AktualnościDzieci i RodzinaWażne

Pomoc materialna dla uczniów – obywateli Ukrainy

Dzieci i młodzież z Ukrainy, która mieszka na terenie Sopotu i znajduje się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać dodatkowe wsparcie na wydatki związane z edukacją. Pomoc materialna o charakterze socjalnym dotyczy osób, które przybyły do Polski po 24 lutego, w związku z wybuchem wojny w Ukrainie.

– Podobnie jak polscy uczniowie, również dzieci i młodzież z Ukrainy może liczyć na dodatkowe wsparcie na wydatki związane z edukacją: stypendium szkolne lub zasiłek szkolny – mówi Andrzej Czekaj, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. Zajmujemy się szeroko rozumianą pomocą obywatelom Ukrainy, m. in. pracą socjalną, wsparciem finansowym, pomocą psychologiczną czy prawną. Nasi pracownicy są w stałym kontakcie z osobami, które przybyły do nas po wybuchu wojny.

Stypendium socjalne przysługuje uczniom z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 600 zł. Przyznawane jest na rok szkolny, dlatego wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się jeden raz w roku, w określonym terminie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, np. z powodu choroby, wyjazdu, utarty pracy, wniosek o stypendium szkolne może być złożony po upływie terminu.

Stypendium szkolne może być przyznane jako częściowa refundacja kosztów udokumentowanych i uznanych zakupów i opłat na cele edukacyjne. Refundacja dokonywana jest na podstawie oryginałów imiennych rachunków lub faktur. Refundowane będą tylko wydatki poniesione od 1 września. Wysokość stypendium ustalana jest na dany rok szkolny po otrzymaniu dotacji na dofinansowanie.

Zasiłek szkolny może otrzymać uczeń, który znajduje się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, np. nagła utrata pracy rodzica lub opiekuna ucznia, śmierć członka rodziny posiadającego źródło dochodu, pożar mieszkania lub skutki klęski żywiołowej bezpośrednio dotyczące gospodarstwa domowego ucznia i wpływające na jego edukację.

Przy ustalaniu wysokości zasiłku szkolnego bierze się pod uwagę ocenę skutków zdarzenia losowego i sytuację materialną rodziny, w której zamieszkuje uczeń. Zasiłek szkolny jest przyznawany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym, a jego wysokość nie może przekroczyć jednorazowo 620 zł. Może być przyznawany jeden raz w stosunku do jednego zdarzenia losowego, maksymalnie trzy razy w roku.

Terminy składania wniosków:

  • do 15 września w przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu września (stypendium szkolne)
  • do 15 października w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych (stypendium szkolne)
  • do dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia losowego (zasiłek szkolny)

Miejsce składania wniosków:

  • rodziny przebywające w miejscach zakwaterowania zbiorowego mogą złożyć wniosek u pracownika MOPS Sopot podczas dyżuru pracownika w miejscu zakwaterowania zbiorowego)
  • rodziny mieszkające w prywatnych mieszkaniach lub innych miejscach, składają wnioski w Centrum Wsparcia Ukrainy, al. Niepodległości 759 b, od poniedziałku do piątku, w godz. 10.30-14.00.

Druki wniosków dostępne są w szkołach lub w Centrum Wsparcia Ukrainy. Można również wydrukować wniosek zamieszczony jako załącznik pod informacją.
Ważna jest pieczątka szkoły na druku wniosku potwierdzająca uczęszczanie ucznia do danej szkoły!

WNIOSEK_stypendium

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close