkańca domu wydaje Dyrektor MOPS.

Kontakt: Dział Pomocy Instytucjonalnej i Rehabilitacji Społecznej, Zespół Pomocy Instytucjonalnej i Monitoringu Usług,
ul. Kolejowa 14, tel. 58 551 17 10, wew. 232.
Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek-piątek: 8.00-15.00.

 

 

 

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close