AktualnościWażneWydarzenia

Dzień Pracownika Socjalnego. Asystowanie osobie potrzebującej

21 listopada obchodzimy Dzień Pracownika Socjalnego. To święto wszystkich osób, które zaangażowane są w działania na rzecz tych, którzy z różnych powodów mają trudności w codziennym funkcjonowaniu i potrzebują wsparcia.

– Razem możemy więcej! Wspólne działania wielu instytucji i organizacji, które realizują działania związane z szeroko rozumianą pomocą społeczną, a także wsparcie władz miasta i przychylność radnych, pozwalają skutecznie pomagać osobom potrzebującym – mówi Andrzej Czekaj, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. Dzień Pracownika Socjalnego to nasze wspólne święto i z tej okazji składam Państwu serdeczne podziękowania za współpracę na rzecz mieszkańców Sopotu, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Życzę Państwu, aby każdy dzień tej odpowiedzialnej pracy, przynosił satysfakcję, zadowolenie oraz oczekiwane efekty.

Różne okoliczności: losowe, zdrowotne, wynikające z bezradności, niepełnosprawności, bezdomności, przemocy, uzależnień sprawiają, że osoba, która ich doświadcza nie radzi sobie w codziennym funkcjonowaniu i potrzebuje wsparcia. Dlatego tak ważne jest indywidualne podejście, otwartość i zrozumienie potrzeb drugiego człowieka. To pozwala na odpowiednie dopasowanie form wsparcia.

Oprócz pomocy finansowej, sopocki MOPS od wielu lat wprowadza indywidualizację w pracy z osobą potrzebującą oraz aktywne formy integracji, poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, prawne, grupy wsparcia, terapię oraz bogatą ofertę usług społecznych.

Szczególną rolę na drodze do zmiany sytuacji życiowej, usamodzielnienia i uniezależnienia od pomocy społecznej, pełni asystowanie osobie, która boryka się z trudnościami. Asystent wspiera w codziennych czynnościach, towarzyszy w podejmowaniu różnych działań, pomaga znaleźć rozwiązanie problemów, które uniemożliwiają prawidłowe funkcjonowanie. Praca asystenta jest uzupełnieniem działań pracownika socjalnego i opiera się na współpracy z różnymi instytucjami, organizacjami, które działają na rzecz osób potrzebujących.

– Asystentura polega na indywidualnej pracy z osobą potrzebującą wsparcia. To pomaganie „jeden na jeden”, dostosowane do potrzeb i możliwości danej osoby, podkreśla dyrektor MOPS Sopot. Bezpośredni, pogłębiony kontakt, pozwala na bardziej precyzyjne zdiagnozowanie przyczyny ograniczeń i zaproponowanie odpowiednich form wsparcia.

Sopocki MOPS od wielu lat rozwija asystenturę jako ważne narzędzie pracy z osobami/rodzinami potrzebującymi wsparcia. Obecnie zapewnia wsparcie asystenta rodziny, osoby z niepełnosprawnością, asystenta międzykulturowego, integracyjnego oraz asystowanie osobom w kryzysie bezdomności.

Asystowanie jako ważna forma wsparcia osób z różnymi potrzebami

W 2006 roku, na bazie doświadczeń pracowników socjalnych Działu Pracy Socjalnej MOPS Sopot oraz potrzeb samych rodzin korzystających z pomocy, został stworzony projekt „Asystent rodziny”. 21 listopada 2007 roku, sopocki MOPS otrzymał za ten projekt wyróżnienie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Ośrodek został doceniony za nowatorskie metody pracy i podejmowanie działań na rzecz dziecka i rodziny.

Projekt opracowywany przez MOPS Sopot oraz projekty stworzone przez inne instytucje pomocy społecznej, dały początek zawodu asystenta rodziny w Polsce. Został on wprowadzony w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Asystent rodziny to osoba, która współpracuje z rodziną, aby pomóc jej w codziennym funkcjonowaniu. Wspiera rodziny z problemami, w których pojawiają się trudności z pełnieniem ról wychowawczo-opiekuńczych ze strony rodziców oraz rodziny, których dziecko przebywa w pieczy zastępczej. Pomaga odnaleźć to, co w nich dobre, odkryć umiejętności i zasoby. Towarzyszy w zmianie funkcjonowania oraz pomaga stwarzać warunki sprzyjające prawidłowemu i bezpiecznemu rozwojowi wszystkich członków rodziny.

Głównym celem asystentury jest podniesienie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych, prowadzenia gospodarstwa domowego, radzenia sobie z sytuacjami dnia codziennego. Asystent rodziny przez pewien czas wspiera rodzinę, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe. Prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę.

Jeśli jest taka potrzeba, towarzyszy członkom rodziny przy załatwianiu spraw urzędowych, wizyt lekarskich. Współpracuje z pracownikami różnych instytucji i organizacji, które działają na rzecz rodziny.

