Statut (plik PDF)

Załącznik do Uchwały Nr XVII/184/2012 Rady Miasta Sopotu z dnia 24 lutego 2012r.

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SOPOCIE

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie zwany dalej MOPS jest
jednostką organizacyjną Miasta Sopotu utworzoną przez Radę Miasta Sopotu, nieposiadającą osobowości prawnej, finansowaną w formie jednostki budżetowej.
2. Siedzibą MOPS jest Miasto Sopot.
3. MOPS działa w granicach administracyjnych Miasta Sopotu.
4. MOPS może posiadać własny znak graficzny.
5. Nadzór nad MOPS sprawuje Prezydent Miasta Sopotu.

§ 2

MOPS działa w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 8marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
2) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym;
3) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
4) innych przepisów prawa materialnego, dotyczących działania MOPS;
5) niniejszego statutu.

Rozdział 2
Cele i zadania

§ 3

Celem działalności MOPS jest:
1) doprowadzenie do możliwie pełnego życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz
do ich integracji ze środowiskiem;
2) umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych,
których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne zasoby, możliwości i
uprawnienia oraz zapobieganie powstawaniu takich sytuacji.

§ 4

MOPS:
1) realizuje zadania własne gminy i powiatu oraz zlecone przez administrację rządową, określone w ustawie o pomocy społecznej;
2) realizuje zadania wynikające z innych ustaw, w szczególności z:
a) ustawy z dnia 27sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
b) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
c) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.o świadczeniach rodzinnych,
d)ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
e) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
f) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
g) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
h) ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
3) współpracuje i współdziała z Domem Pomocy Społecznej w Sopocie oraz Domem Dziecka „Na Wzgórzu” w Sopocie oraz sprawuje bieżący nadzór nad ich funkcjonowaniem;
4) współpracuje i współdziała z organizacjami pozarządowymi i społecznymi, Kościołem
Katolickim i innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, osobami fizycznymi i
prawnymi na zasadzie partnerstwa w zakresie pomocy społecznej.

§ 5

MOPS może pozyskiwać środki zewnętrzne na realizację zadań statutowych.

Rozdział 3
Organizacja i zarządzanie

§ 6

1. Dyrektor kieruje i reprezentuje MOPS na zewnątrz.
2. Dyrektor realizuje zadania własne gminy oraz zadania zlecone gminie i działa w granicach upoważnień do zawierania umów, porozumień oraz wydawania decyzji administracyjnych udzielonych przez Prezydenta Miasta Sopotu lub Radę Miasta Sopotu.
3. Dyrektor realizuje zadania własne powiatu oraz zadania zlecone powiatowi i działa
w granicach upoważnień do zawierania umów, porozumień oraz wydawania
decyzji administracyjnych udzielonych przez Prezydenta Miasta Sopotu lub Radę Miasta Sopotu.
4. Dyrektor na podstawie upoważnień udzielonych przez Prezydenta Miasta Sopotu
lub Radę Miasta Sopotu może występować o przyznanie środków zewnętrznych.
5. Dyrektor składa roczne sprawozdanie Radzie Miasta Sopotu z działalności MOPS, przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej oraz analizę zasobów pomocy społecznej.
6. Prezydent Miasta Sopotu nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z Dyrektorem MOPS.

§ 7

Dyrektor działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictw udzielonych zgodnie z §
6 ust.2-4 .

§ 8

1. Dyrektor ustala strukturę organizacyjną MOPS oraz szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych w Regulaminie organizacyjnym.
2. Regulamin organizacyjny jest wprowadzany w życie Zarządzeniem Dyrektora MOPS.

§ 9

1. W indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości
gminy oraz powiatu decyzje administracyjne z upoważnienia Prezydenta Miasta Sopotu wydają :
1) Dyrektor;
2) Zastępcy Dyrektora.
2. Prezydent Miasta Sopotu może udzielić innej osobie na wniosek Dyrektora
MOPS upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zadań gminy i powiatu.

§ 10

W czasie nieobecności Dyrektora MOPS jego obowiązki przejmuje Zastępca Dyrektora
lub inna przez niego upoważniona osoba.

Rozdział 4
Gospodarka majątkowa i finansowa

§ 11

Dyrektor MOPS zarządza powierzonym mu mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie.

§ 12

1. Podstawą gospodarki finansowej MOPS jest roczny plan dochodów i wydatków.
2. MOPS prowadzi obsługę finansowo-księgową zadań komórek organizacyjnych
działających w strukturze organizacyjnej MOPS.
3. Dom Pomocy Społecznej w Sopocie oraz Dom Dziecka „Na Wzgórzu” w Sopocie
przedkładają swoje potrzeby oraz sprawozdania Dyrektorowi MOPS.
4. Wnioski o zwiększenie i zmniejszenie planów finansowych w jednostkach
organizacyjnych o których mowa w ust.3, do których konieczna jest zgoda Prezydenta
Miasta,wymagają opinii Dyrektora MOPS.

§ 13

MOPS jest upoważniony do przyjmowania darowizn rzeczowych przeznaczonych na
działalność statutową.

§ 14

Nadzór nad prowadzoną przez MOPS gospodarką finansową sprawuje Prezydent Miasta Sopotu.

Rozdział 5
Postanowienia końcowe

§ 15

1. Statut MOPS jest nadawany przez Radę Miasta Sopotu.
2. Zmiany do statutu wymagają formy przewidzianej dla jego nadania.

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close