Aktualności

DZIAŁANIA REALIZOWANE PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SOPOCIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I NIESAMODZIELNYCH

WEDŁUG DANYCH GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO, 14,8 % MIESZKAŃCÓW SOPOTU STANOWIĄ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE. MIASTO OD WIELU LAT MONITORUJE POTRZEBY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE WSPIERANIA ICH SPOŁECZNEGO FUNKCJONOWANIA. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA ODPOWIADA NA POTRZEBY MIESZKAŃCÓW I JEST STALE ROZWIJANA.

Od 2002 roku Miasto Sopot, jako jeden z nielicznych samorządów, przeznacza własne środki finansowe na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej. Dzięki temu więcej osób niepełnosprawnych może otrzymać niezbędne wsparcie. W roku 2013 środki Miasta stanowiły ponad 39 % środków przeznaczonych na rehabilitację społeczną, pozostałe pochodziły z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W zależności od zgłaszanych potrzeb, w latach ubiegłych środki miejskie były przeznaczane na dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się oraz na rehabilitację w warsztatach terapii zajęciowej. W Sopocie priorytetowo traktowane są dzieci niepełnosprawne i wszystkie wnioski dotyczące wsparcia dla dzieci rozpatrywane są pozytywnie (te, które spełniają wymogi formalne).

Miasto Sopot rozumiejąc potrzeby osób niepełnosprawnych i chcąc systematycznie wspierać dążenia wszystkich osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym do aktywnego życia w społeczeństwie przygotowało SOPOCKI PROGRAM WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, który został przyjęty przez Radę Miasta Sopotu. Program zakłada, jako priorytetowe, wsparcie z zakresu likwidacji barier architektonicznych, realizowane na zasadach określonych w Projekcie „Mieszkanie bez barier na lata 2013 – 2015”. Wsparcie to stanowi ważny element poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych i stwarza warunki dla możliwie najdłuższego, samodzielnego funkcjonowania.

Osobom niepełnosprawnym oraz sprawującym opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny przysługuje wsparcie finansowe: świadczenie pielęgnacyjne (620 zł), dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego (200 zł), specjalny zasiłek opiekuńczy (520 zł) lub zasiłek pielęgnacyjny (153 zł). Jest to zadanie zlecone gminie do realizacji i finansowane ze środków administracji rządowej.

Rodziny, które opiekują się niepełnosprawnym dzieckiem mogą również otrzymać zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, jeśli ich dochód nie przekracza 623 zł miesięcznie oraz posiadają orzeczenie o niepełnosprawności. Zasiłek rodzinny w zależności od wieku dziecka, może wynieść od 77 do 115 zł, maksymalna kwota dodatków do zasiłku rodzinnego może wynieść 420 zł miesięcznie.

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Z tej formy wsparcia może skorzystać również osoba wymagająca pomocy, kiedy rodzina nie może takiej pomocy i opieki zapewnić. Usługi świadczone są bezpłatnie w przypadku, gdy dochód nie przekracza ustawowego kryterium dochodowego w pomocy społecznej (osoba samotna, której dochód nie przekracza 542 zł lub osoba w rodzinie 456 zł) w innym przypadku wysokość odpłatności reguluje uchwała rady gminy. Osoby niesamodzielne objęte pomocą w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania mogą skorzystać z posiłku dowożonego. Miasto Sopot zapewnia bezpłatnie osobom najbardziej potrzebującym, nowoczesny system wsparcia – teleopiekę oraz pilotażowo jako nową usługę dla osób z chorobą Alzheimera – geolokalizator.

Miasto Sopot od 2004 roku, jako jedno z niewielu w kraju, stosuje podwyższone kryterium dochodowe uprawniające do udzielania zasiłku celowego na podstawie uchwał Rady Miasta. Dzięki temu większa liczba osób może otrzymać wsparcie na zapewnienie niezbędnych potrzeb, m.in. zakup leków lub dogrzanie mieszkania. Przykładowo dofinansowanie do zakupu leków może otrzymać sopocki senior, którego dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego, tj. kwoty 1 084 zł.

Osoby niepełnosprawne i niesamodzielne mogą skorzystać z pobytu w ośrodkach wsparcia, m.in. dzienny pobyt oferuje Środowiskowy Dom Samopomocy – Ośrodek Adaptacyjny, przy którym działa również Klub Wsparcia Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi oraz Dzienny Dom Pobytu. Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy np. w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do pobytu w domu pomocy społecznej. Pobyt w domu pomocy społecznej jest ostatecznością, po wyczerpaniu wszystkich form pomocy środowiskowej.

Osoby niepełnosprawne oraz ich rodziny mogą otrzymać w sopockim MOPS-ie bezpłatnie m.in. wsparcie psychologiczne, prawne i socjalne.

W ZAŁĄCZNIKU PRZEDSTAWIAMY DANE DOTYCZĄCE WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I NIESAMODZIELNYCH ZREALIZOWANE W SOPOCIE W ROKU 2013.

Pliki do pobrania:
dane dotyczace wsparcia osob niepelnosprawnych i niesamodzielnych.doc

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close