Czas trwania spotkań i ich częstotliwość ustalany jest z rodziną indywidualnie, uzasadniony jest aktualną sytuacją rodziny i problemami w niej występującymi.

Asystent osoby z niepełnosprawnością wspiera w codziennym funkcjonowaniu osoby o szczególnych potrzebach. Główną rolą asystenta jest zapobieganie izolacji osób z niepełnosprawnością i przywracanie im wiary w możliwość funkcjonowania w społeczeństwie, poprzez odpowiednie motywowanie, aktywizację i wsparcie. Asystent pomaga odnaleźć się w codziennym życiu oraz zwiększa szansę osób z niepełnosprawnościami na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia.

Zadaniem asystenta jest ułatwienie osobie z niepełnosprawnością kontaktu z otoczeniem oraz udziału w  życiu społecznym. W zależności od potrzeb oraz indywidualnej sytuacji danej osoby asystent udziela wsparcia m.in. w rozwijaniu umiejętności samodzielnego dbania o swoje otoczenie oraz zaspokajanie własnych potrzeb, nawiązywaniu kontaktów społecznych a także w aktywizacji zawodowej. Zadania asystenta są różne w zależności od stopnia niepełnosprawności osoby, z którą współpracuje. To m.in: pomoc w dotarciu do szkoły, pracy, urzędu czy lekarza,  wsparcie w zakupach i załatwieniu spraw urzędowych a także towarzyszenie podczas uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, sportowych czy społecznych.

Z usług asystenta mogą skorzystać dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności. Sopocki MOPS od 4 lat oferuje wsparcie asystenta. Zadanie to jest finansowane z budżetu Miasta. Pozyskuje również środki z rządowego programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.

Asystowanie osobie w kryzysie bezdomności

Szczególną rolę w pracy z osobami doświadczającymi bezdomności stanowi asystowanie pracownika socjalnego tym osobom w powrocie do funkcjonowania w społeczeństwie. Celem tej pracy jest doprowadzenie do uzyskania i utrzymania samodzielności życiowej osoby objętej asystenturą. Asystowanie, to metoda pracy oparta na indywidualnym prowadzeniu osoby doświadczającej bezdomności przez cały proces reintegracji społecznej i zawodowej.

Indywidualne podejście, pozwala na bardziej precyzyjne rozpoznanie ograniczeń i trudności tej osoby oraz zaproponowanie form wsparcia odpowiednich do jej potrzeb i możliwości.

Zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych jest pierwszym ale nie jedynym elementem wsparcia osób w kryzysie bezdomności. Problemy społeczne występujące wśród osób doświadczających bezdomności, często nakładają się na siebie i wymagają kompleksowego podejścia i długotrwałej pracy z osobą w kryzysie bezdomności. To m.in. motywowanie do pojęcia terapii uzależnień, wpieranie w poszukiwaniu i utrzymaniu pracy. Udzielanie wsparcia w zakresie uzyskania lokalu socjalnego z zasobów Gminy Miasta Sopotu.

Proces wychodzenia z bezdomności jest długotrwały. Przyjmuje się, że całkowite wyjście/przezwyciężenie problemu kryzysu bezdomności, zajmuje tyle samo czasu ile trwanie w kryzysie.

W asystowaniu istotne jest również przełamywanie stereotypu postrzegania osoby w kryzysie bezdomności przez społeczeństwo i instytucje, jak również stereotypu myślenia samych osób doświadczających bezdomności o możliwościach zmiany swojej sytuacji życiowej.

Asystent integracyjny/międzykulturowy

Rolą asystentów integracyjnych i międzykulturowych jest udzielanie wsparcia rodzinom cudzoziemskim w procesie integracji i aktywnego włączenia do społeczeństwa. Na podstawie planu pracy z rodziną, ustalane są indywidualne obszary funkcjonowania rodziny, które wymagają wsparcia. Asystenci wspierają w załatwianiu spraw urzędowych, w kontaktach z instytucjami, szkołą, przedszkolem czy też w korzystaniu z opieki zdrowotnej. Udzielają informacji, wskazówek i porad w zakresie przysługujących świadczeń i obowiązujących w Polsce przepisów.

Wsparcie udzielane w procesie integracyjnym zwiększa poczucie bezpieczeństwa, sprzyja samodzielnemu pokonywaniu życiowych trudności, zwiększa szansę na znalezienie pracy a w rezultacie na trwałe usamodzielnienie.

Praca asystenta międzykulturowego jest uzupełnieniem działań pracownika socjalnego. Jego zadaniem jest udzielanie wsparcia rodzinom cudzoziemskim w codziennym funkcjonowaniu, w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych.

fot. pixabay

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close