WAŻNE DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO, ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO ORAZ INNYCH ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Zgodnie z rozwiązaniami wprowadzonymi specustawą dotyczącą zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, ważność orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności ulega przedłużeniu w sytuacjach, gdy:

  1. ich ważność upłynęła w terminie od 9 grudnia 2019 r. do 7 marca 2020 r., pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
  2. ich ważność upływa w terminie od 8 marca 2020 r., zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Wobec powyższych rozwiązań, prosimy o weryfikację posiadanych uprawnień do:

  • zasiłku pielęgnacyjnego
  • świadczenia pielęgnacyjnego
  • dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, których przyznanie uwarunkowane jest ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

Prawo do powyższych świadczeń zostanie Państwu przedłużone z mocy ustawy, jednak uwarunkowane jest ono m.in. złożeniem wniosku o wydanie orzeczenia. Dla usprawnienia podejmowanych działań zmierzających do przedłużenia prawa do świadczeń  i realizacji planowych wypłat, prosimy o kontakt w Działem Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego wszystkie osoby, których dotyczą powyższe przepisy, tel. 58 551 61 63 lub mail dsrifa@mopssopot.pl.

Prosimy o ustalenie następujących kwestii:

  1. rodzaj otrzymywanych świadczeń;
  2. termin upływu ważności orzeczenia;
  3. czy został złożony wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnoprawności lub stopniu niepełnosprawności?
  4. kiedy został złożony wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnoprawności lub stopniu niepełnosprawności?